Příbalový Leták

Amix Vet Ctc 1000 Mg/G


PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU = PŘÍBALOVÁ INFORMACE


Amix CTC 1000 mg/g perorální prášek

Amix CTC 1000 mg/g perorální prášek500 g- sáček, 5 kg- papírové vak


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Cymedica s.r.o.

Pod Nádražím 853

268 01 Hořovice

Česká republika


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Amix CTC 1000 mg/g perorální prášek


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Přípravek obsahuje v 1 g:


Léčivá látka:

Chlortetracyclini hydrochloridum 1000 mg4. INDIKACE

Infekční onemocnění prasat, především respiračního a zažívacího aparátu, vyvolané původci

citlivými na chlortetracyklin.


5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V ojedinělých případech se může vyskytnout erythém kůže, který po přerušení nebo skončení léčby vymizí.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Způsob podání: perorálně v krmivu.

Přípravek se aplikuje po dobu 5 - 7 dní.

Dávkování:

Léčebně: doporučená denní dávka je 20 mg chlortetracyclinu na kg ž.hm. denně.

Přípravek se důkladně zamíchá v množství 450g Aureomix CTC 1000 perorální prášek na 1 tunu kompletní krmné směsi tj. 450 ppm.

Profylakticky: doporučená denní dávka je 10-15 mg chlortetracyclinu na kg ž.hm. denně.

Přípravek se důkladně zamíchá v množství 225-300 g Aureomix CTC 1000 perorální prášek na 1 tunu kompletní krmné směsi tj. 225-300 ppm.


Přepočet dávky přípravku na kg krmiva:

mg Amix CTC 1000 mg/g perorální prášek kg krmiva =

doporučená dávka (mg/kg) x 2 x živá hmotnost (kg)/denní příjem krmiva (kg)


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku.

V krmivu je možné přípravek aplikovat pouze individuálně, tj. pro jednotlivá zvířata.

Lze použít během březosti a laktace.

Předávkování přípravku je zvířaty dobře snášeno.


10. OCHRANNÁ LHŮTA

Maso prasat 10 dní.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25C.

Chraňte před světlem.

Uchovávejte v suchu.


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 30 dnů

Po zamíchání do krmiva spotřebovat ihned.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Osoby se známou přecitlivělostí k tetracyklinům by se měly vyhnout kontaktu s přípravkem. Při nakládání s přípravkem nekuřte, nejezte ani nepijte.

Zamezte inhalaci, požití nebo kontaktu s pokožkou a s očima. Přípravek může způsobit podráždění kůže a očí. Zasažená místa opláchněte velkým množstvím vody. Pokud se po kontaktu s přípravkem projeví symptomy jako např. kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok tváře, rtů nebo očí, popř. dýchací potíže, jsou závažnější symptomy a vyžadují bezodkladné lékařské ošetření. Před jídlem a po použití přípravku si omyjte ruce.

Při manipulaci s přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky (rukavice, pracovní kombinéza a ochranné brýle).


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2010


15. DALŠÍ INFORMACE

Velikost balení: 1 x 500 g, 1 x 5 kg

Balení 500 g - zatavený třívrstevný sáček (vnitřní vrstva polyethylen - PE).

Balení 5 kg - vícevrstvé papírové vaky (vnitřní vrstva polyethylen - PE).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Léková forma: Perorální prášek


Reg. č.: 96/469/96-C

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Č.š.: {číslo}

Exp. {měxíc/rok}
3