Příbalový Leták

Amoxicillin Bioveta La 150 Mg/Ml

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

AMOXICILLIN Bioveta 150 mg/ml LA injekční suspenze


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Bioveta, a.s., Komenského 212, Ivanovice na Hané


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

AMOXICILLIN Bioveta 150 mg/ml LA injekční suspenze

Amoxicillinum


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml mléčné suspenze obsahuje:

Léčivá látka:

Amoxicillinum (ut Amoxicillinum trihydricum) 150 mg


Pomocné látky:

Benzylalkohol (E 1519) 9 mg

Butylhydroxytoluen (E 321) 0,2 mg


4. INDIKACE

Terapie onemocnění vyvolaných zárodky citlivými na amoxicilin u skotu, prasat a psů. Jedná se zejména o infekce lokální, gastrointestinální, respiratorní a urogenitální.


5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u zvířat, pro která není přípravek určen.

Nepoužívat v případě infekcí vyvolaných penicilinázu produkujícími mikroorganismy.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na penicilin.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ojediněle se mohou vyskytnout alergie na amoxicilin. V místě aplikace se může vyskytnout přechodná lokální reakce.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, prasata, psi.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTY A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramuskulární podání.

Obecná dávka je 10 mg amoxicilinu na kg živé hmotnosti a den nebo 1 ml na 15 kg živé hmotnosti a den.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před použitím je nutné přípravek dokonale protřepat. Nemísit s vodnými roztoky a jinými přípravky. Jehly a stříkačky používané pro aplikaci přípravku musí být suché, aby se zabránilo hydrolýze účinné látky. Neaplikovat více než 20 ml přípravku na jedno místo. Pro zvýšení prostupnosti lze provést masáž místa injekce.


10. OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: - Skot: 15 dnů.
- Prasata: 42 dnů.

Mléko: 72 hodin.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před světlem.

Uchovávejte v suchu.

Uchovávejte mimo dosah dětí!

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.


Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné.
Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a cefalosporiny by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné symptomy a je doporučeno v těchto případech vyhledat neodkladné lékařské ošetření.

Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2010


2