Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Ampicilin/Sulbactam Strides 2 G/1 G

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU Krabička a lahvička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ampicillin/Sulbactam Strides 2 g/1 g prášek pro injekční / infuzní roztok ampicillinum, sulbactamum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna lahvička obsahuje: ampicillinum 2 g (ve formě ampicillinum natricum) a sulbactamum 1 g (ve formě sulbactamum natricum).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sodík.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Prášek pro injekční / infuzní roztok 1 injekční lahvička


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Pouze intravenózní nebo intramuskulární podání

Rekonstituovaný/ředěný roztok se má okamžitě použít. Pouze k jednorázovému použití.

Zlikvidujte veškerý zbývající roztok.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Podmínky uchovávání a doba použitelnosti rekonstituovaného/ředěného přípravku j sou uvedeny v příbalové informaci.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs 69 800 Saint Priest Francie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


15/705/12-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato