Příbalový Leták

Anastar 1 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ANASTAR 1 mg, potahované tablety anastrozolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje: anastrozolum l mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktózy.

Další informace viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Potahované tablety

30 (60, 90) potahovaných tablet


5. ZPUSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ , POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


ARDEZ Pharma s.r.o., Kosoř, ČR


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


44/287/09-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


ANASTAR 1 mg


Blistr___

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


ANASTAR 1 mg Potahované tablety anastrozolum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ARDEZ Pharma s.r.o

3. POUŽITELNOST

Použitelné do:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

JINÉ