Příbalový Leták

Androcur Depot

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Androcur Depot 300 mg, injekční roztok

Cyproteroni acetas

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 ampule obsahuje:

cyproteroni acetas 300 mg ve 3 ml olejového roztoku

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: ricinový olej na injekci, benzyl-benzoát

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Injekční roztok 3 ampulky po 3 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intramuskulární podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Upozornění: Užívání přípravku může být příčinou únavy, snížení pozornosti a může nepříznivě ovlivnit pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů.

-w

8.


POUZITELNOST


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Bayer Pharma AG D-13342 Berlín Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


34/393/91-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:

14 KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


nevyžaduje se (odůvodnění přijato)


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU AMPULE


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Androcur Depot 300 mg, injekční roztok

Cyproteroni acetas


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


i.m.

3 POUŽITELNOST


Použitelné do:


4. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


300 mg/3 ml


6. JINÉ