Příbalový Leták

Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan 875 Mg/125 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM OBALU KRABIČKA


1 NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan 875 mg/125 mg potahované tablety amoxicillinum/acidum clavulanicum


2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje amoxicillinum trihydricum v množství odpovídajícím amoxicillinum 875 mg a kalii clavulanas v množství odpovídajícím acidum clavulanicum 125 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


potahovaná tableta

12 potahovaných tablet 14 potahovaných tablet


5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8 POUŽITELNOST


EXP


9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Tč    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics [UK] Ltd. Station Close Potters Bar

Hertfordshire EN6 1TL Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

15/538/15-C

13 ČÍSLO ŠARŽE

č. s.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.    NÁVOD K POUŽITÍ 16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

amoxicillin/clavulanic acid mylan 875mg/125mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1 NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan 875 mg/125 mg potahované tablety amoxicillinum/acidum clavulanicum


2    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Generics [UK] Ltd.


3 POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ