Příbalový Leták

Anafranil Sr 75

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU,_

ANAFRANIL SR 75 Tablety s řízeným uvolňováním Clomipramini hydrochloridum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK_

Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje 75 mg Clomiprammi hydrochloridum.

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK_

Obsahuje hydrogenricinomakrogol aj.

4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ_

20 tablet s řízeným uvolňováním

5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách ap.).


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny._

11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Novartis s.r.o., Praha, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


30/172/91-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


ANAFRANIL SR 75


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR_

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

ANAFRANIL SR 75 Clomipramini hydrochloridum 75 mg


2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Novartis


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ