Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Amlodipin/Atorvastatin Krka 10 Mg/10 Mg

zastaralé informace, vyhledat novější

sp.zn.sukls17709/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

Amlodipin/Atorvastatin Krka 5 mg/10 mg Amlodipin/Atorvastatin Krka 10 mg/10 mg potahované tablety

amlodipinum/atorvastatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete    potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo    lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Amlodipin/Atorvastatin Krka a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amlodipin/Atorvastatin Krka užívat

3.    Jak se přípravek Amlodipin/Atorvastatin Krka užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Amlodipin/Atorvastatin Krka uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Amlodipin/Atorvastatin Krka a k čemu se používá

Přípravek Amlodipin/Atorvastatin Krka se používá pro prevenci srdečně-cévních příhod (např. anginy pectoris, srdečního infarktu) u pacientů s vysokým krevním tlakem (hypertenzí), u kterých se současně vyskytují další rizikové faktory vzniku srdečně-cévních onemocnění, jako je kouření, nadváha, zvýšený cholesterol v krvi, přítomnost onemocnění srdce u blízkých rodinných příslušníků nebo cukrovka (diabetes). Přítomnost výše uvedených rizikových faktorů ve spojení s vysokým krevním tlakem zvyšuje u těchto pacientů pravděpodobnost vzniku srdečně-cévní příhody.

Přípravek Amlodipin/Atorvastatin Krka obsahuje dvě léčivé látky, amlodipin (blokátor vápníkového kanálu) a atorvastatin (statin), a předepisuje se tehdy, když Váš lékař dojde k závěru, že je vhodné užívat obě léčivé látky. Amlodipin slouží k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a atorvastatin snižuje hladinu cholesterolu v krvi.

Vysoký krevní tlak (hypertenze) je stav, při kterém přetrvává po dlouhou dobu zvýšený krevní tlak, který představuje jeden z rizikových faktorů vzniku srdečně-cévních příhod (např. anginy pectoris, srdečního infarktu, mozkové mrtvice).

Cholesterol je přirozeně se vyskytující látka v lidském organismu, která je nezbytná pro normální růst. Pokud se ale ve Vaší krvi vyskytuje cholesterolu příliš mnoho, může se začít ukládat do stěn cév a zvyšovat riziko vzniku krevních sraženin a srdečně-cévních příhod. Tato situace představuje jednu z nejběžnějších příčin vzniku onemocnění srdce.

Neužívejte přípravek Amlodipin/Atorvastatin Krka

-    jestliže jste alergický(á) na amlodipin nebo na atorvastatin nebo na jakýkoli jiný blokátor vápníkového kanálu

-    jestliže jste alergický(á) na kteroukoli další složku tohoto přípravku (seznam pomocných látek je uveden na konci této příbalové informace)

-    pokud v současné době trpíte onemocněním jater (pokud jste v minulosti prodělal/a onemocnění jater, viz odstavec „Upozornění a opatření“ níže)

-    pokud máte neobvyklé výsledky krevních jaterních testů nejasné příčiny

-    pokud jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo pokud kojíte

-    pokud užíváte některý z následujících léků: ketokonazol, itrakonazol (léky používané k léčbě infekčních onemocnění vyvolaných houbami - plísněmi nebo kvasinkami), telithromycin (antibiotická léčba)

-    máte-li velmi nízký krevní tlak (hypotenze)

-    máte-li zúžení srdeční chlopně (aortální stenóza) nebo kardiogenní šok (stav, při kterém srdce není schopno zásobovat tělo krví)

-    trpíte-li srdečním selháním po infarktu.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Amlodipin/Atorvastatin Krka se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

-    pokud trpíte onemocněním ledvin

-    pokud máte sníženou funkci štítné žlázy (hypotyreóza)

-    pokud jste v minulosti trpěl(a) opakovanými bolestmi svalů nejasné příčiny, jestliže je u Vás nebo u některého příslušníka Vaší rodiny přítomno vrozené onemocnění svalů

-    pokud se u Vás v minulosti objevily svalové obtíže během léčby jinými léky snižujícími hladinu cholesterolu (lipidů) v krvi (např. ostatní statiny nebo léky ze skupiny fibrátů)

-    pokud pravidelně konzumujete nadměrné množství alkoholu

-    pokud jste v minulosti prodělal(a) onemocnění jater

-    pokud je Vám více než 70 let

-    jestliže jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu s krvácením do mozku, nebo jako důsledek prodělané cévní mozkové příhody máte v mozku malé dutinky s tekutinou.

Než začnete přípravek Amlodipin/Atorvastatin Krka užívat, poraďte se se svým lékařem

-    trpíte-li závažnou dechovou nedostatečností („respirační selhání“).

Pokud se Vás některý z výše uvedených bodů týká, Váš lékař Vám provede vyšetření krve předtím, než Vám přípravek Amlodipin/Atorvastatin Krka předepíše, případně i v průběhu léčby tímto přípravkem; na jejich základě bude moci určit riziko nežádoucích účinků na svaly. Riziko nežádoucích účinků na svaly, např. rhabdomyolýzy, je zvýšeno při souběžném užívání určitých léků (viz bod 2 „Další léčivé přípravky a přípravek Amlodipin/Atorvastatin Krka“).

V průběhu léčby tímto přípravkem Vás bude lékař pečlivě kontrolovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetů.

Děti a dospívající

Použití přípravku Amlodipin/Atorvastatin Krka se u dětí a dospívajících nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek Amlodipin/Atorvastatin Krka

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Některé z těchto léků mohou ovlivňovat účinek přípravku Amlodipin/Atorvastatin Krka. Toto vzájemné ovlivnění může způsobit nižší účinnost jednoho nebo obou léků. Také to může zvýšit riziko nebo závažnost některých nežádoucích účinků, včetně významných onemocnění svalů, nazývaných rhabdomyolýza a myopatie (popsané v bodě 4).

-    Některá antibiotika, např. rifampicin, nebo „makrolidová antibiotika“, např. erythromycin, klarithromycin, telithromycin, kyselina fusidová nebo některé léky používané k léčbě mykotických („plísňových“) infekcí, např. ketokonazol, itrakonazol

-    Léky používané ke snížení hladin lipidů (tuků) v krvi: fibráty (např. gemfibrozil) nebo kolestipol

-    Léky používané k úpravě srdečního rytmu, např. amiodaron, diltiazem a verapamil

-    Léky používané k léčbě nebo k prevenci záchvatů křečí, např.    karbamazepin, fenobarbital,

fenytoin, fosfenytoin, primidon

-    Léky, které ovlivňují imunitní systém, např. cyklosporin

-    Inhibitory proteáz j ako j e ritonavir, indinavir a nelfinavir, užívané v léčbě HIV

-    Léky užívané v léčbě deprese, např. nefazodon a imipramin

-    Léky užívané v léčbě psychických poruch, např. neuroleptika

-    Léky užívané v léčbě srdečního selhání, např. beta-blokátory

-    Léky užívané při léčbě vysokého krevního tlaku, např. antagonisté angiotenzinu II, ACE inhibitory, verapamil, diuretika (léky na odvodnění)

-    Alfa-blokátory užívané v léčbě vysokého krevního tlaku a při onemocnění prostaty. Jiné léky, o kterých je známo, že se s přípravkem ovlivňují, zahrnují ezetimib (snižující cholesterol), warfarin (snižující krevní srážlivost), perorální antikoncepce, stiripentol (používaný proti křečím u epilepsie), cimetidin (proti pálení žáhy a peptickým vředům), fenazon (proti bolesti) a antacida (přípravky užívané při potížích se zažíváním obsahující hořčík a hliník), amifostin (užívaný při léčbě nádorových onemocnění), sildenafil (lék na erektilní dysfunkci), dantrolen a baklofen (léky uvolňující napětí ve svalech), steroidy

-    Volně prodejné přípravky obsahující výtažky z třezalky tečkované.

Přípravek Amlodipin/Atorvastatin Krka může způsobit další snížení krevního tlaku, pokud již používáte na snížení vysokého krevního tlaku jiné léky.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.

Přípravek Amlodipin/Atorvastatin Krka s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Amlodipin/Atorvastatin Krka můžete užívat kdykoliv v průběhu dne, s jídlem nebo bez jídla.

Grapefruitový džus

Denně nepijte více než jednu až dvě sklenice grapefruitového džusu, protože velké množství grapefruitového džusu může ovlivnit účinek přípravku Amlodipin/Atorvastatin Krka.

Alkohol

Během léčby přípravkem Amlodipin/Atorvastatin Krka se vyvarujte nadměrné konzumace alkoholu. Více informací viz bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amlodipin/Atorvastatin Krka užívat“.

Těhotenství a kojení

Neužívejte přípravek Amlodipin/Atorvastatin Krka, pokud jste těhotná, kojíte nebo plánujete otěhotnět. Ženy v reprodukčním věku musí během léčby přípravkem Amlodipin/Atorvastatin Krka nebo jiným léčivým přípravkem užívat vhodnou antikoncepční metodu. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte žádné stroje, jestliže se u Vás vyskytnou po užívání tohoto přípravku závratě.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá počáteční dávka přípravku Amlodipin/Atorvastatin Krka pro dospělé je jedna tableta 5 mg/10 mg 1x denně. Lékař Vám může zvýšit dávku na Amlodipin/Atorvastatin Krka 10 mg/10 mg, pokud je to nutné.

Tablety přípravku Amlodipin/Atorvastatin Krka se polykají celé a zapíjejí se vodou. Tablety se podávají ústy a mohou být užívány kdykoliv v průběhu dne, s jídlem nebo bez jídla. Snažte se však užívat tablety každý den ve stejnou dobu.

Od začátku léčby dodržujte dietu se sníženým obsahem tuků doporučenou lékařem, nekuřte a pravidelně cvičte.

Pokud získáte pocit, že účinek přípravku Amlodipin/Atorvastatin Krka je příliš silný nebo slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Použití u dětí a dospívajících

Tento léčivý přípravek není doporučen pro děti a dospívající.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Amlodipin/Atorvastatin Krka, než jste měl(a)

Pokud náhodou užijete nadměrné množství tablet najednou (více, než je Vaše obvyklá denní dávka), požádejte svého lékaře nebo nejbližší nemocniční zařízení o radu. Nezapomeňte si s sebou vzít zbývající množství tablet a celý obal od přípravku, aby lékaři byli schopni snadno rozpoznat druh přípravku, který jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Amlodipin/Atorvastatin Krka

Pokud jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Amlodipin/Atorvastatin Krka, užijte další dávku ve stanovenou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Amlodipin/Atorvastatin Krka

Přípravek Amlodipin/Atorvastatin Krka užívejte tak dlouho, dokud Váš ošetřující lékař Vaši léčbu sám neukončí.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z níže uvedených nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, přestaňte přípravek Amlodipin/Atorvastatin Krka užívat a okamžitě vyhledejte lékaře:

-    Otok obličeje, jazyka a průdušnice, které mohou vést k závažným dýchacím potížím.

-    Pokud se u Vás vyskytne jakákoliv nevysvětlitelná svalová slabost, zvýšená citlivost nebo bolestivost svalů a zároveň se necítíte dobře nebo máte vysokou teplotu (Velmi vzácně může tato kombinace účinků přejít do život ohrožujícího stavu nazývaného rhabdomyolýza.).

Časté nežádoucí účinky, vyskytující se u méně než 1 pacienta z 10:

-    alergické reakce

-    bolesti hlavy (zvláště na začátku léčby), závratě, pocit únavy, ospalost

-    nepravidelný srdeční rytmus, zarudnutí v obličeji

-    zánět nosních cest, bolest hrdla, krvácení z nosu

-    nevolnost, bolesti břicha, trávicí potíže, střevní poruchy (průjem, zácpa, nadýmání)

-    bolesti kloubů a svalů, svalové křeče a stahy, bolesti zad, bolest končetin, otoky rukou, horních i dolních končetin, kloubů nebo prstů

-    zvýšení hladiny krevního cukru (máte-li cukrovku, musíte pravidelně sledovat hladinu Vašeho krevního cukru), zvýšení hladiny krevní kreatinkinázy, výsledky krevních testů mohou naznačovat špatnou funkci jater.

Méně časté nežádoucí účinky, vyskytující se u méně než 1 pacienta ze 100:

-    hepatitis (zánět jater)

-    rýma, ztráta chuti k jídlu, snížení hladiny krevního cukru (máte-li cukrovku, musíte pravidelně sledovat hladinu Vašeho krevního cukru), zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti

-    poruchy spánku, noční můry, změny nálady (včetně úzkosti), deprese, třes, poruchy čití nervů (snížená citlivost) horních a dolních končetin, ztráta paměti

-    poruchy zraku (včetně dvojitého vidění), rozmazané vidění, zvonění nebo hučení v uších

-    palpitace (pocit bušení srdce), zkrácení dechu, mdloby, zvýšené pocení, nízký krevní tlak

-    sucho v ústech, změny vnímáni chuti, zvracení, říhání

-    ztráta vlasů, modřiny nebo malé skvrnky na kůži, ztráta pigmentace kůže, snížení citlivosti kůže na dotek nebo bolest, znecitlivění nebo brnění prstů nohou i rukou, kožní vyrážka, kopřivka nebo svědění kůže

-    poruchy močového ústrojí (nadměrná potřeba močení v noci a zvýšená frekvence močení), impotence, zvětšení prsou u mužů

-    pocit tělesné nepohody, svalová únava, pankreatitida (zánět slinivky břišní vyvolávající bolesti žaludku), bolest, bolest krku, bolest na hrudi

-    přítomnost bílých krvinek v moči.

Vzácné nežádoucí účinky, vyskytující se u méně než 1 pacienta z 1 000:

-    poruchy zraku

-    nevysvětlitelné krvácení nebo tvorba modřin

-    závažný zánět svalů, velmi silná svalová bolest nebo křeče, které mohou velmi vzácně vést k rhabdomyolýze (rozpad svalových buněk)

-    snížení počtu krevních destiček

-    poruchy funkce jater (zežloutnutí kůže a bělma očí)

-    závažné kožní alergické reakce, zarudnutí kůže, vyrážka s puchýři, olupování kůže, které může rychle zasáhnout celé tělo a může začít jako příznaky chřipky doprovázené vysokou horečkou

-    otok hlubokých vrstev kůže, zahrnující otok rtů, očních víček a jazyka

-    zánět nebo otok kosterních svalů, vyrážka s puchýři, náhlý závažný lokalizovaný otok kůže

-    zánět šlach, poranění šlach

-    zmatenost.

Velmi vzácné nežádoucí účinky, vyskytující se u méně než 1 pacienta z 10 000:

-    alergické reakce - příznaky mohou zahrnovat sípání a bolest nebo tlak na hrudi, otok očních víček, obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, potíže s dýcháním, kolaps

-    gynekomastie (zvětšení prsů u mužů)

-    snížení počtu bílých krvinek

-    ztuhlost nebo napětí ve svalech

-    abnormální srdeční rytmus, srdeční infarkt, zánět malých cév, bolest žaludku (gastritida)

-    zbytnění dásní, kašel

-    ztráta sluchu, selhání jater

-    fotosenzitivita (citlivost kůže na světlo).

Další možné nežádoucí účinky:

-    sexuální dysfunkce

-    deprese

-    dýchací potíže zahrnující přetrvávající kašel a/nebo pocit krátkého dechu nebo horečku

-    kombinace poruch, jako je ztuhlost, třes a/nebo poruchy hybnosti

-    cukrovka. Je pravděpodobněj ší, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude kontrolovat v průběhu léčby.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Amlodipin/Atorvastatin Krka uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Amlodipin/Atorvastatin Krka obsahuje

-    Léčivými látkami jsou amlodipin a atorvastatin.

Jedna potahovaná tableta obsahuje amlodipinum 5 mg (ve formě amlodipini besilas) a atorvastatinum 10 mg (ve formě atorvastatinum calcicum trihydricum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje amlodipinum 10 mg (ve formě amlodipini besilas) a atorvastatinum 10 mg (ve formě atorvastatinum calcicum trihydricum).

-    Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety

polysorbát 80, uhličitan vápenatý, sodná sůl kroskarmelosy, hyprolosa, mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, magnesium-stearát a koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Potahová vrstva pro tablety 5 mg/10 mg

hypromelosa 2910/6, oxid titaničitý (E171), mastek a propylenglykol (E1520).

Potahová vrstva pro tablety 10 mg/10 mg

polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3 000, mastek a indigokarmín (E132).

Jak přípravek Amlodipin/Atorvastatin Krka vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety přípravku Amlodipin/Atorvastatin Krka 5 mg/10 mg jsou bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety se zkosenými okraji, průměr 6 mm.

Potahované tablety přípravku Amlodipin/Atorvastatin Krka 10 mg/10 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety se zkosenými okraji.

Tablety jsou dostupné v krabičkách po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 a 100 potahovaných tabletách v blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Bulharsko, Litva, Lotyšsko

Amlodipine/Atorvastatin Krka

Slovinsko, Maďarsko, Slovenská republika

Amlodipin/Atorvastatin Krka

Estonsko

Atorvastatiin /Amlodipiin Krka

Polsko

Amlodipine/Atorvastatine Krka

Rumunsko

Amlodipina/atorvastatina Krka

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18.3.2015

7