Příbalový Leták

Aminoven 15%

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU Skleněná lahev 250 ml, 500 ml, 1000 ml


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aminoven 15 % infuzní roztok

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1000 ml roztoku obsahuje:

Isoleucinum 5,20 g, leucinum 8,90 g, lysini acetas 15,66 g /odp. lysinum 11,10 g/, methioninum 3,80 g, phenylalaninum 5,50 g, threoninum 8,60 g, tryptophanum 1,60 g, valinum 5,50 g, argininum 20,00 g, histidinum 7,30 g, alaninum 25,00 g, glycinum 18,50 g, prolinum 17,00 g, serinum 9,60 g, tyrosinum 0,40 g, taurinum 2,00 g.

Celkový obsah aminokyselin: Celkový obsah dusíku: Energetická hodnota:

pH:

Titrační acidita:

Teoretická osmolarita:


150 g/l 25,7 g/l

2520 kJ/l (= 600 kcal/l)


5,5 - 6,3


44 mmol Na0H/l 1505 mosm/l


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: kyselina octová 99 %, kyselina jablečná, voda na injekci ad 1000 ml.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Infuzní roztok.

1 x 250 ml, 10 x 250 ml 1 x 500 ml, 10 x 500 ml, 1 x 1000 ml, 6 x l000 ml

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pouze k jednorázovému použití.

Denní dávka: 6,7 - 13,3 ml Aminoven l5 %/kg těl.hm./den = 1,0 - 2,0 g aminokyselin/kg těl.hm./den

Maximální infuzní rychlost: 0,67 ml Aminoven l5 %/kg těl.hm/hod. =0,l g aminokyselin/kg těl.hm./hod.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Používat pouze čiré roztoky, v neporušeném balení.


8. POUŽITELNOST


EXP:


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chraňte před mrazem.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

TĚ    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Fresenius Kabi AB, Uppsala, Švédsko 12    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 76/299/01-C 13    ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15    NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato


2/2