Příbalový Leták

Amikacin B.Braun 10 Mg/Ml

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Vnější krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Amikacin B. Braun 5 mg/ml Amikacin B. Braun 10 mg/ml


Infuzní roztok Amikacinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 ml infuzního roztoku obsahuje amikacinum 5 mg ve formě amikacinum disulfas.

Jedna lahvička se 100 ml obsahuje amikacinum 500 mg (ve formě amikacinum disulfas).


1 ml infuzního roztoku obsahuje amikacinum 10 mg ve formě amikacinum disulfas.

Jedna lahvička se 100 ml obsahuje amikacinum 1000 mg (ve formě amikacinum disulfas).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


chlorid sodný,

hydroxid sodný (na úpravu pH), voda na injekci


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Infuzní roztok


Vnější obal 10 x 100 ml 20 x 100 ml


Vnější obal 10 x 100 ml 20 x 100 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7 DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Pouze pro jednorázové použití. Jakýkoli nepoužitý roztok musí být zlikvidován. Podávat se smí pouze roztok čirý, bezbarvý bez jakýchkoli částic.


8. POUŽITELNOST


EXP

Použijte okamžitě po prvním otevření.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


B. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen, Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Amikacin B. Braun 5 mg/ml: 15/087/11-C


Amikacin B. Braun 10 mg/ml: 15/088/11 -C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Amikacin B. Braun 5 mg/ml Amikacin B. Braun 10 mg/ml Infuzní roztok

Amikacinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 ml infuzního roztoku obsahuje amikacinum 5 mg ve formě amikacinum disulfas.

Jedna lahvička se 100 ml obsahuje amikacinum 500 mg (ve formě amikacinum disulfas).


1 ml infuzního roztoku obsahuje amikacinum 10 mg ve formě amikacinum disulfas.

Jedna lahvička se 100 ml obsahuje amikacinum 1000 mg (ve formě amikacinum disulfas)


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


chlorid sodný,

hydroxid sodný (na úpravu pH), voda na injekci


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Infuzní roztok


Vnitřní obal 100 ml


Vnitřní obal 100 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Pouze pro jednorázové použití. Jakýkoli nepoužitý roztok musí být zlikvidován. Podávat se smí pouze roztok čirý, bezbarvý bez jakýchkoli částic.


8. POUŽITELNOST


EXP

Použijte okamžitě po prvním otevření


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


B. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen, Německo

12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Amikacin B. Braun 5 mg/ml: 15/087/11 -C Amikacin B. Braun 10 mg/ml: 15/088/11 -C

13 ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato