Příbalový Leták

Androcur-50

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Androcur-50 50 mg, tablety

Cyproteroni acetas

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 tableta obsahuje: cyproteroni acetas 50 mg

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Přípravek obsahuje laktosu. Další údaje naleznete v příbalové informaci.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


tablety 20 (50) tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Upozornění: Užívání přípravku může být příčinou únavy, snížení pozornosti a může nepříznivě ovlivnit pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů.

v

8.


POUZITELNOST


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Bayer Pharma AG D-13342 Berlín Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


34/151/73-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


androcur 50


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Androcur-50

tablety

cyproteroni acetas


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Bayer


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:


4. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


5. JINÉ