Příbalový Leták

Amoksiklav 1 G

Informace pro variantu: Potahovaná Tableta (10,875mg/125mg), Potahovaná Tableta (14,875mg/125mg), Potahovaná Tableta (21,875mg/125mg), zobrazit další 2 varianty

VNĚJŠÍ OBAL

1 NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Amoksiklav 1 g potahované tablety

amoxicillinum / acidum clavulanicum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje amoxicillinum trihydricum 1004,5 mg (což odpovídá amoxicillinum 875 mg) a kalii clavulanas 148,9 mg (což odpovídá acidum clavulanicum 125 mg)


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


potahované tablety

10, 14 a 21 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci!


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny!


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovinsko Zastoupení v ČR: Sandoz s.r.o.


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 15/496/00-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


amoksiklav 1 g

1 NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Amoksiklav 1 g

potahované tablety

amoxicilinum / acidum clavulanicum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LEK Pharmaceuticals d.d.

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

3/3