Příbalový Leták

Amix Vet T 100 Mg/G


PŘÍBALOVÁ INFORMACE = ETIKETA


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Amix vet T 100 mg/g premix pro medikaci krmiva


2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Tiamulini hydrogenofumaras 100 g v 1 kg

Farina (ON 560775)


3. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ, POKUD SE NESHODUJE


Držitel registračního rozhodnutí a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:


CYMEDICA spol. s r.o.

Pod nádražím 853, CZ - 268 01 Hořovice


4. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Prasata


5. INDIKACE


Přípravek je určen k léčbě infekčních onemocnění prasat, především respiračního aparátu a zažívacího traktu, vyvolaných původci citlivými na tiamulin.

Jde zejména o léčbu enzootické pneumonie prasat (mykoplazmata) a dyzentérie prasat (brachyspiry).


6. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH


Léčba dyzentérie prasat: 1,0 – 1,5 kg přípravku / tunu kompletní krmné směsi.

Léčba enzootické pneumonie prasat: 2,0 kg přípravku / tunu kompletní krmné směsi


7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Přípravek Amix vet T 100 mg/g premix pro medikaci krmiva. se podává prasatům zamíchaný v kompletní krmné směsi.


8. POKYN PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Léčba dyzentérie prasat:

Přípravek se důkladně zamíchá v množství 1,0 – 1,5 kg premixu na 1 tunu kompletní krmné směsi (ekvivalent 100-150 g tiamulin hydrogenfumarátu/tunu) tj. 100 - 150 ppm, což přibližně odpovídá dávce 5 - 7,5 mg/kg ž.hm.

Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 7–10 dní.


Léčba enzootické pneumonie prasat:

Přípravek se důkladně zamíchá v množství 2,0 kg premixu na 1 tunu kompletní krmné směsi (ekvivalent 200 g tiamulin hydrogenfumarátu /tunu) tj. 200 ppm, což přibližně odpovídá dávce 10 mg/kg ž.hm.

Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 7–10 dní.


Přípravek je vhodný i pro aplikaci gravidním nebo laktujícím zvířatům.


Nedojde-li v průběhu pětidenní léčby přípravkem k projevům zlepšení klinického stavu, je nutno léčbu přerušit a přehodnotit diagnózu a terapii.


9. KONTRAINDIKACE


Zvířatům se nesmí 7 dní před a 7 dní po aplikaci přípravku podávat monensin, narasin a salinomycin.


10. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Nejsou známy.


11. OCHRANNÁ LHŮTA


Maso prasat: 7 dnů


12. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Přípravek se skladuje v suchu při teplotě do 25C, mimo dosah dětí.


13. EXSPIRACE

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 30 dní

Doba použitelnosti po zamíchání do krmiva : 3 měsíce


14. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Aktivní složka přípravku je v koncentrovaném stavu dráždivá. Při přípravě medikovaného krmiva by se měly používat osobní ochranné prostředky, chránit si oči a používat ochrannou masku, chránit si kůži a sliznice. Je nutno zabránit víření prachových komponent. Po manipulaci s přípravkem je nutno si umýt ruce.


15. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


15. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Leden 2011


16. DALŠÍ INFORMACE


Nepodávat současně s přípravky monensin, narasin a salinomycin


Pouze pro zvířata.


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Musí být respektována úřední pravidla pro míchání medikovaných premixů do konečných krmiv.


Balení po 10 kg ( 20 kg a 25 kg )


Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, prosím, kontaktujte příslušného reprezentanta držitele rozhodnutí o registraci.


Požitelnost do:


Reg.číslo: 98/164/98-C


Číslo šarže: