Příbalový Leták

Androgel 25 Mg, Gel V Sáčku

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNEJSÍM OBALU> <A> <VNITRNÍM OBALU>

{DRUH/TYP}_

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ANDROGEL 25 mg, gel v sáčku Testosteronum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 sáček s 2,5 g gelu obsahuje 0,025 g testosteronum


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: karbomer 980, isopropyl myristát, ethanol 96%, hydroxid sodný, čištěná voda


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Gel

2,5 g v sáčku ; 1, 2, 7, 10, 14, 28, 30, 50, 60, 90 nebo 100 sáčků.


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny


Tt název a adresa držitele rozhodnutí o registraci


Laboratoires Besins International 3, rue du Bourg l’Abbé 75003 Paříž Francie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.

č. 56/604/05-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. informace v braillove písmu


ANDROGEL 25 mg

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

ANDROGEL 25 mg, gel v sáčku Testosteronum 0,025 g v jednom sáčku

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ

Kožní podání.

3. POUŽITELNOST

Použitelné do:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 2,5 g v sáčku ; 1, 2, 7, 10, 14, 28, 30, 50, 60, 90 nebo 100 sáčků.

6. JINÉ


Laboratoires Besins International

3