Příbalový Leták

Amoksiklav 1,2 G

ÚDAJE UVADENE NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NAZEV LEČIVEHO PŘÍPRAVKU


Amoksiklav 1,2 g

prášek pro inj ekční/infuzní roztok

amoxicillinum/acidum clavulanicum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK


Jedna injekční lahvička obsahuje amoxicillinum 1000 mg (jako amoxicillinum natricum) a acidum clavulanicum 200 mg (jako kalii clavulanas).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


prášek pro injekční/infuzní roztok 5 injekčních lahviček


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci!


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PHPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTREBNE


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Používejte pouze čerstvě rekonstituovaný čirý roztok. Injekční/infuzní roztok: chraňte před mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny!


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Lek Pharmaceuticals d.d, Ljubljana, Slovinsko Zastoupení v ČR: Sandoz s.r.o., Praha


12. REGISTRAČNÍ QSLO


15/817/94-B/C


13. ČÍSLO SARZE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VYDEJ


Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Obsah lahvičky rekonstituujte v 20 ml vody na injekci.

Pro i.v. infuzi se připravený roztok dále ředí do 100 ml infuzního roztoku.


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.


minimální údaje uvadene na malém vnitrním obalu

LAHVIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Amoksiklav 1,2 g

prášek pro injekční/infuzní roztok

amoxicillinum/acidum clavulanicum


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Intravenózní podání


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


6. JINÉ


LEK Pharmaceuticals d.d.


3/3