Příbalový Leták

Amprilan H 2,5 Mg/12,5 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Amprilan H 2,5 mg/12,5 mg Amprilan H 5 mg/25 mg tablety

ramiprilum/hydrochlorothiazidum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje ramiprilum 2,5 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg. Jedna tableta obsahuje ramiprilum 5 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: monohydrát laktosy. Další informace viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Tableta.


Blistr:

10 tablet 14 tablet 20 tablet 28 tablet 30 tablet 42 tablet 50 tablet 84 tablet 98 tablet 100 tablet


Lahvička: 10 tablet 14 tablet 20 tablet 28 tablet 30 tablet 42 tablet 50 tablet 98 tablet 100 tablet


5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Lahvička:

Vysoušecí prostředek v lahvičce se nesmí polykat.


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 58/374/05-C Reg.č.: 58/375/05-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU amprilan h 2,5 mg/12,5 mg amprilan h 5 mg/25 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Amprilan H 2,5 mg/12,5 mg Amprilan H 5 mg/25 mg tablety

ramiprilum/hydrochlorothiazidum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


KRKA


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


MINIMÁNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU ETIKETA


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Amprilan H 2,5 mg/12,5 mg Amprilan H 5 mg/25 mg tablety

ramiprilum/hydrochlorothiazidum Perorální podání

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

10 tablet 14 tablet 20 tablet 28 tablet 30 tablet 42 tablet 50 tablet 98 tablet 100 tablet

6. JINÉ