Příbalový Leták

Anafranil 25

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU,_

ANAFRANIL 25 obalené tablety clomipramini hydrochloridum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK_

Jedna obalená tableta obsahuje clomipramini hydrochloridum 25 mg.

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK_

Obsahuje laktosu, sacharosu.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ_

30/150 obalených tablet

5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách).


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Novartis s.r.o., Praha, Česká republika F2    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


30/006/70-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


ANAFRANIL 25


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ANAFRANIL 25 clomipramini hydrochloridum 25 mg

obalené tablety


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Novartis


3. POUŽITELNOST


EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ