Příbalový Leták

Amisulprid Generics 100 Mg Tablety

sp.zn.sukls48802/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Amisulprid Generics 50 mg tablety Amisulprid Generics 100 mg tablety Amisulprid Generics 200 mg tablety Amisulprid Generics 400 mg potahované tablety

amisulpridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek Amisulprid Generics a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amisulprid Generics užívat

3.    Jak se přípravek Amisulprid Generics    užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Amisulprid Generics uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Amisulprid Generics a k čemu se používá

Amisulprid Generics obsahuje látku zvanou amisulprid a patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných antipsychotika, která se používají k léčbě duševního onemocnění zvaného schizofrenie.

Příznaky zahrnují:

-    bludy (podivné nebo neobvyklé myšlenky)

-    halucinace (slyšení nebo vidění věcí, které nejsou skutečné)

-    podezřívavost nebo agresivní chování bez zjevného důvodu (což jsou tzv. „pozitivní příznaky“)

-    stažení do sebe a utlumení (což jsou tzv. „negativní příznaky“).

Amisulprid Generics může být použit k zahajovací i dlouhodobé léčbě schizofrenie.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amisulprid Generics užívat Neužívejte Amisulprid Generics:

-    jestliže jste alergický(á) na amisulprid nebo kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, problémy s polykáním nebo dýcháním, otok rtů, tváře, krku nebo jazyka.

-    jestliže máte nádor prsu nebo nádor závislý na tvorbě prolaktinu („prolaktin dependentní nádor“).

-    jestliže máte nádor nadledvin zvaný feochromocytom.

-    jestliže kojíte.

-    jestliže užíváte levodopu (lék používaný k léčbě Parkinsonovy choroby), léky užívané k léčbě poruch srdečního rytmu nebo léky, které mohou ovlivnit srdeční rytmus v případě, že jsou současně užívány s amisulpridem (viz „Další léčivé přípravky a Amisulprid Generics“ níže).

-    jestliže jste mladší 15 let.

Pokud se Vás něco z uvedeného týká, neužívejte tento přípravek. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Amisulprid Generics užívat.

Upozornění a opatření

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat, jestliže:

-    máte problémy s ledvinami.

-    trpíte Parkinsonovou chorobou.

-    jste někdy trpěl (a) záchvaty (epileptickými záchvaty).

-    máte cukrovku nebo Vám bylo sděleno, že u Vás hrozí riziko jejího rozvoje.

-    máte abnormální srdeční rytmus (tepovou frekvenci).

-    máte srdeční onemocnění nebo se ve Vaší rodině vyskytly problémy se srdcem či náhlé úmrtí.

-    trpíte prodloužením QT intervalu nebo máte tuto poruchu v rodinné anamnéze (QT interval je měřítkem toho, jak vaše srdce pracuje a může být změřen lékařem pomocí elektrokardiogramu).

-    jste měl(a) cévní mozkovou příhodu nebo Vám lékař řekl, že Vám hrozí její riziko.

-    se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly krevní sraženiny, protože užívání podobných přípravků, jako je tento, je spojováno s tvorbou krevních sraženin.

-    jste Vy nebo někdo z Vaší rodiny prodělal rakovinu prsu, protože amisulprid může mít vliv na riziko vzniku rakoviny prsu. Proto byste měla být během léčby přípravkem Amisulprid Generics pečlivě sledována.

-    máte pomalý srdeční tep (méně než 55 tepů za minutu).

-    užíváte jiné léky, které mohou ovlivnit činnost srdce; poraďte se se svým lékařem před užíváním jiných přípravků. Viz také „Neužívejte Amisulprid Generics“ a „Další léčivé přípravky a Amisulprid Generics“.

-    Vám bylo sděleno, že máte příliš nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi.

-    jste starší pacient(ka). Je to proto, že starší osoby jsou náchylnější k výskytu nízkého krevního tlaku nebo pocitu ospalosti. Byl zaznamenán mírně zvýšený počet úmrtí u starších pacientů s demencí, u pacientů, kteří užívali antipsychotika v porovnání s pacienty, kteří antipsychotika neužívali.

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás něco z výše uvedeného týká, promluvte si s Vaším lékařem nebo lékárníkem dříve, než užijete Amisulprid Generics.

Další léčivé přípravky a Amisulprid Generics

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, užíval(a) jste v nedávné době nebo možná budete užívat, a to včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.

Amisulprid totiž může ovlivnit způsob fungování jiných přípravků. Podobně některé přípravky mohou ovlivnit způsob fungování amisulpridu.

Obzvláště neužívejte tento lék a poraďte se s lékařem, pokud užíváte:

-    bromokriptin nebo ropinirol (léky užívané k léčbě Parkinsonovy choroby)

-    levodopu a léky určené k léčbě Parkinsonovy choroby

-    léky používané k léčbě poruch srdečního rytmu (jako je chinidin, disopyramid, prokainamid, amiodaron a sotalol)

-    cisaprid (užívaný k léčbě žaludečních problémů)

-    bepridil (užívaný k léčbě anginy pectoris/bolesti na hrudi a při změnách srdečního rytmu)

-    sultoprid a thioridazin (k léčbě schizofrenie)

-    metadon (k léčbě bolesti a závislosti)

-    halofantrin (k prevenci malárie)

-    pentamidin (k léčbě infekce u pacientů s HIV)

-    erythromycin podávaný injekčně nebo sparfloxacin (antibiotika)

-    léky k léčbě plísňových infekcí, jako je klotrimazol

-    vinkamin podávaný injekčně (používaný při různých mozkových poruchách).

Informujte svého lékaře v případě, že užíváte následující léky:

-    léky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku nebo jiných problémů se srdcem, které by mohly zpomalit tepovou frekvenci. Mezi ně patří beta-blokátory (jako nebivolol nebo bisoprolol), diltiazem, verapamil, klonidin, guanfacin, digoxine nebo digoxinu podobná léčiva.

-    léky, které mohou způsobit nízkou hladinu draslíku včetně diuretik ("tablety na odvodnění"), některá projímadla, amfotericin B (injekční), glukokortikoidy (používané při stavech, jako je astma nebo revmatoidní artritida) a tetrakosaktid (může být použit při klinických vyšetřeních)

-    léky užívané k léčbě schizofrenie, jako je pimozid nebo haloperidol

-    imipramin nebo lithium (užívané k léčbě deprese)

-    některá antihistaminika jako astemizol a terfenadin (k léčbě alergie)

-    meflochin používaný k léčbě malárie

-    ostatní antipsychotické léky používané při psychických problémech

-    léky k léčbě závažné bolesti nazývané opiáty jako je morfin nebo pethidin

-    léky k léčbě nespavosti j ako j sou barbituráty a benzodiazepiny

-    léky k léčbě bolesti, jako j e tramadol a indometacin

-    anestetika

-    antihistaminika (k léčbě alergií), které mohou způsobit ospalost, jako je prometazin. Amisulprid Generics s alkoholem

Během užívání přípravku Amisulprid Generics nepijte alkohol. Je to proto, že Amisulprid Generics může zvýšit účinky alkoholu.

Těhotenství a kojení

Neužívejte tento přípravek, pokud kojíte nebo kojení plánujete.

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

U novorozenců, jejichž matky užívaly Amisulprid Generics v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během užívání tohoto přípravku můžete být méně pozorný(á), mátožný(á) nebo ospalý(á). Pokud se Vás toto týká, neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte stroje.

Amisulprid Generics obsahuje laktózu

Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Amisulprid Generics užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí

Pokud trpíte pozitivními příznaky schizofrenie, doporučená dávka je mezi 400 mg a 800 mg denně a bude upravena lékařem v závislosti na povaze a závažnosti onemocnění a na funkci ledvin. Maximální denní dávka je 1200 mg.

Pokud trpíte pozitivními i negativními příznaky schizofrenie, Váš lékař upraví dávku tak, aby byly pozitivní příznaky dostatečně kontrolovány. Pro udržovací léčbu Váš lékař zvolí nejnižší možnou dávku, která je u Vás účinná.

Pokud trpíte většinou negativními příznaky schizofrenie, doporučená dávka je mezi 50 mg a 300 mg denně, a bude upravena lékařem v závislosti na povaze a závažnosti onemocnění a na funkci ledvin.

Pacienti nad 65 let:

Amisulprid může způsobit sedaci (ospalost) nebo pokles krevního tlaku, a obecně se nedoporučuje, protože existují jen omezené zkušenosti u této věkové skupiny.

Použití u dětí a dospívajících:

Účinnost a bezpečnost amisulpridu u dětí a dospívajících mladších 18 let nebyla stanovena. Pokud je nezbytně nutná, léčba dospívajících ve věku 15 - 18 let musí být zahájena a vedena lékařem se zkušenostmi s léčbou schizofrenie u této věkové skupiny.

Děti a dospívající do 15 let věku nesmějí tento přípravek užívat (viz bod 2 "Neužívejte přípravek Amisulprid Generics“).

Pacienti s poruchou funkce ledvin:

Lékař Vám obvykle dá nižší dávku. To může být polovina nebo třetina obvyklé denní dávky, v závislosti na tom, jak dobře Vaše ledviny pracují.

Jak se tento lék užívá

   Tablety spolkněte a zapijte sklenicí vody.

•    Tablety můžete užít při jídle nebo mezi jídly.

•    Dávky do 300 mg za den můžete užít v jedné dávce najednou pokud možno ve stejnou dobu

každý den.

•    U dávek vyšších než 300 mg užívejte polovinu dávky ráno a polovinu večer.

•    Tablety o síle 100 mg, 200 mg a 400 mg mohou být rozděleny na dvě stejné dávky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Amisulprid Generics, než jste měl(a)

Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo nemocnici. Vezměte sebou tablety, příbalovou informaci a/nebo krabičku, aby lékař věděl, co užíváte. Mohou nastat následující účinky: pocit neklidu nebo třes, ztuhlost svalů, pocit únavy nebo ospalost, což může vést až k bezvědomí.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Amisulprid Generics

Vezměte si dávku, jakmile si vzpomenete. Pokud už se přiblížila doba užití další dávky, zapomenutou dávku vynechte. Nezdvoj násobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Amisulprid Generics

Nepřestávejte užívat přípravek Amisulprid Generics, dokud Vám tak neřekne Vás lékař. Nepřestávejte užívat přípravek i v případě, že se budete cítit lépe. Pokud byste přestal(a) přípravek užívat, onemocnění se může zhoršit nebo znovu objevit. Pokud náhle přestanete přípravek užívat bez porady s lékařem, může u Vás dojít k rozvoji příznaků z vysazení s projevy jako je nevolnost, zvracení, pocení, nespavost, extrémní neklid, svalová ztuhlost, abnormální pohyby nebo se Váš původní stav může obnovit. K zamezení rozvoje příznaků z vysazení je důležité postupné snižování dávky podle instrukcí Vašeho lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto léku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

4.


Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat přípravek Amisulprid Generics a ihned informujte svého lékaře nebo navštivte nemocnici, pokud u Vás dojde k rozvoji některého z následujících nežádoucích účinků:

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

•    Závažná alergická reakce. Příznaky mohou zahrnovat svědivou vystouplou vyrážku, obtížné dýchání nebo polykání, otok rtů, tváře, krku nebo jazyka

•    Záchvaty (křeče).

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit)

•    Vysoká teplota, pocení, svalová ztuhlost, bušení srdce, zrychlený dech nebo zmatenost, únava nebo agitovanost. Toto mohou být příznaky závažného, ale velmi vzácného syndromu zvaného „neuroleptický maligní syndrom“.

•    Neobvyklý srdeční rytmus, velmi rychlý srdeční tep nebo bolest na hrudi, která může vyústit v srdeční příhodu nebo život ohrožující srdeční potíže.

•    Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. Pokud zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékaře.

•    Více infekcí než obvykle, způsobujících horečku, bolest v krku nebo vředy v ústech. Toto může být způsobeno snížením počtu nebo nedostatkem bílých krvinek.

Řekněte svému lékaři, jakmile to bude možné, pokud se u Vás objeví jakýkoli z následujících nežádoucích účinků:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

•    Třes, svalová ztuhlost nebo křeče, zpomalení pohybu, nadměrné slinění nebo neklid.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

•    Nekontrolovatelné pohyby, hlavně nohou a rukou, hlavy, hrdla, čelistí nebo očí.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

•    Nekontrolovatelné pohyby, hlavně tváře a jazyka.

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

•    Potíže se spánkem (nespavost) nebo pocit neklidu či agitovanosti

•    Pocit ospalosti nebo ospalost

•    Zácpa, nevolnost nebo zvracení, sucho v ústech

•    Zvýšení tělesné hmotnosti

•    Nízký krevní tlak, který může způsobit závratě

•    Zvýšená hladina prolaktinu v krvi (bílkovina), zjištěná v krevních testech, která může způsobit:

•    Bolest nebo zvětšení prsou, neobvyklý výtok mléka z prsou (u žen i u mužů)

•    Problémy s menstruací nebo vynechání menstruace

•    Sexuální obtíže, jako je obtížné dosahování orgasmu, problémy s erekcí

•    Neobvyklé zvětšení hypofýzy

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

•    Zpomalení srdečního rytmu

•    Vysoká hladina cukru v krvi (hyperglykémie)

•    Zvýšení jaterních enzymů v krevních testech

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob)

•    Příznaky z vysazení po přerušení léčby vysokými dávkami amisulpridu. Toto může zahrnovat nevolnost, zvracení, nespavost, extrémní neklid, svalová ztuhlost, abnormální pohyby nebo se Vaše původní onemocnění může obnovit.

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit)

•    Příznaky z vysazení pozorované u novorozenců, jejichž matky užívaly tento přípravek.

•    Zvýšená hladina tuků (triglyceridů) a cholesterolu v krvi.

•    Zmatenost

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Amisulprid Generics uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Amisulprid Generics obsahuje

Léčivou látkou je amisulpridum (amisulprid).

Jedna tableta přípravku Amisulprid Generics 50 mg obsahuje amisulpiridum 50 mg.

Jedna tableta přípravku Amisulprid Generics 100 mg obsahuje amisulpiridum 100 mg.

Jedna tableta přípravku Amisulprid Generics 200 mg obsahuje amisulpiridum 200 mg.

Jedna potahovaná tableta přípravku Amisulprid Generics 400 mg obsahuje amisulpridum 400 mg.

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy (viz bod 2 „Amisulprid Generics obsahuje laktózu“), mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), hypromelóza, magnesium-stearát. Potahová vrstva obsahuje: hypromelózu, oxid titaničitý (E171), makrogol 400 (pouze tablety 400 mg).

Jak přípravek Amisulprid Generics vypadá a co obsahuje toto balení

50 mg: bílé kulaté tablety o průměru 6 mm, na jedné straně vyraženo „AA 50“ a na druhé straně vyraženo „G“.

100 mg: bílé kulaté tablety o průměru 7,5 mm, na jedné straně vyraženo „AMI“ nad půlicí rýhou a „100“ pod půlicí rýhou, na druhé straně vyraženo „G“

200 mg: bílé kulaté tablety o průměru 10 mm, na jedné straně vyraženo „AMI“ nad půlicí rýhou a „200“ pod půlicí rýhou, na druhé straně vyraženo „G”.

400 mg: bílé potahované tablety ve tvaru tobolky o rozměrech 18 mm x 7,7 mm, na jedné straně vyraženo „AS 400“ a na druhé straně s půlicí rýhou.

Amisulprid Generics je k dispozici v následujících velikostech balení:

PVC/Al blistry obsahující:

12 tablet (50 mg)

20 tablet (50 mg, 100 mg, 200 mg, 400 mg)

30 tablet (50 mg, 100mg, 200 mg, 400 mg)

30x1 tabletu (100 mg, 400 mg)

50 tablet (50 mg, 100 mg, 200 mg, 400 mg)

60 tablet (50 mg, 100 mg, 200 mg, 400 mg)

60x1 tabletu (100 mg, 200 mg)

90 tablet (50 mg, 100 mg, 200 mg, 400 mg)

100 tablet (50 mg, 100mg, 200 mg, 400 mg)

120 tablet (200 mg)

150 tablet (200 mg)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Generics [UK] Ltd,

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Velká Británie

Výrobce

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie    Alpridemylan 50mg, 100mg, 200mg tabletten/comprimés/Tabletten

Alpridemylan 400 mg filmomhulde tabletten/comprimés pelliculés/Filmtabletten Česká republika Amisulprid Generics 50mg, 100mg, 200 mg tablety Amisulprid Generics 400 mg potahované tablety Francie    AMISULPRIDE MYLAN PHARMA 100 mg, comprimé sécable

AMISULPRIDE MYLAN PHARMA 200 mg, comprimé sécable AMISULPRIDE MYLAN PHARMA 400 mg, comprimé pelliculé sécable Itálie    Amisulpride    Mylan

Irsko    Amisulpride    50, 200 mg tablets

Kypr    Amisulpride    Generics 50, 100, 200 mg tablets

Amisulpride Generics 400 mg film-coated tablets

Lucembursko

Alpridemylan 50, 100, 200 mg tabletten/ comprimés Alpridemylan 400 mg filmomhulde tabletten/ comprimés pelliculés/Filmtabletten

Německo

Amisulprid Mylan 100, 200 mg tabletten Amisulprid Mylan 400 mg filmtabletten

Polsko

Portugalsko

Řecko

Amsulgen

Amissulprida Anova

Amisulpride Mylan 50, 100, 200 mg tablets Amisulpride Mylan 400 mg film-coated tablets

Slovenská

republika

Španělsko

Amisulprid Generics 50 mg, 100 mg, 200 mg, tablety Amisulprid Generics 400 mg, filmom obalené tablety Amisulprida Mylan 100 mg comprimidos EFG Amisulprida Mylan 200 mg comprimidos EFG

Amisulprida Mylan 400 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Velká Británie

Amisulpride 50, 100, 200 mg tablets Amisulpride 400 mg film-coated tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9.10.2015

8/8