Příbalový Leták

AnalginSouhrn údajů o přípravku1. NÁZEV PŘÍPRAVKU


ANALGIN

Injekční roztok


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Metamizolum natricum 2 500 mg, Pitofenoni hydrochloridum 10 mg, Fenpiverinii bromidum 0,1 mg v 5 ml.


Úplný seznam pomocných látek viz.bod 6.1


3. LÉKOVÁ FORMA


injekční roztok


Popis přípravku:čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok,prakticky prostý častic


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Přípravek je indikován k léčbě kolikovitých bolestí žlučových a močových cest, tenezmů močového měchýře, bolestivých spazmů žaludku a střev, spastické dysmenorey a k tlumení spastických bolestí při instrumentálním vyšetření a po něm.


4.2 Dávkování a způsob podání

a) Dávkování dětem :

Kojencům do 4 měsíců se nemá Analgin podávat.

Od 4-12 měsíců se podává jednotlivá dávka 0,2 - 0,3 ml.

Malým dětem (1-6 let) se podává 0,3 - 0,5 ml.

Dětem školního věku (7-12 let) se podává 0,6 - 1 ml.

b) Dávkování dospělým:

Dospělým se podává jednotlivá dávka až do 5 ml.

Injekční roztok se má před aplikací ohřát na tělesnou teplotu. Intravenózně se musí roztok podávat velmi pomalu (1-1,5 ml za minutu) ležícímu pacientovi. Rychlé intravenózní podání vyvolává prudký pokles tlaku až šokový stav. Iniciální dávka nemá být více než 2 ml injekčního roztoku. Pokud je to potřebné, zvyšuje se dávka progresivně až na 5 ml. Při aplikaci se musí monitorovat krevní tlak, pulsová i dechová frekvence. Dávka se může opakovat po 6-8 hodinách. Denní dávka by neměla překročit 10 ml.


4.3 Kontraindikace

Známá přecitlivělost na některou složku přípravku, hlavně na pyrazolonové deriváty, leukopenie, gravidita a laktace, děti do 4 měsíců věku, akutní intermitentní porfyrie, hypertrofie prostaty, glaukom, těžká srdeční insuficience, čerstvý infarkt myokardu, tachykardie, mechanické stenózy zažívacího traktu, megakolon.


4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Vzhledem na obsah pyrazolonu hrozí, hlavně po opakovaném, déletrvajícím podávání přípravku poruchy krvetvorby. K jejich vzniku predisponují pacienti s primárními poruchami krvetvorby a pacienti léčení cytostatiky. Postižena je především tvorba leukocytů a trombocytů. Při léčbě přípravkem je proto potřebné monitorovat klinicky i laboratorním vyšetřením možnosti vzniku této nežádoucí reakce.

Zvýšenou pozornost třeba věnovat pacientům s nízkým krevním tlakem, cirkulační nestabilitou a selhávající cirkulací při infarktu myokardu, při polytraumatu a rozvíjejícím se šoku. Vznikem astmatického záchvatu nebo anafylaktického šoku jsou ohrožení pacienti s anamnézou astmatu provokovaného nesteroidními antiflogistiky, chronické kopřivky nebo rinitidy. Uvedeným nežádoucím reakcím je možné předejít důkladnou lékovou anamnézou.

Přípravek může nepříznivě ovlivnit pozornost, koordinaci pohybů a zodpovědné rozhodování při řízení motorových vozidel a obsluze strojů práce ve výškách a pod.


4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Metamizol může při současném podávání s cyklosporinem snížit jeho plazmatickou hladinu. Nevhodné je současné podávání antikoagulancií, perorálních antidiabetik, sulfonamidů a látek, které vyvolávají krevní dyskrazie. Při léčbě Analginem se nedoporučuje požívat alkoholické nápoje, protože se potencuje účinek alkoholu.


4.6 Těhotenství a kojení

Podávání Analginu v prvním trimestru těhotenství se nedoporučuje (potenciální teratogenita). V posledním trimestru může způsobit předčasný uzávěr ductus arteriosus Bottali. Metamizol prochází placentární bariérou.

Jeho metabolity se vylučují do mateřského mléka. Během prvních 48 hodin po podání metamizolu proto matka nemá kojit.


4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Analgin má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

K závažným nežádoucím reakcím po aplikaci přípravku patří šok. K příznakům začínajícího šoku patří studený pot, závratě, nauzea, změna barvy kůže a mělké dýchání. Přidružuje se svíravý pocit v prekordiu, rychlý puls, chladné končetiny a prudký pokles krevního tlaku. Ihned po objevení se prvních příznaků je nutno aplikaci přerušit a zahájit intenzivní protišokovou terapii.

Jiným závažným nežádoucím účinkem je krevní dyskrazie (agranulocytóza, leukopenie, trombocytopenie).

Agranulocytóza je spojená s horečkou, bolestivými afekcemi sliznic úst, krku, nosu, ale i v oblasti konečníku a genitálu. Počet granulocytů je výrazně zredukovaný, nebo kompletně chybí. Množství erytrocytů a také hemoglobinu není změněno. Trombocytopenie po metamizolu je příčinou zvýšené krvácivosti. Ohrožení jsou pacienti s preexistujícími poruchami krvetvorby. Reakce má charakter imunologické odpovědi antigen-protilátka, kdy léčivo vstupuje do interakce s cílovými buňkami bílé krevní složky.

Při rychlé aplikaci může především u pacientů s vysokou horečkou dojít k prudkému poklesu krevního tlaku. Riziko je vyšší u hypotoniků a osob s nestabilní cirkulací. Alergie na metamizol se může manifestovat kožními nebo slizničními erupcemi. Metamizol může u senzitivních pacientů vyprovokovat astmatický záchvat.

Anticholinergní složka přípravku - fenpiverinium může způsobit sucho v ústech, poruchy akomodace, zácpu, ztížené močení, zrychlení pulsové frekvence.


4.9 Předávkování

Příznaky:V experimentálních podmínkách patří k projevům akutní toxicity tachypnoe, útlum a analgezie. U zvířat ovlivněných letální dávkou vznikají před smrtí křeče. Parenterálně podaná letální dávka navodí smrt zvířat do 1 hodiny po aplikaci. Po perorálním podání dochází k uhynutí zvířat v průběhu dne.

Vzhledem na terapeutickou šíři je předávkování zřídkavé. Akutní otrava metamizolem má mírnější průběh než u jiných pyrazolonů. V literatuře se uvádí akutní otrava při suicidálním pokusu po užití 49 g metamizolu, kterou pacientka přežila.

Při otravě se objevují závratě, pocity stísněnosti, epileptiformní stavy, obrna dýchání a oběhový kolaps, zastřené vědomí, somnolence až kóma. V lehkých případech dochází ke zčervenání tváře, k suchosti sliznic, tachykardii, mydriáze, retenci moče, motorickému neklidu, zvýšené teplotě až k stavu vyčerpání a spavosti. Otravu provází poruchy srdečního rytmu a kontraktility.

Léčba: Při léčbě předávkování se používá symptomatický postup k udržení vitálních funkcí. Je nutné zabezpečit dostatečnou ventilaci. Kontraindikovány jsou teofylinové přípravky a analeptika. Při cirkulačním kolapsu je potřebné doplnit objem krve a činnost srdce je možno podpořit infuzí dopaminu. Křeče se potlačují intravenózně podaným diazepamem. Metamizol se eliminuje hemodialýzou a hemoperfuzí.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina

Syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky ,bevonium a analgetika

ATC kód: A03DA02

Mechanizmus účinku

Přesný mechanizmus a místo působení metamizolu nejsou do detailů objasněné. Předpokládá se, že působí kombinovaným centrálním a periferním účinkem. Centrální působení se vysvětluje inhibicí syntézy prostaglandinů, sekrecí histaminu a serotoninu ze žírných buněk thalamu. Periferní účinek se vysvětluje inhibicí syntézy prostaglandinů, jež senzitizují nociceptory na působení algogenních mediátorů. Metamizol má navíc i přímý blokujíci vliv na zánětlivou hyperalgezii. Pitofenon hydrochlorid je látka podobná papaverinu, působící spazmolyticky přímým účinkem na buňky hladkého svalu. Fenpiverinium bromid je parasympatolytikum, jenž uvolňuje spazmy hladkého svalstva anticholinergickým účinkem na parasympatická zakončení a slabým ganglioplegickým účinkem, působícím na nervové impulzy v synapsích vegetativního nervstva.

V přípravku se kombinují analgetické a spazmolytické účinky metamizolu se spazmolytickými účinky pitofenonu a fenpiverinu. Výsledkem je spazmoanalgetický účinek.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenózním podání možno dokázat v plazmě nezměněný metamizol jen po krátkou dobu, protože se rychle mění hydrolýzou na 4-methylaminoantipyrin (4-MAA). Po perorální aplikaci je biologická dostupnost 85 %, po rektálním podání 54 %. Vrcholovou koncentraci v plazmě dosáhne za 1,2 - 2 hodiny. Na bílkoviny plazmy se váže asi 60 % metamizolu a jeho metabolitů. Distribuční objem je asi 1,15 l/kg. Po pomalém intravenózním podání nastupuje účinek po 8 minutách, někdy už při podávání injekce. Účinek je většinou delší než 5 hodin.

4-MAA se v játrech biotransformuje na 4-formylaminoantipyrin a 4-aminoantipyrin (4-AA), jenž se dále metabolizuje na 4-acetylaminoantipyrin. Analgeticky účinný je 4-MAA a 4-AA. Poločas 4-AA je u rychlých metabolizátorů 3,8 hodiny a u pomalých metabolizátorů 5,5 hodin. Maximum metamizolu se vyloučí močí v prvních 24 hodinách. Do 7 dní se po i.v. aplikaci vyloučí 96 % podaného léčiva. Na proteiny plazmy se váže asi 58 % hlavního metabolitu 4-MAA.

Studie u dětí od 1 do 11 let, které z terapeutických důvodů užívaly metamizol, ukázaly rychlejší eliminaci v porovnaní s dospělými, což se vysvětluje zrychlenou biotransformací. U geriatrických zdravých dobrovolníků (73 až 90 letých) byl výrazně prodĺoužen poločas a snížená celková clearance 4-MAA.

V třetím trimestru gravidity se snižuje exkrece a prodlužuje se poločas metamizolu. Příčinou je redukovaná kapacita biotransformace. Koncentrace v mateřském mléku koreluje s plazmatickými hladinami metabolitů. 48 hodin po jednorázovém podání se v mléku nenachází žádný metabolit.

U pacientů s chronickou renální insuficiencí je prodloužen poločas 4-MAA, jeho celková a renální clearance.

Pacienti s cirhózou, steatózou, chronickou hepatitidou mají redukovanou exkreci metabolitů a prodlouženou eliminaci metamizolu.

V důsledku vylučování neúčinného metabolitu metamizolu - kyseliny rubazonové, barví se moč do červena.


5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Pomocné látky: voda na injekci

Obsah sodíku v přípravku: 32,7 mg/ml, to odpovídá 1,423 mmol/ml.


6.2 Inkompatibility

Přípravek je inkompatibilní s indigokarmínem, proto se nesmí mísit v jedné injekční stříkačce.


6.3 Doba použitelnosti

3 roky


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávat při teplotě do 25°C, v původním obalu aby byl přípravek chráněn před světlem


6.5 Druh obalu a velikost balení

Ampule z hnědého skla s etiketou, vložka PVC, krabička.

Velikost balení: 5 ampulí po 5 ml


6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním


Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky .


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BB Pharma, a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika


8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

73/760/92-S/C


9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

14.12.1992 / 18.11.2009


10. DATUM REVIZE TEXTU

18.11.2009


Strana 4 (celkem 4)