Příbalový Leták

Anesia 20 Mg/Ml Injekční/Infuzní Emulze

OZNAČENÍ NA OBALU

A) ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

(krabička)

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Anesia 20 mg/ml injekční/infuzní emulze propofolum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml injekční/infuzní emulze obsahuje 20 mg propofolum.

Jedna 50 ml lahvička obsahuje 1000 mg propofolum.

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Střední nasycené triacylglyceroly

Čištěný sójový olej

Glycerol

Vaječný lecitin

Natrium-oleát

Hydroxid sodný (na úpravu pH)

Voda na injekci

Podrobnosti viz příbalová informace.

4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční /infuzní emulze 1 a 10 x 50 ml

5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání

Pouze k jednorázovému použití. Před použitím protřepat.

Jakýkoli nepoužitý obsah zlikvidujte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

UPOZORNĚNI: Nepoužívejte, pokud z lahvičky uniká tekutina, nebo pokud se emulze rozdělila.

8.    POUŽITELNOST

EXP

Po prvním otevření: ihned spotřebujte.

9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před mrazem.

10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

UAB Norameda

Didzioji Vandens 7-8, Klaipeda

Litva

Kontaktní adresa v ČR:

GML Health Care s. r. o.

Pekařská 8 155 00 Praha 5

12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reg. č.: 05/601/n-C

13.    ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.    NÁVOD K POUŽITÍ

16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.

OZNAČENÍ NA OBALU

B) ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

(lahvička)

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

Anesia 20 mg/ml injekční/infuzm emulze propofolum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml injekční/infuzní emulze obsahuje 20 mg propofolum.

Jedna 50 ml lahvička obsahuje 1000 mg propofolum.

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Střední nasycené triacylglyceroly

Čištěný sójový olej

Glycerol

Vaječný lecitin

Natrium-oleát

Hydroxid sodný (na úpravu pH)

Voda na injekci

Podrobnosti viz příbalová informace.

4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční/infuzní emulze 20 mg/ml 1000 mg/50 ml

5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání

Pouze k jednorázovému použití. Před použitím protřepat.

Jakýkoli nepoužitý obsah zlikvidujte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte, pokud z lahvičky uniká tekutina, nebo pokud se emulze rozdělila.

8.    POUŽITELNOST

EXP

Po prvním otevření: ihned spotřebujte.

9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před mrazem.

10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

UAB Norameda

Didzioji Vandens 7-8, Klaipeda

Litva

Kontaktní adresa v ČR:

GML Health Care s. r. o.

Pekařská 8 155 00 Praha 5

12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reg. č.: 05/601/n-C

13.    ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU