Příbalový Leták

Anaya

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Anaya

1 mg potahované tablety anastrozolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Anastrozolum 1mg v jedné potahované tabletě. 3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktózy. Další informace viz příbalová informace. 4 LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


28 potahovaných tablet

5 ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


HEATON k.s.

Praha

Česká republika 12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č.: 44/030/08-C 13 ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


anaya

minimální údaje uvadene na blistrech nebo stripech

BLISTRY Anaya


1. NÁZEV lEčivEho PŘÍPRAVKU


Anaya

1 mg potahované tablety anastrozolum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


HEATON ks. Praha

Česká republika


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č. š:


5. JINÉ


3