Příbalový Leták

Amlodipin Medreg 5 Mg

sp.zn.sukls105502/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Amlodipin Medreg 5 mg Amlodipin Medreg 10 mg

tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje 6,935 mg amlodipini besilas (odpovídá amlodipinum 5 mg). Jedna tableta obsahuje 13,87 mg amlodipini besilas (odpovídá amlodipinum 10 mg).

Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA Tableta.

5 mg tablety

Bílé až téměř bílé kulaté, bikonvexní tablety o průměru 7 mm, s vyraženým „J“ na jedné straně a „20“ na druhé straně.

10 mg tablety

Bílé až téměř bílé kulaté, bikonvexní tablety o průměru 8 mm, s vyraženým J“ na jedné straně a „21“ na druhé straně.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

-    Hypertenze

-    Chronická stabilní angina pectoris

-    Vazospastická (Prinzmetalova) angina

4.2 Dávkování a způsob podání Dávkování

Dospělí

U hypertenze i anginy pectoris je obvyklá počáteční dávka 5 mg přípravku Amlodipin Medreg jednou denně. Dávka může být zvýšena na maximální dávku 10 mg v závislosti na individuální odpovědi pacienta.

U pacientů s hypertenzí byl přípravek Amlodipin Medreg používán v kombinaci s thiazidovými diuretiky, alfa-blokátory, beta-blokátory nebo s inhibitorem angiotensin-konvertujícího enzymu.

U anginy pectoris může být přípravek Amlodipin Medreg používán jako monoterapie nebo v kombinaci s dalšími antianginózními léčivými přípravky u pacientů s anginou pectoris, která je refrakterní na podávání nitrátů a/nebo přiměřených dávek beta-blokátorů.

Při souběžném podávání thiazidových diuretik, beta-blokátorů a inhibitorů angiotensin-konvertujícího enzymu není nutné dávku přípravku Amlodipin Medreg upravit.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti

Přípravek Amlodipin Medreg užívaný v podobných dávkách je u starších i mladších pacientů stejně dobře snášen. U starších pacientů je doporučeno normální dávkování, ale při zvýšení dávkování je třeba postupovat opatrně (viz body 4.4 a 5.2).

Porucha funkce jater

Doporučení ohledně velikosti dávky u pacientů s mírným až středně těžkým poškozením jater nebyla stanovena. Při stanovení dávky by se proto mělo postupovat obezřetně a mělo by se začínat na nižších dávkách (viz body 4.4 a 5.2). Farmakokinetika amlodipinu v případě závažného poškození jater nebyla studována. Léčba přípravkem Amlodipin Medreg u pacientů s těžkým poškozením jater by měla být zahájena nejnižšími dávkami a pomalu titrována.

Porucha funkce ledvin

Změny v plazmatické koncentraci amlodipinu nekorelují se stupněm poškození ledvin, proto je doporučeno normální dávkování. Amlodipin není dialyzovatelný.

Pediatrická populace

Děti a dospívající s hypertenzí ve věku od 6 do 17 let

Doporučená počáteční antihypertenzní perorální dávka u dětí ve věku 6-17 let je 2,5 mg jednou denně s titrací na 5 mg jednou denně, pokud není po 4 týdnech léčby dosažena cílová hodnota krevního tlaku. Dávky přesahující 5 mg denně nebyly u dětských pacientů studovány (viz body 5.1 a 5.2).

Dávku 2,5 mg nelze získat u tohoto léčivého přípravku. Registrace přípravku Amlodipin Medreg 2,5 mg není v současné době k dispozici, tato síla však může být k dispozici u jiných držitelů rozhodnutí o registraci.

Děti mladší než 6 let Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Tablety pro perorální podání.

4.3 Kontraindikace

Přípravek Amlodipin Medreg je kontraindikován u pacientů s těmito stavy:

-    hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

-    těžká hypotenze

-    šok (včetně kardiogenního šoku)

-    obstrukce výtokové části levé srdeční komory (např. aortální stenóza vysokého stupně)

-    hemodynamicky nestabilní srdeční selhání po akutním infarktu myokardu.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Bezpečnost a účinnost amlodipinu u hypertenzní krize nebyla stanovena.

Pacienti se srdečním selháním

Pacienti se srdečním selháním se mají léčit s opatrností. V dlouhodobé placebem kontrolované studii u pacientů s těžkým srdečním selháním (třída NYHA III a IV) byl u skupiny léčené amlodipinem hlášen vyšší výskyt plicního edému, než u skupiny s placebem (viz bod 5.1). Blokátory kalciových kanálů včetně amlodipinu by měly být u pacientů s městnavou srdeční slabostí používány opatrně, protože mohou zvýšit riziko následných kardiovaskulárních příhod a úmrtí.

Použití u pacientů s poruchou funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater je prodloužen terminální plazmatický poločas amlodipinu (AUC) a hodnoty AUC jsou vyšší, doporučení ohledně dávkování přípravku Amlodipin Medreg nebylo stanoveno. Proto by léčba amlodipinem u těchto pacientů měla být zahájena nejnižšími dávkami a jak na počátku léčby, tak i při zvyšování dávky je třeba opatrnosti. U pacientů s těžkým poškozením jater může být zapotřebí pomalá titrace dávky a pečlivé sledování.

Použití u starších pacientů

U starších pacientů se doporučuje opatrnost při zvyšování dávky (viz body 4.2 a 5.2).

Použití u pacientů se selháním ledvin

Přípravek Amlodipin Medreg se může u těchto pacientů podávat v běžných dávkách. Změny v plazmatické koncentraci amlodipinu nesouvisí s rozsahem postižení ledvin. Amlodipin není dialyzovatelný.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Účinky jiných léčivých přípravků na amlodipin

Inhibitory CYP3A4: Současné podávání amlodipinu se silnými nebo středně silnými inhibitory CYP3A4 (inhibitory proteáz, azolová antimykotika, makrolidy jako erythromycin nebo clarithromycin, verapamil nebo diltiazem) může významně zvýšit expozici amlodipinu. Klinický projev těchto farmakokinetických změn může být výraznější u starších pacientů. Může být tedy zapotřebí klinické sledování a úprava dávky.

Induktory CYP3A4: Nejsou k dispozici informace o účinku induktorů CYP3A4 na amlodipin. Společné podávání induktorů CYP3A4 (např. rifampicin, třezalka tečkovaná) může snížit plazmatickou koncentraci amlodipinu. Při společném podávání amlodipinu a induktorů CYP3A4 je nutná opatrnost.

Užívání amlodipinu s grapefruitem nebo grapefruitovou šťávou se nedoporučuje, neboť u některých pacientů může vlivem této kombinace dojít ke zvýšené biologické dostupnosti, což může zesílit antihypertenzní účinek amlodipinu.

Dantrolen (infúze): U zvířat byly v souvislosti s hyperkalemií po podání verapamilu a intravenozního dantrolenonu pozorovány letální komorová fibrilace a kardiovaskulární kolaps. Z důvodu rizika hyperkalémie se doporučuje vyhýbat se současnému podávání blokátorů kalciových kanálů, jako je amlodipin, u pacientů náchylných k maligní hypertermii a léčených pro maligní hypertermii.

Účinky amlodipinu na jiné léčivé přípravky

Účinek amlodipinu na snížení krevního tlaku je větší při podání jiných léčivých přípravků s antihypertenzním účinkem.

V klinických studiích sledujících interakce neovlivňoval amlodipin farmakokinetické vlastnosti atorvastatinu, digoxinu, warfarinu či cyklosporinu.

Simvastatin: Současné podávání opakovaných dávek 10 mg amlodipinu s 80 mg simvastatinu vedlo k zvýšení expozice simvastatinu o 77 % oproti simvastatinu podávanému samostatně. U pacientů užívajících amlodipin je třeba omezit dávku simvastatinu na 20 mg denně.

Při současném užívání takrolimu s amlodipinem existuje riziko zvýšené hladiny takrolimu v krvi. Aby se zamezilo toxicitě takrolimu, je u pacientů léčených takrolimem při současném podávání amlodipinu třeba monitorovat hladiny takrolimu v krvi a v případě potřeby upravit dávkování takrolimu.

Klarithromycin je inhibitor CYP3A4. U pacientů užívajících klarithromycin současně s amlodipinem existuje zvýšené riziko hypotenze. Pokud je amlodipin podáván současně s klarithromycinem, doporučuje se pečlivě pacienty sledovat.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Bezpečnost amlodipinu u těhotných žen nebyla stanovena.

Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu vysokých dávek (viz bod 5.3).

Použití během těhotenství se doporučuje pouze, pokud neexistuje bezpečnější alternativa a pokud onemocnění samo o sobě nese vyšší riziko pro matku i plod.

Kojení

Není známo, zda se amlodipin vylučuje do mateřského mléka. Při rozhodování, zda pokračovat / přerušit kojení nebo pokračovat / přerušit léčbu amlodipinem, je třeba vzít v úvahu přínos kojení pro dítě a přínos léčby amlodipinem pro matku.

Fertilita

U některých pacientů léčených blokátory kalciových kanálů byly pozorovány reverzibilní biochemické změny v hlavičce spermatozií. Klinické údaje týkající se potenciálního účinku amlodipinu na fertilitu nejsou dostatečné. V jedné studii na potkanech byly zjištěny nežádoucí účinky na fertilitu samců (viz bod 5.3).

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Amlodipin Medreg může mít malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

U pacientů užívajících amlodipin, kteří trpí závratěmi, bolestí hlavy, únavou nebo nauzeou, může být schopnost reakce zhoršena. Zejména na počátku léčby se doporučuje opatrnost.

4.8    Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky během léčby jsou somnolence, závrať, bolest hlavy, palpitace, zčervenání, bolest břicha, nauzea, otok kotníků, edém a únava.

Seznam nežádoucích účinků uspořádaný do tabulky

Během léčby amlodipinem byly pozorovány a hlášeny následující nežádoucí účinky s těmito frekvencemi:

Velmi časté (>1/10), časté (>1/100 až < 1/10), méně časté (>1/1 000 až < 1/100), vzácné (>1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000)

V každé frekvenční skupině jsou nežádoucí účinky uvedeny v pořadí podle klesající závažnosti.

Třída orgánového systému

Frekvence

Nežádoucí účinky

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi vzácné

Leukocytopenie, trombocytopenie

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné

Alergické reakce

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi vzácné

Hyperglykemie

Psychiatrické poruchy

Méně časté

Nespavost, změny nálady (včetně úzkosti), deprese

Vzácné

Zmatenost

Poruchy nervového systému

Časté

Somnolence, závrať, bolest hlavy (obzvláště na počátku léčby)

Méně časté

Třes, dysgeuzie, synkopa, hypestezie, parestezie

Velmi vzácné

Hypertonie, periferní neuropatie

Není známo

Extrapyramidová porucha

Poruchy oka

Méně časté

Porucha zraku (včetně diplopie)

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

Tinitus

Srdeční poruchy

Časté

Palpitace

Velmi vzácné

Infarkt myokardu, arytmie (včetně bradykardie, ventrikulární tachykardie a atriální fibrilace)

Cévní poruchy

Časté

Zčervenání

Méně časté

Hypotenze

Velmi vzácné

Vaskulitida

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně časté

Dyspnoe, rinitida

Velmi vzácné

Kašel

Gastrointestinální poruchy

Časté

Bolest břicha, nauzea

Méně časté

Zvracení, dyspepsie, změna funkce střev (včetně průjmu a zácpy), sucho v ústech

Velmi vzácné

Pankreatitida, gastritida, hyperplazie dásní

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácné

Hepatitida, žloutenka, zvýšená hladina jaterních enzymů*

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Alopecie, purpura, změny zbarvení kůže, hyperhidróza, pruritus, vyrážka, exantém

Velmi vzácné

Angioedém, erythema multiforme, kopřivka, exfoliativní dermatitida, Stevens-Johnsonův syndrom, Quinckeho edém, fotosenzitivita

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté

Otok kotníků

Méně časté

Artralgie, myalgie, svalové křeče, bolest zad

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté

Poruchy močení, nokturie, zvýšená frekvence močení

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Méně časté

Impotence, gynekomastie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Edém, únava

Méně časté

Bolest na hrudi, astenie, bolest, malátnost

Vyšetření

Méně časté

Zvýšení tělesné hmotnosti, snížení tělesné hmotnosti

*převážně konzistentní s cholestázou

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

U lidí jsou omezené zkušenosti s úmyslným předávkováním.

Symptomy

Dostupné údaje ukazují, že těžké předávkování by mohlo způsobit nadměrnou periferní vasodilataci a pravděpodobně reflexní tachykardii. Byla hlášena výrazná a pravděpodobně protrahovaná systémová hypotenze vedoucí až k šoku s fatálním koncem.

Léčba

Klinicky významná hypotenze v důsledku předávkování amlodipinem vyžaduje aktivní podporu kardiovaskulárních funkcí, včetně monitorování srdeční a respirační funkce, elevace rukou i nohou a zvýšené pozornosti cirkulujícímu objemu tekutin a objemu vyloučené moči.

Při obnově vaskulárního tonu a krevního tlaku mohou být užitečné vasokonstrikční látky, pokud ovšem jejich aplikace není kontraindikována. K potlačení účinku blokády kalciových kanálů je užitečné podat intravenózně monohydrát kalcium-glukonátu.

V některých případech může být vhodný výplach žaludku. U zdravých dobrovolníků bylo prokázáno, že podání aktivního uhlí do 2 hodin po podání 10 mg amlodipinu snížilo míru absorpce amlodipinu.

Vzhledem k tomu, že amlodipin se ve značné míře váže na bílkoviny v plazmě, dialýza nemá při předávkování větší význam.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: blokátory kalciových kanálů, selektivní blokátory kalciových kanálů s převážně vaskulárním účinkem.

ATC kód: C08CA01

Mechanismus účinku

Amlodipin je inhibitor přenosu kalciových iontů dihydropyridinové skupiny (blokátor pomalých kanálů nebo antagonista kalciových iontů), který inhibuje transmembránový vstup kalciových iontů do srdečních buněk a buněk hladkého svalstva cévních stěn.

Mechanizmus antihypertenzního působení amlodipinu vyplývá z jeho přímého relaxačního účinku na hladké svalstvo cévní stěny. Přesný mechanismus, jímž amlodipin vede k ústupu anginózních bolestí, nebyl dosud zcela poznán, avšak je známo, že amlodipin snižuje rozsah ischemického poškození myokardu dvěma mechanismy:

1)    Amlodipin dilatuje periferní arterioly a tak redukuje celkovou periferní rezistenci (afterload), proti níž musí srdce přečerpávat krev. Vzhledem k tomu, že srdeční frekvence při tom zůstává stabilní, snížení zatížení vede k odlehčení práce srdce a snížení spotřeby energie a kyslíkových nároků v myokardu.

2)    Mechanismus účinku amlodipinu zahrnuje pravděpodobně také dilataci hlavních větví koronárních tepen a koronárních arteriol, a to jak v normálních, tak i v ischemií postižených oblastech. Důsledkem této dilatace je zlepšená dodávka kyslíku k myokardu u pacientů s koronárními spasmy (Prinzmetalovou čili variantní anginou pectoris).

Farmakodynamické účinky

U pacientů s hypertenzí amlodipin při dávkování 1x denně klinicky významně snižuje krevní tlak vleže i vestoje po celých 24 hodin. Vzhledem k pomalému nástupu účinku však podání amlodipinu nevede k akutní hypotenzi.

U pacientů s anginou pectoris zvyšuje jedna denní dávka amlodipinu celkovou dobu tolerance fyzické zátěže, oddaluje nástup anginózních bolestí a dobu do vzniku 1 mm depresí úseku ST na EKG, a snižuje jak frekvenci anginózních atak, tak i potřebu užívat tablety nitroglycerinu.

Amlodipin nemá žádné nežádoucí metabolické účinky, ani nezpůsobuje změny plazmatických lipidů a je vhodný pro pacienty s astmatem, diabetem a dnou.

Použití u pacientů s ischemickou srdeční chorobou (ICHS)

Tabulka 1. Incidence významných klinických výstupů studie CAMELOT

Poměr kardiovaskulárních příhod, počet (%)

Amlodipin

vs. Placebo

Poměr rizik

Výstup

Amlodipin

Placebo

Enalapril

(HR) (95% CI)

Hodnota P

Primarní cílový parametr Nežádoucí

0,69

(0,54-0,88)

kardiovaskulární

příhoda

110 (16,6)

151 (23,1) 136 (20,2) Jednotlivé složky

0,003

Koronární

revaskularizace

78 (11,8)

103 (15,7)

95 (14,1)

0,73

(0,54-0,98)

0,03

Hospitalizace kvůli angině pectoris

51 (7,7)

84 (12,8)

86 (12,8)

0,58

(0,41-0,82)

0,002

Nefatální IM

Mozková mrtvice nebo TIA

14 (2,1) 6 (0,9)

19 (2,9) 12 (1,8)

11 (1,6) 8 (1,2)

0,73

(0,37-1,46)

0,50

(0,19-1,32)

0,37

0,15

Kardiovaskulární

úmrtí

5 (0,8)

2 (0,3)

5 (0,7)

2,46

(0,48-12,7)

0.27

Hospitalizace kvůli CHF

3 (0,5)

5 (0,8)

4 (0,6)

0,59

(0,14-2,47)

0.46

Resuscitovaná srdeční

zástava

Nový výskyt

0

4 (0,6)

1 (0,1)

NA

2,6

(0,50-13,4)

0.04

onemocnění periferních cév

5 (0,8)

2 (0,3)

8 (1,2)

0.24

Zkratky: CHF, městnavé srdeční selhání; CI, interval spolehlivosti; IM, infarkt myokardu; TIA, přechodný srdeční záchvat.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost amlodipinu v prevenci klinických příhod u pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ISCH) byla hodnocena u 1997 pacientů v nezávislé, multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii CAMELOT (Comparison of Amlodipine vs. Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis). Z těchto pacientů bylo 663 léčeno amlodipinem v dávce 5-10 mg, 673 pacientů bylo léčeno enalaprilem v dávce 10-20 mg a 655 pacientů bylo léčeno placebem, kromě standardní léčby statiny, beta-blokátory, diuretiky a aspirinem, po dobu 2 let. Klíčové výsledky účinnosti jsou uvedeny v tabulce 1. Výsledky ukazují, že léčba amlodipinem u pacientů s ICHS byla spojena s menším počtem hospitalizací a revaskularizačních procedur.

Použití u pacientů se srdečním selháním

Hemodynamické studie u pacientů se srdečním selháním a klinické studie, při nichž pacienti se srdečním selháním třídy II - IV podle NYHA podstoupili zátěžový test, ukázaly, že amlodipin nevede ke zhoršení klinického stavu hodnoceného pomocí tolerance fyzické zátěže, ejekční frakce levé komory a klinické symptomatologie.

Placebem kontrolovaná studie (PRAISE) uspořádaná s cílem vyhodnotit srdeční selhání u pacientů s chronickým srdečním selháním stupně III-IV dle NYHA léčených digoxinem, diuretiky a inhibitory ACE prokázala, že amlodipin nezvyšuje riziko mortality nebo riziko kombinované mortality a morbidity u pacientů se srdečním selháním.

V následující, dlouhodobé, placebem kontrolované studii (PRAISE-2) s amlodipinem u nemocných se srdečním selháním NYHA III a IV bez klinických příznaků nebo bez objektivního nálezu svědčícího pro probíhající ischemickou chorobu, kteří užívali stabilní dávky ACE inhibitorů, digitalisu nebo diuretik, neměl amlodipin žádný vliv na celkovou nebo kardiovaskulární mortalitu. Ve stejné skupině nemocných bylo užívání amlodipinu spojeno s vyšším výskytem plicního edému.

Studie hodnotící preventivní léčbu infarktu myokardu (ALLHAT)

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie týkající se morbidity a mortality nazvaná „Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT)“ sledovala srovnání léčby novějšími léky: amlodipin 2,5-10 mg/d (blokátor kalciových kanálů) nebo lisinopril 10-40 mg/d (ACE-inhibitor) jako léčba první volby a thiazidové diuretikum chlortalidon 12,5-25 mg/d při léčbě mírné až střední hypertenze.

Celkem 33 357 pacientů s hypertenzí ve věku 55 či více let bylo randomizováno a následně sledováno průměrně 4,9 let. Pacienti měli minimálně jeden další rizikový faktor ICHS, včetně předešlého infarktu myokardu nebo mrtvice v anamnéze (> 6 měsíců před vstupem do studie) nebo jiné dokumentované aterosklerotické onemocnění (celkem 51,5 %), diabetes 2. typu (36,1 %), HDL cholesterol < 35 mg/dl (11,6 %), hypertrofii levé komory diagnostikovanou na EKG či echokardiografií (20,9 %), kouření cigaret (21,9 %).

Hlavní sledovaný parametr byl souborem fatálních koronárních příhod či nefatálních infarktů myokardu. V tomto sledovaném parametru nebyl statisticky významný rozdíl mezi léčbou

amlodipinem a chlortalidonem: RR 0,98 95% CI [0,90-1,07] p=0,65. Mezi sekundárními sledovanými parametry byl výskyt srdečního selhání (součást kombinovaného kardiovaskulárního sledovaného parametru) významně vyšší ve skupině léčené amlodipinem ve srovnání se skupinou léčenou chlortalidonem (10,2 % vs. 7,7 %, RR 1,38, 95% CI [1,25-1,52] p<0,001). Nicméně nebyl žádný statisticky významný rozdíl v celkové mortalitě při léčbě amlodipinem a chlortalidonem. RR 0,96 95% CI [0,89-1,02] p=0,20.

Pediatrická _populace (ve věku 6 let a starších)

Ve studii, která zahrnovala 268 dětí ve věku 6-17 let většinou se sekundární hypertenzí, byla porovnávána dávka 2,5 mg a 5 mg amlodipinu s placebem. Bylo prokázáno, že obě dávky významně snižují systolický tlak krve v porovnání s placebem. Rozdíl mezi oběma dávkami nebyl statisticky významný.

Dlouhodobé účinky amlodipinu na růst, pubertu a obecný vývoj nebyly studovány. Dlouhodobá účinnost amlodipinu podávaného v dětství na snížení kardiovaskulární morbidity a mortality v dospělosti nebyla rovněž stanovena.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce, distribuce, vazba na plazmatické proteiny: Po perorálním podání v terapeutických dávkách se amlodipin dobře resorbuje a maximální plazmatické koncentrace v krvi dosahuje mezi 6-12 hodinami po podání dávky. Absolutní biologická dostupnost se odhaduje mezi 64 a 80 %. Distribuční objem je přibližně 21 l/kg. Studie in vitro ukázaly, že přibližně 97,5 % cirkulujícího amlodipinu je vázáno na plazmatické bílkoviny.

Biologická dostupnost amlodipinu není ovlivněna příjmem potravy.

Biotransformace/eliminace

Terminální plazmatický eliminační poločas činí 35 - 50 hodin a je v souladu s dávkováním jednou denně. Amlodipin je ve značné míře metabolizován v játrech na neaktivní metabolity, z nichž se 10 % v nemetabolizované formě a 60 % metabolitů vylučuje močí.

Použití u poruchy funkce jater

K dispozici jsou velmi omezené klinické údaje týkající se podávání amlodipinu pacientům s poškozením jater. Pacienti s jaterní insuficiencí měli snížený clearance amlodipinu mající za následek delší poločas a zvýšení AUC o přibližně 40-60 %.

Použití u starších pacientů

Doba potřebná k dosažení vrcholových plazmatických koncentrací amlodipinu je u starších a mladších osob obdobná. Clearance amlodipinu se snižuje, což má za následek zvýšení AUC a prodloužení eliminačního poločasu u starších pacientů. Podle očekávání došlo v závislosti na věku studované skupiny u nemocných s městnavým srdečním selháním ke zvýšení AUC a eliminačního poločasu.

Použití u dětí

Populační farmakokinetická studie byla provedena u 74 dětí s hypertenzí ve věku od 1 do 17 let (34 pacientů ve věku 6 až 12 let a 28 pacientů ve věku 13 až 17 let), které dostávaly amlodipin v dávkách mezi 1,25 a 20 mg jednou nebo dvakrát denně. U dětí ve věku od 6 do 12 let a u dospívajících ve věku 13-17 let byla typická perorální clearance (CL/F) 22,5 a 27,4 l/hod u chlapců a 16,4 a 21,3 l/hod u dívek. Byla pozorována značná variabilita v expozici mezi jednotlivci. Údaje týkající se dětí mladších 6 let jsou omezené.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Reprodukční toxikologie

Reprodukční studie u potkanů a myší prokázaly opožděný nástup porodu, prodloužení doby porodu a snížené přežívání mláďat u dávek přibližně 50 krát vyšších, než je maximální doporučené dávkování pro člověka v mg/kg.

Snížení fertility

Nebyl zaznamenán žádný vliv na fertilitu potkanů, kterým byl podáván amlodipin (samci 64 dnů a samice 14 dnů před pářením) v dávkách až 10 mg/kg/den (8 krát* maximální doporučená dávka pro člověka 10 mg vycházející z mg/m2). V další studii na potkanech, kdy byl samcům podáván amlodipin besilát po dobu 30 dnů v dávkách srovnatelných s dávkami u člověka stanovené v mg/kg, byly nalezeny snížené hladiny plazmatického folikuly-stimulující hormonu a testosteronu společně se sníženým počtem spermií, zralých spermatid a Sertoliho buněk.

Karcinogeneze, mutageneze

U potkanů a myší, kterým byl podáván amlodipin v potravě po dobu dvou let v koncentracích odpovídajícím denním dávkám 0,5, 1,25 a 2,5 mg/kg/den, nebyla prokázána karcinogenita. Nejvyšší dávka (pro myši a podobně pro potkany dvojnásobek* maximální doporučené klinické dávky 10 mg vycházející z mg/m2) se blížila maximální tolerované dávce u myší, ale ne u potkanů.

Studie mutagenity neodhalily žádné účinky léku na genové ani chromozomové úrovni.

*Na základě hmotnosti pacienta 50 kg.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Mikrokrystalická celulosa Koloidní bezvodý oxid křemičitý Magnesium-stearát

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Al/PVC/PVdC blistr a PVC/Al/OPA/Al blistr

Velikost balení: 4, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112, 120, 180, 200, 250, 300, 500, 1 000 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Medreg s.r.o.

Krčmářovská 223/33, 196 00 Praha Česká republika

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Amlodipin Medreg 5 mg: 83/435/14-C Amlodipin Medreg 10 mg: 83/436/14-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

3.12.2014

10.    DATUM REVIZE TEXTU

19.5.2016

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv, www.sukl.cz.

11