Příbalový Leták

Anastrozol Actavis 1 Mg

ÚDAJE UVADENE NA VNĚJŠÍM OBALU Krabič ka


1. NAZEV PŘÍPRAVKU


Anastrozol Actavis 1 mg Potahované tablety anastrozolum


2.    OBSAH LEQVE LÁTKY/LÉČIVÝCH LATEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje anastrozolum 1 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy.

Pro další informace čtěte příbalovou informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Potahované tablety

10 tablet 14 tablet 20 tablet 28 tablet 30 tablet 50 tablet 56 tablet 60 tablet 84 tablet 90 tablet 98 tablet 100 tablet 120 tablet 300 tablet 500 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO

DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNI


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LECIVYCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNE


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegur 76-78 IS-220 Hafnarfjordur Island


12. REGISTRAČNÍ OSLO/OSLA


44/558/07-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


anastrozol actavis 1 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Anastrozol Actavis 1 mg Potahované tablety Anastrozolum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actavis logo


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ