Příbalový Leták

Anaprex 1 Mg Potahované Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA_

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Anaprex 1 mg potahované tablety Anastrozolum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK_

Jedna potahovaná tableta obsahuje anastrozolum 1 mg.

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK_

Obsahuje monohydrát laktózy. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Potahované tablety.

20 (28, 30, 50, 84, 98, 100 a 300) potahovaných tablet.


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

PHARMAGEN CZ s.r.o., Bělohorská 238/85, 169 00 Praha 6 - Břevnov, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

44/436/08 - C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo

šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Anaprex 1mg


minimální údaje uvadene na blistrech nebo stripech

blistr


1 NÁZEV léčivého přípravku


Anaprex 1 mg potahované tablety anastrozolum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


PHARMAGEN CZ 3 POUŽITELNOST


EXP:

4 ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:


5. JINÉ