Příbalový Leták

Amsidyl 75 Mg/1,5 Ml Koncentrát A Rozpouštědlo Koncentrátu Pro Inf Roz

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Amsidyl 75 mg/1,5 ml koncentrát a rozpouštědlo koncentrátu pro infuzní roztok amsacrinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna injekční lahvička (1,5 ml) koncentrátu obsahuje amsacrinum 75 mg.

Jeden ml koncentrátu obsahuje amsacrinum 50 mg

Po prvním naředění rozpouštědlem obsahuje 1 ml koncentrátu amsacrinum 5 mg.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Koncentrát: dimethylacetamid Rozpouštědlo: kyselina mléčná, voda na injekci.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Koncentrát a rozpouštědlo koncentrátu pro infuzní roztok 6 x 1,5 ml koncentrátu a 6 x 13,5 ml rozpouštědla


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní podání, po 2stupňovém naředění. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Cytotoxická látka.


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

Informace o stabilitě naředěného roztoku a infuzního roztoku viz příbalová informace.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Likvidace: přečtěte si příbalovou informaci.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Nordmedica A/S J^gersborg Alle 164 DK-2820 Gentofte Dánsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


44/178/16-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU ŠTÍTEK (rozpouštědlo)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Rozpouštědlo pro Amsidyl 75 mg/1,5 ml


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Kyselina mléčná je pomocná látka, a proto tento oddíl nelze uplatnit.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Kyselina mléčná, voda na injekci


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Rozpouštědlo koncentrátu pro infuzní roztok 13,5 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní podání


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Nordmedica A/S


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


44/178/16-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Štítek koncentrát (koncentrát pro infuzní roztok)


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Amsidyl 75 mg/1,5 ml koncentrátu pro infuzní roztok

amsacrinum

Intravenózní podání


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


K naředění.


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


1,5 ml


6. JINÉ


Nordmedica A/S


5