Příbalový Leták

Amflee Pro Kočky 50 Mg

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Amflee 50 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro kočkyKVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


1 pipeta (0,5 ml) obsahuje:


Léčivá látka:


Fipronilum 50 mg

Pomocné látky:

Butylhydroxyanisol (E320) 0,10 mg

Butylhydroxytoluen (E321) 0,05 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1


LÉKOVÁ FORMA


Roztok pro nakapání na kůži – spot-on

Čirý nažloutlý roztok.


KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat

Kočky


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides felis), klíšťaty (Rhipicephalus spp., Dermatocentorspp., Ixodesspp.) a všenkami (Felicola subrostratus) u koček.


Přípravek má perzistentní insekticidní účinek po dobu až 5 týdnů proti blechám a akaricidní účinek po dobu až 2 týdnů proti klíšťatům.


Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie při alergii na bleší kousnutí, pokud již byla diagnostikována veterinárním lékařem.


4.3 Kontraindikace


Vzhledem k absenci dostupných údajů přípravek nepoužívejte u koťat mladších 8 týdnů a/nebo vážících méně než 1 kg.

Přípravek nepoužívejte u nemocných zvířat (systémové onemocnění, horečka) nebo zvířat v rekonvalescenci.

Nepoužívejte u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích reakcí či dokonce úhynu.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.


Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Klíště přítomné na zvířeti by mělo být odstraněno před podáním přípravku, aby se snížilo riziko přenosných onemocnění.

Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu koupání/šamponování koček na účinnost přípravku. Nicméně na základě informací týkajících se účinnosti u psů, kteří byli po 2 dnech od aplikace přípravku myti šamponem, se koupání koček během dvou dnů po aplikaci přípravku nedoporučuje.

Může dojít k uchycení jednotlivých klíšťat. Z tohoto důvodu nelze zcela vyloučit přenos infekčních chorob klíšťaty, pokud jsou podmínky nepříznivé. Zpravidla jsou klíšťata usmrcena a odpadnou z hostitele během 24 až 48 hod. po napadení, aniž by se nasála krve. Po aplikaci nelze vyloučit uchycení jednotlivých klíšťat.

Blechy z domácích zvířat často zamořují zvířecí přepravky, místa, kde zvíře spí a obvykle odpočívá, jako jsou koberce a domácí vybavení, které je třeba v případě masivního napadení a na začátku ochranných opatření pravidelně ošetřovat vhodnými insekticidy a čistit pomocí vysavače.


Zvláštní opatření pro použití


i) Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Je důležité zajistit, aby byl přípravek aplikován na místo, ze kterého si jej zvíře nemůže slíznout, a po aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat.

Vyhněte se kontaktu přípravku s očima zvířete.


ii) Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Přípravek může způsobit podráždění sliznice a očí.

Proto se vyhněte kontaktu přípravku s ústy a očima.

Lidé se známou přecitlivělostí na insekticidy nebo alkohol by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu prstů s obsahem. Pokud k němu dojde, omyjte si ruce vodou a mýdlem.

V případě náhodného zásahu oka opatrně oko vypláchněte čistou vodou.

Po použití si umyjte ruce.

Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud nezaschne místo aplikace. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale brzy zvečera, a nedovolit ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zvláště dětmi.

Nekuřte, nepijte ani nejezte během aplikace přípravku.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Pokud dojde k olíznutí místa podání, může se objevit krátkodobá hypersalivace způsobená hlavně charakterem nosiče. Mezi velmi vzácnými nežádoucími účinky byly po použití zaznamenány přechodné kožní reakce v místě aplikace (lupovatění kůže, lokální vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové svědění nebo vypadávání srsti. Výjimečně byly zaznamenány hypersalivace, reversibilní neurologické příznaky (hyperesthesie, deprese, nervové příznaky) nebo zvracení.

Vyhněte se předávkování.


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Bezpečnost přípravku byla prokázána u chovných, březích koček a koček v laktaci, které byly léčeny několikanásobnými po sobě jdoucími dávkami ve výši až trojnásobku maximální doporučené dávky.

Přípravek může být aplikován chovným, březím kočkám a kočkám v laktaci.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Nejsou známy.


Podávané množství a způsob podání


Dávkování:

Aplikujte obsah 1 jednodávkové pipety o obsahu 0,5 ml na kůži mezi lopatkami.


Cesta podání:

Zevní podání na kůži (k nakapání na kůži - spot-on).


Způsob podání:

Vyjměte jednodávkovou pipetu z třívrstevného sáčku. Držte pipetu svisle a krouživým pohybem sejměte čepičku. Čepičku otočte a nasaďte ji opačným koncem na pipetu. Tlačte a točte čepičkou, abyste promáčkli její plombu, poté čepičku z pipety sejměte.

Rozhrňte srst zvířete v oblasti mezi lopatkami tak, že je viditelná kůže. Přiložte hrot jednodávkové pipety na kůži a několikrát pipetu stiskněte tak, aby se obsah vyprázdnil na kůži.Vzhledem k absenci studií týkajících se bezpečnosti přípravku je minimální léčebný interval 4 týdny.

Je třeba opatrnosti, aby nedošlo k nadměrnému zvlhčení srsti přípravkem, což způsobuje slepení srsti v místě aplikace. Nicméně pokud se objeví, zmizí během 24 hodin po aplikaci.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


Laboratorní studie potvrzující bezpečnost přípravku u cílového druhu zvířete provedené u koček a koťat ve věku 8 týdnů a starších a vážících kolem 1kg, léčených jednou měsíčně po dobu šesti po sobě jdoucích měsíců dávkou pětkrát vyšší než je doporučená, neprokázaly žádné nežádoucí účinky.

Nebezpečí vzniku nežádoucích reakcí však může narůstat při předávkování (viz bod 4.6).

Po léčbě se může objevit svědění.


4.11 Ochranné lhůty


Není určeno pro potravinová zvířata.


FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: ektoparazitika pro lokální aplikaci

ATCvet kód: QP53AX15

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Fipronil je insekticid/akaricid náležící do skupiny fenylpyrazolů. Působí na členovce interakcí s ligandami chloridových kanálů, konkrétně s těmi, které jsou regulovány neurotransmiterem kyselinou gamma-aminomáselnou (GABA), blokujíce tak pre- a postsynaptický přenos chloridových iontů přes buněčné membrány. Důsledkem toho je nekontrolovaná činnost centrálního nervového systému a smrt hmyzu a roztočů.

Přípravek obsahuje účinnou látku fipronil, která má jedinečný mechanismus účinku na blechy a klíšťata. Přípravek se hromadí v tukové složce kůže a chlupových folikulech a je kontinuálně vylučován z chlupových folikulů na kůži a srst, takto poskytujíce dlouho přetrvávající aktivitu.


5.2 Farmakokinetické údaje


Celkové množství fipronilu absorbovaného kůží po lokální aplikaci přípravku je zanedbatelné.

Po aplikaci přípravku je koncentrační gradient fipronilu šířen v srsti zvířat z místa aplikace k periferním zónám (lumbální zóna, slabiny...).

Jelikož se fipronil neabsorbuje, není organizmem metabolizován.

Koncentrace fipronilu na chlupech se s časem snižuje, až dosáhne hladiny 1 µg/g dva měsíce po aplikaci.


FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


Butylhydroxytoluen (E 321)

Butylhydroxyanisol (E 320)

Ethanol 96%

Polysorbát 80

Povidon K25

Diethylenglykol-monoehtylether

6.2 Inkompatibility


Nejsou známy.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Pipeta (PP), uzávěr s hrotem (PE nebo POM): jednodávkové pipety po 0,5 ml roztoku pro nakapání na kůži - spot-on, třívrstevný sáček (PETP/Al/LDPE).


Krabička obsahuje: 1, 3, 6, 10 nebo 20 pipet.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


Amflee roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro kočky nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy.


DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko


REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


96/050/13-C


DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE


13. 12. 2013


DATUM REVIZE TEXTU


Prosinec 2013


DALŠÍ INFORMACE


Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.


Vyhrazený veterinární léčivý přípravek - platí pouze pro balení:

1, 3 a 6 pipet1