Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Amilostad 10 Mg

zastaralé informace, vyhledat novější

sp.zn. sukls76100/2014 a sp.zn. sukls117739/2014

Příbalová informace - informace pro uživatele

AMILOSTAD 5 mg AMILOSTAD 10 mg

tablety

amlodipinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je přípravek AMILOSTAD a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AMILOSTAD užívat

3.    Jak se přípravek AMILOSTAD užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek AMILOSTAD uchovávat 6. Další informace

1.    Co je přípravek AMILOSTAD a k čemu se používá

Přípravek Amilostad obsahuje léčivou látku amlodipin, která patří do skupiny léků nazývaných antagonisté vápníku.

Přípravek Amilostad se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) nebo určitého druhu bolesti na hrudi zvané angina pectoris, jejíž vzácnou formou je Prinzmetalova nebo variantní angina.

U pacientů s vysokým krevním tlakem tento léčivý přípravek snižuje napětí hladké svaloviny cévní stěny, takže krev jimi může snadněji protékat. U pacientů s anginou pectoris přípravek Amilostad zlepšuje zásobení srdce krví, které tím dostává vetší přísun kyslíku, což zabraňuje vzniku bolesti. Tento přípravek neposkytuje okamžitou úlevu od bolesti na hrudi způsobené anginou pectoris.

2.    Čemu musíme věnovat pozornost než začnete přípravek AMILOSTAD užívat

Neužívejte přípravek AMILOSTAD

•    pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amlodipin nebo na jakoukoli pomocnou látku přípravku uvedenou v části 6, nebo jiné antagonisty vápníku. To může zahrnovat svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním.

•    pokud trpíte výrazně nízkým krevním tlakem (hypotenze)

•    pokud trpíte zúžením aortální chlopně (stenóza aorty) nebo se u Vás vyvinul tzv. kardiogenní (srdeční) šok (stav, kdy srdce není schopno do těla pumpovat dostatečné množství krve)

•    pokud trpíte srdečním selháním po srdečním infarktu

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku AMILOSTAD je zapotřebí

Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká, nebo týkal některý z následujících stavů

•    Nedávný srdeční infarkt

•    Srdeční selhání

•    Závažné zvýšení krevního tlaku (hypertenzní krize)

•    Onemocnění jater

•    Jste starší pacient a potřebujete vyšší dávku, než jaká Vám začala být podávána Použití u dětí a dospívajících

Přípravek Amilostad nebyl sledován u dětí ve věku do 6 let. U dětí a dospívajících ve věku 6-17 let lze přípravek Amilostad použít pouze pro léčbu hypertenze (viz část 3). Více informací Vám poskytne ošetřující lékař.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek Amilostad může ovlivňovat nebo být ovlivňován jinými léky, jako např.:

•    verapamil, diltiazem (léčba srdečních onemocnění)

•    ketokonazol, itrakonazol (lék proti plísním)

•    ritonavir, indinavir, nelfinavir (inhibitory proteázy užívané k léčbě HIV)

•    rifampicin, erythromycin, klarithromycin (antibiotika)

•    třezalka tečkovaná

•    dantrolen (infuze pro léčbu závažných odchylek tělesné teploty)

•    simvastatin (používaný ke snížení vysokých hladin cholesterolu v krvi)

Přípravek Amilostad snižuje krevní tlak a může prohloubit účinek jiných léků, které se používají na snížení vysokého krevního tlaku.

Užívání přípravku Amilostad s jídlem a pitím

Pacientům užívajícím přípravek Amilostad se nedoporučuje konzumace grapefruitové šťávy a grapefruitu. Grapefruitová šťáva a grapepfruit mohou zvýšit hladinu léčivé látky amlodipinu v krvi a tím způsobit nepředvídatelné zvýšení účinku přípravku Amilostad na snížení krevního tlaku.

Těhotenství

Bezpečnost amlodipinu v těhotenství nebyla stanovena. Pokud se domníváte, že byste mohla být těhotná nebo těhotenství plánujete, před užitím přípravku Amilostad se poraďte se svým lékařem.

Kojení

Není známo, zda amlodipin přechází do mateřského mléka. Pokud kojíte, nebo plánujete kojit, před užitím přípravku Amilostad se poraďte se svým lékařem.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Amilostad může ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud cítíte nevolnost, závrať, únavu nebo máte bolest hlavy, neřiďte ani neobsluhujte stroje a ihned kontaktujte svého lékaře.

3. Jak se přípravek AMILOSTAD užívá

Vždy užívejte svůj lék přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá počáteční dávka je 5 mg 1x denně; tu je pak možno zvyšovat až na maximální dávku 10 mg denně.

Přípravek lze užívat před jídlem i po jídle. Užívejte přípravek ve stejnou dobu každý den a zapíjejte jej vodou. Během léčby přípravkem Amilostad nepijte grapefruitovou šťávu

Použití u dětí dospívajících

U dětí a dospívajících (6-17 let věku) je doporučená úvodní dávka 2,5 mg denně. Maximální doporučená dávka je 5 mg denně. V současné době není přípravek Amilostad tablety 2,5mg k dispozici. Přípravek Amilostad 5 mg tablety nelze rozdělit na dávku 2,5 mg, protože tablety nejsou vyráběny tak, aby se daly rozdělit na dvě stejné poloviny.

Je důležité, abyste tablety tobolky užíval/a pravidelně. Svého lékaře navštivte včas, dříve, než balení tablet tobolek využíváte.

Jestliže jste užil/a více přípravku Amilostad, než jste měl/a

Při požití většího množství tablet Vám může krevní tlak významně až nebezpečně klesnout. Můžete cítit závrať, točení hlavy, mdloby nebo slabost. Při velkém poklesu tlaku se může dostavit šok. Můžete mít studenou a vlhkou kůži a ztratit vědomí. Při užití více tablet vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Amilostad

Nestrachujte se. Pokud někdy zapomenete užít tabletu, tuto dávku již zcela vynechejte. Další dávku užijte v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Amilostad

Váš lékař Vám doporučí, jak dlouho budete tento přípravek užívat. Vaše onemocnění se může vrátit, pokud ukončíte léčbu dříve.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto léčiva, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Amilostad nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Kontaktujte svého lékaře ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte některý z následujících velmi vzácných závažných nežádoucích účinků.

•    Náhlý sípot, bolest na hrudi, dusnost nebo potíže s dýcháním

•    Otok očních víček, obličeje nebo rtů

•    Otok jazyka a hrdla způsobující významné potíže s dýcháním

•    Závažné kožní reakce zahrnující úpornou kožní vyrážku, kopřivku, zčervenání kůže celého těla, výrazné/úporné svědění, tvorbu puchýřů, olupování a otok kůže, zánět sliznic (Stevens Johnsonův syndrom) nebo jiné alergické reakce

•    Srdeční infarkt, nepravidelný srdeční tep

•    Zánět slinivky, který může způsobit silnou bolest břicha a zad doprovázenou výrazným celkovým pocitem nemoci/celkovou indispozicí

Byly hlášeny následující časté nežádoucí účinky. Jsou-li pro Vás obtěžující nebo trvají déle než 1 týden, poraďte se se svým lékařem.

Časté: postihují 1 - 10 pacientů ze 100

•    Bolest hlavy, závrať, ospalost (obzvláště na začátku léčby)

•    Bušení srdce, návaly horka

•    Bolest břicha, nevolnost (nauzea)

•    Otok kotníků (edém), únava

Jiné hlášené nežádoucí účinky jsou uvedené v následujícím seznamu. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Méně časté: postihují 1 - 10 pacientů z 1000

•    Změny nálad, úzkost, deprese, nespavost

•    Třes, poruchy chuti, mdloby, slabost

•    Necitlivost nebo pocit brnění končetin; necitlivost k bolesti

•    Poruchy zraku, dvojité vidění, zvonění v uších

•    Nízký krevní tlak

•    Kýchání/rýma způsobená zánětem nosní sliznice

•    Změny funkce střev, průjem, zácpa, porucha trávení, sucho v ústech, zvracení

•    Ztráta vlasů, zvýšené pocení, svědění kůže, červené skvrny na kůži, změna barvy kůže

•    Porucha močení, zvýšená potřeba močení v noci, zvýšená četnost močení

•    Neschopnost dosáhnou erekce; nepříjemné pocity v prsech nebo zvětšení prsů u mužů

•    Slabost, bolest, celkový pocit nemoci/indispozice

•    Bolest svalů nebo kloubů, svalové křeče, bolest zad

•    Zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti

Vzácné: postihují 1 - 10 pacientů z 10 000 • Zmatenost

Velmi vzácné: postihují méně než 1 pacienta z 10000

•    Snížený počet bílých krvinek, snížení počtu krevních destiček, které může mít za následek tvorbu modřin nebo sklon ke krvácení

•    Nadbytek cukru v krvi (hyperglykémie)

•    Porucha nervů způsobující slabost, brnění nebo necitlivost

•    Kašel, otok dásní

•    Nadmutí břicha (zánět žaludku)

• Porucha funkce jater, zánět jater (hepatitida), zežloutnutí kůže (žloutenka), zvýšení jaterních enzymů, což může mít vliv na výsledky některých krevních testů

•    Zvýšené svalové napětí

•    Zánět cév, často s kožní vyrážkou

•    Citlivost na světlo

Porucha kombinující ztuhlost, třes, a/nebo poruchy hybnosti

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48,

100 41 Praha 10,

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek AMILOSTAD uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek AMILOSTAD obsahuje Léčřypujátkquje.

Amilostad 5 mg: jedna tableta obsahuje amlodipinum 5 mg (jako amlodipini besilas)

Amilostad 10 mg: jedna tableta obsahuje amlodipinum 10 mg (jako amlodipini besilas)

Pomocnýmijátkamijsou

mikrokrystalická celulosa (E460), hydrogenfosforečnan vápenatý (E341), sodná sůl karboxymethylšrobu, magnesium-stearát (E470b)

Jak tablety přípravku AMILOSTAD vypadají a co obsahuje toto balení Amilostad 5 mg j sou bílé kulaté tablety.

Velikost balení: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 200 tablet

Amilostad 10 mg jsou bílé kulaté tablety s půlící rýhou na jedné straně. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

Velikost balení: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 611 18 Bad Vilbel

Německo

Výrobce

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 611 18 Bad Vilbel Německo

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9 NL-4879 AG Etten-Leur Nizozemsko

Sanico N.V.

Veedijk 59 Industriezone IV B-2300 Turnhout Belgie

Tento přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie:    Amlodipine besilate EG 5 mg tabletten

Česká republika:    AMILOSTAD

Dánsko:    Amlobesyl

Itálie:    AMLODIPINA EUROGENERICI

Lucembursko:    Amlodipine besilate EG 5 mg comprimé

Německo:    Amlodipin(besilat) STADA 5 mg Tabletten

Nizozemsko:    Amlodipinebesilaat STADA 5 , tabletten 5 mg

Slovenská republika: AMILOSTAD

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 8.7.2014

6