Příbalový Leták

Ameluz 78 Mg/G

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

NÁZEV PŘÍPRAVKU

1.


Ameluz 78 mg/g gel

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden gram (g) gelu obsahuje 78 mg acidum aminolevulinicum (ve formě hydrochloridu). Pomocné látky se známým účinkem:

Jeden gram gelu obsahuje 2,4 mg natrium-benzoátu (E211), 3,0 mg sójového lecithinu a 10,0 mg propylenglykolu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Gel.

Bílý až nažloutlý gel.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Léčba aktinické keratózy mírné až střední závažnosti na obličeji a na kůži hlavy (stupeň dle Olsena 1 až 2; viz bod 5.1) a plošné kancerizace.

4.2    Dávkování a způsob podání

Přípravek Ameluz by měl být podáván pouze pod dohledem lékaře, zdravotní sestry nebo jiného zdravotnického pracovníka se zkušeností s používáním fotodynamické terapie.

Dávkování u dospělých včetně starších osob

U jednoho i více ložisek aktinické keratózy (AK) nebo u celých kancerizovaných polí (plocha kůže, na které je více ložisek AK obklopeno oblastí aktinického poškození a poškození indukovaného slunečním zářením v omezeném rozsahu) by mělo být aplikováno jedno sezení fotodynamické terapie. Ložiska nebo pole aktinické keratózy by měla být vyšetřena tři měsíce po ošetření. Ošetřená ložiska nebo pole, která nebyla zcela vyléčena po 3 měsících, mají být ošetřena znovu. Gel by měl pokrýt ložiska nebo celá pole a přibližně 5 mm okolní oblasti filmem o tloušťce přibližně 1 mm. Celá ošetřovaná oblast by měla být ozářena zdrojem červeného světla, buď s úzkým spektrem s vlnovou délkou přibližně 630 nm a intenzitou světla přibližně 37 J/cm2, nebo širším a spojitým spektrem s vlnovou délkou od 570 do 670 nm a intenzitou světla 75 až 200 J/cm2. Je důležité zajistit, aby byla použita správná intenzita světla. Intenzita světla je určena faktory, jako jsou velikost světelného pole, vzdálenost mezi lampou a povrchem kůže a doba ozařování. Tyto faktory se liší v závislosti na typu lampy. Pokud je k dispozici vhodný detektor, měla by být použitá intenzita světla monitorována.

Pediatrická populace

Neexistuje žádné relevantní použití přípravku Ameluz v pediatrické populaci. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Příprava ložisek: Před podáním přípravku Ameluz je nutné všechna ložiska důkladně otřít bavlněným tamponem nasáklým etanolem nebo izopropanolem, aby bylo zajištěno odmaštění kůže. Je nutné precizně odstranit šupiny a krusty a jemně zdrsnit celý povrch ložiska. Mělo by se postupovat opatrně, aby se předešlo krvácení.

Aplikace gelu: Přípravek Ameluz by měl být aplikován na oblast ložisek nebo na celá kancerizovaná pole o ploše asi 20 cm2 ve vrstvě silné 1 mm pomocí konečků prstů chráněných rukavicí nebo pomocí špachtle. Gel by měl zasychat po dobu přibližně 10 minut, poté se na ošetřovanou oblast aplikuje okluzní obvaz nepropustný pro světlo. Po 3 hodinách inkubace by měl být obvaz odstraněn a zbytek gelu setřen. Gel může být aplikován na zdravou kůži okolo ložisek, přičemž by se mělo předejít aplikaci v okolí očí, nosních dírek, uší nebo sliznic (dodržujte vzdálenost 1 cm). Je třeba zabránit přímému kontaktu přípravku Ameluz s očima či sliznicemi. V případě náhodného kontaktu se doporučuje omytí vodou.

Ozáření: Okamžitě po očištění ložisek je celá oblast ozářena zdrojem červeného světla. Během ozařování by měla být lampa fixována ve vzdálenosti od kožního povrchu, která je vyznačena v příručce uživatele. Pro dosažení vyšší rychlosti vymizení příznaků se doporučuje lampa s úzkým spektrem. Může být zvážena symptomatická léčba přechodných místních nežádoucích reakcí. Pokud nejsou tolerovány zdroje světla s úzkým spektrem, může být použito širší a spojité spektrum (viz body 4.8 a 5.1).

Viz také bod 6.6.

Ložiska by měly být znovu vyšetřena po třech měsících a veškerá reziduální ložiska nebo pole by pak měla být ošetřena znovu.

4.3    Kontraindikace

•    Hypersenzitivita na léčivou látku, porfyriny nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě

6.1 tohoto přípravku.

•    Porfyrie.

•    Známé fotodermatózy s různým patologickým původem a frekvencí, např. metabolická onemocnění, jako je aminoacidurie, idiopatická či imunologická onemocnění, např. polymorfní reakce na světlo, genetická onemocnění, např. xeroderma pigmentosum, a onemocnění způsobená či zhoršovaná expozicí slunečnímu světlu, jako jsou lupus erythematosus nebo phemphigus erythematoides.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

•    Nejsou zkušenosti s použitím přípravku Ameluz u pacientů s dědičnými či získanými defekty koagulace nebo u pacientů s oslabenou imunitou.

•    Nejsou zkušenosti s léčbou BCC (basocelulárního karcinomu) a Bowenovy choroby, které by tím pádem neměly být léčeny pomocí tohoto přípravku.

•    Nejsou zkušenosti s léčbou závažné aktinické keratózy nebo ložisek, která jsou pigmentovaná nebo vysoce infiltrující.

•    Přípravek Ameluz by se neměl používat u krvácejících ložisek.

•    Nejsou zkušenosti s léčbou aktinické keratózy u pacientů s tmavě hnědou nebo černou pokožkou (typy kožní senzitivity V nebo VI dle Fitzpatricka).

•    Úspěch i hodnocení léčby může narušit, pokud jsou léčené oblasti postiženy přítomnými kožními chorobami (zánět kůže, lokalizovaná infekce, psoriáza, ekzém a benigní nebo maligní kožní nádory) či pokud je na nich tetování. S těmito situacemi nejsou zkušenosti.

•    Současné užívání léčivých přípravků se známým fototoxickým nebo fotoalergickým potenciálem, jako jsou třezalka tečkovaná, griseofulvin, thiazidová diuretika, sulfonylurea, fenothiaziny, sulfonamidy, chinolony a tetracykliny, může zvyšovat fototoxickou reakci na fotodynamickou terapii. Je třeba zabránit současnému užívání s dalšími léčivými přípravky pro místní použití.

•    Jakýkoli typ UV-terapie musí být před léčbou ukončen. V rámci obecných opatření je třeba zabránit expozici ošetřovaných oblastí ložisek a okolní kůže slunečnímu světlu po dobu přibližně 48 hodin po ošetření.

•    Přípravek Ameluz obsahuje sójový lecithin a neměl by být aplikován u pacientů se známou alergií na arašídy nebo sóju. Pomocná látka natrium-benzoát může být mírně dráždivý pro pokožku, oči a sliznice. Propylenglykol může způsobit podráždění.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Přípravek Ameluz nezvyšuje po místní aplikaci plazmatické hladiny kyseliny aminolevulové nebo protoporfyrinu IX.

Žádné studie interakcí nebyly provedeny.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Neexistují údaje o použití kyseliny aminolevulové u těhotných žen. Studie na zvířatech neprokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). V rámci preventivních opatření se přípravek Ameluz nedoporučuje během těhotenství a u žen v reprodukčním věku, které neužívají antikoncepci.

Není známo, zda je kyselina aminolevulová vylučována do mateřského mléka nebo do mléka u zvířat.

V    rámci preventivních opatření by se po aplikaci přípravku Ameluz mělo kojení přerušit na 12 hodin.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není relevantní.

4.8    Nežádoucí účinky

V    klinických studiích s přípravkem Ameluz byly pozorovány místní kožní reakce v místě aplikace až u 96 % subjektů. To lze očekávat, protože terapeutický princip fotodynamické terapie je založen na fototoxických účincích protoporfyrinu IX, který je syntetizován z aktivní látky kyseliny aminolevulové.

Nejběžnějšími příznaky a symptomy jsou podráždění místa aplikace, erytém, bolest a edém. Intenzita těchto účinků závisí na typu ozáření používaného u fotodynamické terapie. Větší účinky korelují s vyšší rychlostí clearance u lamp s úzkým spektrem (viz bod 5.1). Většina nežádoucích účinků se objevuje během ozařování nebo krátce po něm. Symptomy jsou obvykle mírné až střední intenzity (hodnocení výzkumníka na 4bodové škále) a ve většině případů přetrvávají 1 až 4 dny, v některých případech mohou ovšem přetrvávat 1 až 2 týdny i déle. Ve vzácných případech nežádoucí účinky vyžadovaly přerušení nebo ukončení ozařování.

Incidence nežádoucích účinků u 384 subjektů vystavených fotodynamické léčbě přípravkem Ameluz v pivotních klinických hodnoceních je uvedena níže. Frekvence jsou definovány jako velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), méně časté (> 1/1 000 až < 1/100), vzácné (>1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000) a neznámé (nemohou být určeny z dostupných údajů). V rámci každé skupiny s danou frekvencí jsou uvedeny nežádoucí účinky v pořadí se snižující se závažností.

Tabulka 1: Souhrn souvisejících nežádoucích účinků hlášených u pacientů s fotodynamickou léčbou s kyselinou 5-aminolevulovou

Třída orgánového systému

F rekvence

Nežádoucí reakce

Infekce a infestace

Méně časté

V místě aplikace: pustuly

Mimo místo aplikace: pustulózní vyrážka

Psychiatrické poruchy

Méně časté

Nervozita

Poruchy nervového systému

Časté

Bolest hlavy

Méně časté

Dysestézie

Poruchy oka

Méně časté

Edém očního víčka

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Puchýř, suchá kůže, petechie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté

V místě aplikace: erytém, podráždění, bolest, svědění, otok, exfoliace, strupy

Časté

V místě aplikace: indurace, puchýřky, parestézie, hyperalgézie, eroze, diskomfort, sekrece

Méně časté

V místě aplikace: krvácení, pocit tepla, změna barvy, vřed, krvácení, otok

Jinde než v místě aplikace: pocit mrazení, pocit horka, pyrexie, bolest

Poranění, otrava a procedurální komplikace

Méně časté

Sekrece z rány

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvímnárodního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Předávkování po místní aplikaci je nepravděpodobné a nebylo v klinických studiích hlášeno. V případě náhodného požití přípravku Ameluz je systémová toxicita nepravděpodobná. Přesto se doporučuje ochrana před slunečním zářením po dobu 48 hodin a pozorování.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antineoplastický přípravek, sensitizéry používané při fotodynamické terapii/radioterapii, ATC kód: L01XD04

Mechanismus účinku

Po místní aplikaci kyseliny aminolevulové je tato látka metabolizována na protoporfyrin IX, fotoaktivní sloučeninu, která se akumuluje intracelulárně v léčených ložiscích aktinické keratózy. Protoporfyrin IX je aktivován ozářením červeným světlem vhodné vlnové délky a energie. V přítomnosti kyslíku dochází ke tvorbě reaktivních kyslíkových radikálů. To způsobuje poškození buněčných součástí a posléze zničení cílových buněk.

Klinické údaje

Účinnost a bezpečnost přípravku Ameluz byla hodnocena u 644 pacientů zařazených do klinických studií. Ve fázi III klinického zkoušení bylo přípravkem Ameluz léčeno celkem 384 pacientů. Všichni pacienti měli 4 až 8 malých až středně velkých ložisek aktinické keratózy na obličeji a/nebo kůži hlavy. Příprava místa aplikace a trvání inkubace byly provedeny podle popisu v bodě 4.2. Pokud ložiska nebo kancerizovaná pole nevymizela za 12 týdnů po počátečním ošetření, byla ošetřena podruhé ve stejném režimu.

V randomizované, vůči pozorovateli zaslepené klinické studii s 571 pacienty a s dobou následného sledování v délce 6 až 12 měsíců byla testována non-inferiorita fotodynamické terapie s přípravkem Ameluz vůči komerčně registrovanému krému obsahujícímu 16% metyl-aminolevulát (MAL, metyl-[5-amino-4-oxopentanoát]) a superiorita vůči placebu. Zdrojem červeného světla byla buď lampa s úzkým spektrem světla (Aktilite CL 128 nebo Omnilux PDT), nebo lampa se širším a spojitým světelným spektrem (Waldmann PDT 1200 L nebo Hydrosun Photodyn 505 nebo 750). Primárním cílovým parametrem bylo kompletní vymizení příznaků u pacienta 12 týdnů po poslední fotodynamické terapii. Přípravek Ameluz (78,2 %) byl významně účinnější než MAL (64,2 %,

[97,5 % interval spolehlivosti: 5,9; ®j) a placebo (17,1%, [95% interval spolehlivosti: 51,2; 71,0]). Celková rychlost vymizení ložisek byla vyšší u přípravku Ameluz (90,4 %) ve srovnání s MAL (83,2 %) a placebem (37,1 %). Rychlost vymizení a snášenlivost byly závislé na zdroji ozáření. Následující tabulka ukazuje účinnost a nežádoucí účinky: přechodnou bolest a erytém, které se objevují v místě aplikace během fotodynamické terapie s různými zdroji světla.

Tabulka 2a: Účinnost a nežádoucí účinky přechodné bolesti a erytému vyskytujících se v místě aplikace během fotodynamické léčby pomocí různých zdrojů světla

Zdroj

světla

Léčivý

přípravek

Celkové procento vymizení příznaků u pacientů (%)

Erytém v místě aplikace (%)

Bolest v místě aplikace (%)

mírný

střední

závažný

mírná

střední

závažná

Úzké

spektrum

Ameluz

85

13

43

35

12

33

46

MAL

68

18

43

29

12

33

48

Široké

spektrum

Ameluz

72

32

29

6

17

25

5

MAL

61

31

33

3

20

23

8

Klinická účinnost byla znovu zhodnocena v rámci průběžných kontrol 6 a 12 měsíců po poslední fotodynamické terapii. Míra rekurence po 12 měsících byla mírně lepší u přípravku Ameluz (41,6 %, [95 % interval spolehlivosti: 34,4; 49,1]) oproti MAL (44,8 %, [95 % interval spolehlivosti: 36,8; 53,0]) a závisela na světelném spektru použitém pro ozáření, ve prospěch lamp s úzkým spektrem.

Před zahájením fotodynamické terapie je třeba vzít v úvahu, že pravděpodobnost kompletního vymizení příznaků u subjektu 12 měsíců po posledním ošetření s použitím lamp s úzkým spektrem, respektive všech typů lamp, je 53,1 % a 47,2 % pro přípravek Ameluz a 40,8 % a 36,3 % pro léčbu MAL. Pravděpodobnost, že pacienti ve skupině léčené přípravkem Ameluz budou vyžadovat pouze 1 ošetření a za 12 měsíců po fotodynamické terapii budou zcela bez příznaků, byla 32,3 %, pro pacienty ve skupině léčené MAL byla v průměru 22,4 % pro všechny lampy.

Kosmetické výsledky hodnocené 12 týdnů po poslední fotodynamické terapii (přičemž základní sumační skóre 0 bylo vyloučeno) byly posuzovány jako: velmi dobré nebo dobré u 43,1 % subjektů ve skupině s přípravkem Ameluz, 45,2 % ve skupině s přípravkem MAL, 36,4 % ve skupině s placebem a jako neuspokojivé nebo omezené u 7,9 %, 8,1 %, respektive 18,2 % subjektů.

Přípravek Ameluz byl také srovnáván s léčbou placebem v randomizované, dvojitě zaslepené klinické studii, do které bylo zařazeno 122 pacientů. Zdroj červeného světla zabezpečoval buď úzké spektrum s vlnovou délkou přibližně 630 nm při intenzitě světla 37 J/cm2 (Aktilite CL 128), nebo širší a spojité spektrum s vlnovou délkou od 570 do 670 nm a intenzitou světla 170 J/cm2 (Photodyn 750).

Primárním cílovým parametrem bylo kompletní vymizení příznaků u pacienta 12 týdnů po poslední fotodynamické terapii. Fotodynamická terapie přípravkem Ameluz (66,3 %) byla významně účinnější než placebo (12,5 %, p < 0,0001). Celková míra vymizení ložisek byla větší u přípravku Ameluz (81,1 %) ve srovnání s placebem (20,9 %). Rychlost vymizení a snášenlivost byly závislé na zdroji ozáření ve prospěch zdroje světla s úzkým spektrem. Klinická účinnost se udržela během kontrolního období 6 a 12 měsíců po poslední fotodynamické terapii. Před zahájením fotodynamické terapie je třeba vzít v úvahu, že pravděpodobnost kompletního vymizení příznaků u subjektu 12 měsíců po posledním ošetření s použitím lamp s úzkým spektrem, respektive všech typů lamp, je při ošetření přípravkem Ameluz 67,5 % a 46,8 %. Pravděpodobnost, že pacient bude vyžadovat pouze jedno ošetření přípravkem Ameluz a za 12 měsíců bude zcela bez příznaků, byla v průměru 34,5 % pro všechny lampy.

Tabulka 2b: Účinnost a nežádoucí účinky přechodné bolesti a erytému vyskytujících se v místě aplikace během fotodynamické léčby pomocí různých zdrojů světla

Zdroj

světla

Léčivý

přípravek

Celkové procento vymizení příznaků u pacientů (%)

Erytém v místě aplikace (%)

Bolest v místě aplikace (%)

mírný

střední

závažný

mírná

střední

závažná

Úzké

spektrum

Ameluz

87

26

67

7

30

35

16

Široké

spektrum

Ameluz

53

47

19

0

35

14

0

U obou studií byla míra vymizení příznaků vyšší po ozáření přístroji se světlem úzkého spektra, ale u pacientů ozářených těmito přístroji se zvýšila incidence a intenzita problémů v místě aplikace (např. přechodná bolest, erytém) (viz tabulky nahoře a bod 4.8).

Kosmetické výsledky byly hodnoceny jako velmi dobré a dobré u 47,6 % subjektů ve skupině s přípravkem Ameluz ve srovnání s 25,0 % subjektů ve skupině s placebem. Kosmetické výsledky byly hodnoceny jako neuspokojivé nebo omezené u 3,8 % subjektů ve skupině léčené přípravkem Ameluz a u 22,5 % subjektů ve skupině léčené placebem.

Kancerizované pole je charakterizované oblastí kůže, kde se nachází více lézí AK a kde je pravděpodobný výskyt aktinického poškození v hlubších vrstvách a v okolní oblasti (koncept známý jako kancerizované pole nebo změna pole); rozsah této oblasti nemusí být zřejmý při vizuálním nebo fyzikálním vyšetření. Ve třetím randomizovaném, dvojitě zaslepeném klinickém hodnocení, do něhož bylo zařazeno 87 pacientů, byl srovnáván přípravek Ameluz s placebem u celých ošetřených polí (plošná kancerizace) obsahujících 4 až 8 ložisek aktinické keratózy (AK) o ploše maximálně 20 cm2. Zdroj červeného světla poskytoval úzké spektrum o vlnové délce okolo 635 nm při dávce záření 37 J/cm2 (BF-RhodoLED). Ameluz byl superiorní vůči vehikulu, pokud jde o kompletní vymizení příznaků u pacientů (90,9 % u přípravku Ameluz ve srovnání s 21,9 % u placeba; p < 0,0001) a úplné vymizení ložiska (94,3 % u přípravku Ameluz ve srovnání s 32,9 % u placeba; p < 0.0001) za 12 týdnů po poslední fotodynamické léčbě (PDT).

U 96,9 % pacientů s AK na obličeji nebo na čele došlo k vymizení všech ložisek; u 81,8 % pacientů s AK na kůži hlavy došlo k úplnému vymizení. Mírně závažná ložiska vymizela u 99,1 % pacientů léčených přípravkem Ameluz ve srovnání se 49,2 % pacientů léčených placebem. U středně závažných ložisek došlo u pacientů léčených přípravkem Ameluz k vymizení u 91,7 % pacientů, zatímco u pacientů, jimž bylo podáno placebo, to bylo 24,1 %. Pouze po 1 PDT došlo u pacientů léčených přípravkem Ameluz k úplnému vymizení v 61,8 % případů ve srovnání s 9,4 % pacientů, jimž bylo podáno placebo; k úplnému vymizení ložisek došlo u 84,2 % pacientů léčených přípravkem Ameluz a u 22,0 % pacientů léčených placebem.

Klinická účinnost byla zachována během období následného sledování v délce 6 a 12 měsíců po poslední PDT. Po léčbě přípravkem Ameluz se po 6 měsících znovu objevilo 6,2 % lézí , po 12 měsících to bylo dalších 2,9 % (placebo: 1,9 % po 6 měsících a dalších 0 % po 12 měsících). Výskyt recidivy po 6 měsících činil u pacientů léčených přípravkem Ameluz 24,5 % a 14,3 % u pacientů, jimž bylo aplikováno placebo, po 12 měsících to bylo dalších 12,2 % u pacientů s přípravkem Ameluz a 0 % u pacientů s placebem.

Léčba polí aplikovaná v této studii umožnila vyhodnocení výchozích změn kvality kůže a 6 a 12 měsíců po poslední PDT (z hlediska závažnosti). Procento pacientů s poruchou kůže před PDT a 12 měsíců po PDT je uvedeno v tabulce níže. Všechny parametry kvality kůže v ošetřeném místě se soustavně zlepšovaly až do časového bodu 12měsíčního následného sledování.

Tabulka 3: Parametry kvality kůže u ošetřené plochy během 12měsíčního následného sledování

Type of skin impairment

Severity

AMELUZ

Vehikulum

Před PDT (%)

12 měsíců po PDT (%)

Před PDT (%)

12 měsíců po PDT (%)

Hrubost/

suchost/

šupinatění

Žádná

15

72

11

58

Mírná

50

26

56

35

Střední/závažná

35

2

33

8

Hyperpigmen

tace

v

Žádná

41

76

30

62

Mírná

52

24

59

35

Střední/závažná

7

0

11

4

Hypopigment

ace

v

Žádná

54

89

52

69

Mírná

43

11

44

27

Střední/závažná

4

0

4

4

Skvrnitá či

nepravidelná

pigmentace

Žádná

52

82

48

73

Mírná

44

17

41

15

Střední/závažná

4

2

11

12

Zjizvení

v

Žádná

74

93

74

89

Mírná

22

7

22

12

Střední/závažná

4

0

4

0

Atrofie

Žádná

69

96

70

92

Mírná

30

4

30

8

Střední/závažná

2

0

0

0

V klinickém hodnocení, jehož cílem bylo zkoumat senzibilizační potenciál ALA (acidum aminolevulinicum) u 216 zdravých subjektů, se u 13 subjektů (6 %) vyvinula alergická kontaktní dermatitida po soustavné 21denní expozici dávkám ALA, které byly vyšší než dávky normálně používané pro léčbu AK. Alergická kontaktní dermatitida nebyla za normálních podmínek léčby zjištěna.

Závažnost ložisek aktinické keratózy byla posouzena podle škály popsané Olsenem a kol., 1991 (J Am Acad Dermatol 1991; 24: 738-743):

Stupeň

Klinický popis stupňů závažnosti

0

žádný

Není přítomno ložisko AK, ani viditelné ani hmatné

1

mírný

ploché, růžové makuly bez známek hyperkeratózy palpovatelnost, AK lépe hmatná než viditelná

a erytému, mírná

2

střední

růžové až načervenalé papuly a erytematózní plaky s hyperkeratotickým povrchem, středně silná AK, která může být snadno pozorována a palpována

3

závažný

velmi silná vrstva AK / nebo zjevná AK

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií s přípravkem Ameluz u všech podskupin pediatrické populace s aktinickou keratózou (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

In vitro byla studována kožní absorpce do lidské kůže s použitím přípravku Ameluz obsahujícího radioaktivně značnou kyselinu aminolevulovou. Po 24 hodinách dosahovala střední kumulativní absorpce (včetně akumulace v dermis) lidskou kůží 0,2 % podané dávky. Nebyly provedeny odpovídající studie na lidské kůži s ložisky aktinické keratózy a/nebo zhrubělým povrchem.

Ve fázi II klinického zkoušení byly měřeny hladiny aminolevulové kyseliny a protoporfyrinu IX v séru a hladiny kyseliny aminolevulové v moči před podáním přípravku Ameluz v rámci fotodynamické léčby a za 3 hodiny a 24 hodin po podání. Žádná z hladin po podání dávky nebyla zvýšena ve srovnání s přirozeně se vyskytujícími hladinami před dávkou, což ukazuje na absenci významné systémové absorpce po místní aplikaci.

U 12 pacientů s nejméně 10 mírnými až středně závažnými AK na obličeji nebo na čele byla provedena farmakokinetická studie maximálního použití. Byla jim aplikována celá tuba vehikula a přípravku Ameluz, po té následovala PDT ve fixním pořadí s eliminačním obdobím v délce 7 dní s cílem stanovit výchozí koncentrace ALA a PpIX a plazmatické koncentrace závislé na přípravku Ameluz. U většiny pacientů bylo pozorováno až 2,5násobné zvýšení základních plazmatických koncentrací ALA během prvních 3 hodin po aplikaci přípravku Ameluz, což je stále v normálním rozmezí dříve hlášených a publikovaných koncentrací endogenní ALA. Plazmatické koncentrace metabolitu PpIX byly u všech pacientů celkově nízké a u žádného z pacientů nebylo po aplikaci přípravku Ameluz zjištěno zjevné zvýšení plazmatických koncentrací PpIX.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Na základě studií kožní toxicity nebo studií toxicity opakované dávky, genotoxicity a reprodukční toxicity udávaných v literatuře, neexistují klinická data, která by odhalovala speciální nebezpečí pro člověka.

S látkou ALA nebyly provedeny studie kancerogenity.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Xanthanová klovatina Sójový lecithin Polysorbát 80

Střední nasycené triacylglyceroly Isopropylalkohol

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného Propylenglykol Natrium-benzoát (E211)

Čištěná voda

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

Neporušená tuba: 18 měsíců Po jeho prvním otevření: 12 týdnů

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).

Uchovávejte v dobře uzavřené tubě po prvním otevření.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Hliníková tuba s vnitřním potahem epoxyfenolu a latexovým uzávěrem a šroubovacím uzávěrem z polyethylenu vysoké hustoty. Tuba obsahuje 2 g gelu.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Každá lampa má být používána podle příručky uživatele. Používány mají být pouze lampy s označením CE, vybavené nezbytnými filtry a/nebo odrazovými zrcadly pro minimalizaci působení vysoké teploty a ultrafialového (UV) záření. Před použitím příslušného světelného zdroje musejí být zkontrolovány technické specifikace přístroje a musejí být splněny požadavky na určené světelné spektrum. Jak pacient, tak zdravotnický personál provádějící fotodynamickou terapii se mají řídit bezpečnostními instrukcemi dodávanými společně s používaným světelným zdrojem. Během ozařování má pacient i zdravotnický personál nosit vhodné ochranné brýle. Není třeba chránit zdravou neošetřovanou kůži v okolí ošetřovaného ložiska aktinické keratózy.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Biofrontera Bioscience GmbH Hemmelrather Weg 201 51377 Leverkusen Německo

Tel: +49-214-87632-66 Fax: +49-214-87632-90 E-mail: ameluz@biofrontera.com

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/11/740/001

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 14. prosince 2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

A.    VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.    DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

A. VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce odpovědného odpovědných za propouštění šarží

Biofrontera Pharma GmbH Hemmelrather Weg 201 D-51377 Leverkusen Německo

B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů o přípravku, bod 4.2).

C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

Systém farmakovigilance

Držitel rozhodnutí o registraci musí zajistit, aby byl zaveden funkční systém farmakovigilance, uvedený v modulu 1.8.1. schválené registrace, předtím, než bude léčivý přípravek uveden na trh, a dále po celou dobu, kdy bude léčivý přípravek na trhu.

Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční činnosti v oblasti farmakovigilance podrobně uvedené v plánu farmakovigilance, tak jak byly schváleny v RMP uvedeném v modulu 1.8.2 schválené registrace, a dle případných následných aktualizací RMP schválených Výborem pro humánní léčivé přípravky (CHMP).

V souladu s pokynem Výboru pro humánní léčivé přípravky k systémům řízení rizik pro humánní léčivé přípravky má být aktualizovaný RMP předložen současně s příští periodicky aktualizovanou zprávou o bezpečnosti (PSUR).

Dále má být aktualizovaný RMP předložen:

•    jestliže byly obdrženy nové informace, které mohou mít dopad na současné specifikace bezpečnosti, farmakovigilanční plán nebo na činnosti k minimalizaci rizik,

•    do 60 dní po dosažení důležitého milníku (týkajícího se farmakovigilance nebo minimalizace rizik)

•    na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky.

• PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ TOHOTO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Neuplatňuje se.

• POVINNOST PROVÉST POREGISTRAČNÍ OPATŘENÍ

Neuplatňuje se.

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Vnější papírový obal

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ameluz 78 mg/g gel Acidum aminolevulinicum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden g gelu obsahuje 78 mg acidum aminolevulinicum (ve formě hydrochloridu).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Xanthanová klovatina, sójový lecithin, polysorbát 80, střední nasycené triacylglyceroly, isopropylalkohol, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, propylenglykol, natrium-benzoát (E211), čištěná voda. Další informace viz příbalové informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


2 g gelu


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Biofrontera Bioscience GmbH Hemmelrather Weg 201 51377 Leverkusen Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/11/740/001


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Tuba


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Ameluz 78 mg/g gel Acidum aminolevulinicum Kožní podání


2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


2 g


6. JINÉ


Uchovávejte v chladničce.


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Ameluz 78 mg/g gel Acidum aminolevulinicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek Ameluz a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ameluz používat

3.    Jak se přípravek Ameluz používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Ameluz uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Ameluz a k čemu se používá

Přípravek Ameluz se používá k léčbě mírně hmatné až středně silné aktinické keratózy na obličeji a kůži hlavy nebo celých polí postižených aktinickou keratózou. Jedná se o určité změny ve vnější vrstvě kůže, které mohou vést k nádorovému onemocnění kůže.

Po aplikaci se léčivá látka přípravku Ameluz přemění na fotoaktivní látku, která se hromadí v postižených buňkách. Ozáření vhodným červeným světlem vede ke tvorbě reaktivních molekul obsahujících kyslík, které působí proti cílovým buňkám.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ameluz používat

Nepoužívejte přípravek Ameluz:

•    jestliže jste alergický/á na

-kyselinu aminolevulovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

-fotoaktivní látky známé jako porfyriny -sójový olej

•    jestliže máte poruchu tvorby krevního pigmentu zvanou porfyrie

•    jestliže máte jiné kožní onemocnění způsobené expozicí světlu, nebo které by se expozicí světlu mohlo zhoršit

Upozornění a opatření

Jakýkoli typ UV-terapie musí být ukončen před léčbou.

Je třeba zabránit tomu, aby ošetřovaná ložiska a okolní kůže byla vystavena slunečnímu světlu po dobu přibližně 48 hodin po ošetření.

Úspěch a zhodnocení léčby může narušit, jestliže je ošetřovaná oblast kůže dále postižena:

•    zánětem, infekcí, psoriázou či nádorovým onemocněním • tetováním

Děti mladší 18 let

U dětí a dospívajících se aktinická keratóza nevyskytuje.

Další léčivé přípravky a přípravek Ameluz

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře, jestliže užíváte léky, které posilují alergické nebo jiné škodlivé reakce po expozici světlu, jako jsou

   třezalka tečkovaná nebo přípravky z třezalky: léky k léčbě deprese

   griseofulvin: lék k léčbě plísňovým infekcí

   léky ke zvýšení výdeje vody vašimi ledvinami s léčivou látkou nejčastěji nazývanou jménem končícím jako „thiazid“ nebo „tizid“

•    určité léky k léčbě diabetu, jako j sou glibenklamid, glimepirid

   léky k léčbě mentálních poruch, pocit na zvracení nebo zvracení s léčivou látkou nejčastěji nazývanou jménem, které končí jako „azin“

   léky k léčbě bakteriálních infekcí s léčivou látkou, jejíž jméno začíná jako „sulfa“ nebo končí jako „oxacin“ nebo „cyklin“

Těhotenství a kojení

Přípravek Ameluz se z důvodu nedostatečného množství poznatků nedoporučuje během těhotenství a u žen v reprodukčním věku, které neužívají antikoncepci.

Kojení by se mělo přerušit na 12 hodin po aplikaci přípravku Ameluz.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nejsou očekávány žádné účinky na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. Přípravek Ameluz obsahuje:

   natrium-benzoát: mírně dráždivý pro kůži, oči a sliznice

   sójový lecithin: jestliže jste alergičtí na arašídy nebo sóju, nepoužívejte tento přípravek.

   propylenglykol: může způsobit podráždění kůže

3. Jak se přípravek Ameluz používá

Přípravek Ameluz je podáván pouze pod dohledem zdravotnických pracovníků. Terapeutické sezení může být prováděno u jednoho nebo více ložisek nebo celých polí.

Před použitím

Místo aplikace se nejdříve otře bavlněným tamponem nasáklým etanolem nebo izopropanolem, aby se odmastila kůže. Poté se šetrně odstraní šupiny a krusty a povrch všech ložisek se jemně zdrsní. Postupuje se opatrně, aby se předešlo krvácení.

Obvyklá dávka

Přípravek Ameluz je aplikován tak, aby vytvořil film o tloušťce přibližně 1 mm na celém ložisku či poli a v přilehlé oblasti v rozsahu přibližně 5 mm.

Způsob použití

Přípravek Ameluz se používá pouze na kůži. Předejděte kontaktu s očima, nosními dírkami, ústy, ušima, sliznicemi nebo krvácejícími ložisky. Dodržujte vzdálenost minimálně 1 cm. Pokud dojde ke kontaktu, opláchněte vodou.

Gel by měl zasychat po dobu přibližně 10 minut, poté se umístí na oblast ošetření obvaz nepropustný pro světlo. Obvaz se odstraní po 3 hodinách. Zbývající gel se setře.

Po očištění

Okamžitě po očištění je celá léčená oblast ozářená zdrojem červeného světla. Účinnost a nežádoucí účinky jako přechodná bolest jsou závislé na používaném světelném zdroji.

Jak pacienti, tak zdravotničtí pracovníci by se měli řídit bezpečnostními instrukcemi dodávanými spolu se zdrojem světla používaným během terapie. Všichni by měli nosit během ozařování ochranné brýle. Není nutné chránit zdravou kůži, která není ošetřována.

Doba používání

Ošetřovaná ložiska by měla být vyšetřena 3 měsíce po ošetření. Pokud je aktinická keratóza stále přítomna, měla by být znovu ošetřena ve druhém sezení.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky v místě aplikace gelu se objevují u přibližně 9 z 10 uživatelů a ukazují, že postižené buňky reagují na léčbu.

Obvykle jsou nežádoucí účinky mírné až střední intenzity a mohou se v typickém případě objevit během ozáření nebo po 1 až 4 dnech. V některých případech mohou nicméně přetrvávat 1 až 2 týdny i déle. Ve vzácných případech může být nutné přerušení nebo ukončení ozařování. Po delších obdobích má léčba přípravkem Ameluz často za následek pokračující zlepšení parametrů kvality kůže.

Nežádoucí účinky se mohou objevit s následujícími frekvencemi:

Velmi časté: postihují více než 1 uživatele z 10 • reakce v místě aplikace

-    zarudnutí kůže

-    podráždění

-    bolest

-    svědění

-    otok tkáně způsobený nadměrným množstvím tekutiny

-    šupinatění kůže

-    strupy

Časté: postihují 1 až 10 uživatelů ze 100

•    reakce v místě aplikace

-    ztrvdnutí

-    puchýřky

-    abnormální pocity jako píchání, brnění nebo snížená citlivost

-    zvýšená citlivost vůči bolesti

-    oděrka

-    pocit nepohody

-    mokvání

•    bolest hlavy

Méně časté, postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000

•    reakce v místě aplikace

-    krvácení

-    pocit tepla

-    změna barvy

-    ztluštění vnější vrstvy kůže

-    vřed

-    červené nebo fialové skvrny na těle

-    pustuly

•    puchýř

•    suchá kůže

•    otok očního víčka způsobený nadměrným množstvím tekutiny

•    nepříjemný, abnormální dotyk

•    zimnice

•    pocit horka, horečka

•    bolest

•    nervozita

•    sekrece z rány

Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.* Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Ameluz uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a krabičce za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce při teplotě 2 °C - 8 °C.

Uchovávejte v dobře uzavřené tubě po prvním otevření. Otevřené tuby znehodnoťte 12 týdnů po otevření.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Ameluz obsahuje

•    Léčivou látkou je acidum aminolevulinicum (ve formě hydrochloridu).

1 g přípravku Ameluz obsahuje 78 mg kyseliny aminolevulové.

•    Pomocnými látkami jsou:

dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, isopropylalkohol, polysorbát 80, propylenglykol, čištěná voda, natrium-benzoát, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, sójový lecithin, střední nasycené triacylglyceroly, xanthanová klovatina

Jak přípravek Ameluz vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Ameluz je bílý až nažloutlý gel.

Hliníková tuba obsahuje 2 g gelu a má polyethylenový šroubovací uzávěr.

Držitel rozhodnutí o registraci

Biofrontera Bioscience GmbH Hemmelrather Weg 201 51377 Leverkusen, Německo Tel: +49-214-87632-66, Fax: +49-214-87632-90 E-mail: ameluz@biofrontera.com

Výrobce

Biofrontera Pharma GmbH

Hemmelrather Weg 201

51377 Leverkusen, Německo

Tel: +49-214-87632-66, Fax: +49-214-87632-90

E-mail: ameluz@biofrontera.com

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

BG, CZ, DE, EE, EL, HR, IE, IS, IT, CY, LV, LT, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SK, UK

Biofrontera Pharma GmbH,

TepMaHHa / Německo / Deutschland / Saksamaa / Tsp^avía / Njemačka / Germany / hýskaland / Germania / Vacija / Vokietija / Németország / Il-Germanja / Niemcy / Alemanha / Nemecko,

Ten. / Tel / T@ / Sími / Tel.: +49 214 87632 66, ameluz@biofrontera.com

BE Bipharma N.V., Belgie/Belgique/Belgien, Tél/Tel: +32 3 244 1837, bph@bipharma.com DK Desitin Pharma A/S, Danmark, Tlf: +45 33730073, desitin@desitin.dk ES Biofrontera Pharma GmbH sucursal en Espana, Espana, Tel: 900 974943, ameluz-es@ibiofrontera.com

FR Biofrontera Pharma GmbH, Allemagne, Tél: 0800 904642, ameluz-fr@biofrontera.com

LU Bipharma N.V., Belgique/Belgien, Tél/Tel: +32 3 244 1837, bph@bipharma.com

NL Bipharma B.V., Nederland, Tel: +31 36 527 8000, bph@bipharma.com

NO Desitin Pharma AS, Norge, Tlf: +47 671592 30, firmapost@desitin.no

SI PhA FarMed d.o.o., Slovenija, Tel: +386 40 873319, pha.farmed@siol.com

FI Biofrontera Pharma GmbH, Saksa/Tyskland, Puh/Tel: 0800 917631, ameluz-fi@biofrontera.com

SE Desitin Pharma AB, Danmark, Tel: +45 33730073, desitin@desitin.dk

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

23