Příbalový Leták

Amedo 20 Mg

sp.zn. sukls123661/2015, sukls123675/2015, sukls123677/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

AMEDO 10 mg AMEDO 20 mg AMEDO 40 mg potahované tablety

atorvastatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je AMEDO a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AMEDO užívat

3.    Jak se AMEDO užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak AMEDO uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je AMEDO a k čemu se používá

AMEDO patří do skupiny léků známých jako statiny, což jsou léky, které upravují hladinu lipidů (tuků) v těle.

AMEDO se užívá ke snížení hladiny krevních tuků - cholesterolu a triglyceridů v případě, že jiná opatření jako změna dietního režimu a způsobu života (tělesné cvičení, snížení tělesné hmotnosti) nebyla dostatečně účinná. Přípravek AMEDO se může užívat také ke snížení rizika onemocnění srdce dokonce i tehdy, máte-li hladiny cholesterolu na normálních hodnotách. Ve standardní nízkocholesterolové dietě by se mělo pokračovat i během léčby.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AMEDO užívat Neužívejte přípravek AMEDO

•    jestliže jste alergický(á) na atorvastatin nebo na jakýkoliv podobný léčivý přípravek používaný ke snížení krevních tuků nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

•    jestliže máte nebo jste někdy měl(a) onemocnění mající vliv na játra

•    jestliže j ste měl(a) neobj asněné abnormální hodnoty j aterních testů

•    jestliže jste žena v reprodukčním věku a nepoužíváte vhodnou antikoncepci

•    jestliže j ste těhotná nebo těhotenství v nej bližší době plánuj ete

•    jestliže kojíte Upozornění a opatření

Před užitím přípravku AMEDO se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Důvody, proč pro Vás přípravek AMEDO nemusí být vhodný, jsou následující:

•    jestliže jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu s krvácením do mozku, jako důsledek prodělané cévní mozkové příhody máte v mozku malé váčky s tekutinou

•    jestliže máte problémy s ledvinami

•    jestliže máte sníženou funkci štítné žlázy (hypothyroidismus)

•    jestliže máte opakované nebo neobjasněné bolesti svalů, nebo vyskytlo-li se u Vás nebo ve Vaší rodině dědičné svalové onemocnění

•    jestliže jste již dříve měl(a) svalové problémy při užívání léků snižujících hladinu tuků v krvi (např. jinými statiny nebo fibráty)

•    jestliže užíváte nebo jste v posledních 7 dnech užíval(a) léčivý přípravek obsahující kyselinu fusidovou (k léčbě bakteriální infekce), podávaný ústy nebo ve formě injekcí. Kombinace kyseliny fusidové a přípravku AMEDO může vést k závažným svalovým obtížím (rhabdomyolýza).

•    jestliže pravidelně konzumujete velké množství alkoholu

•    jestliže j ste prodělal(a) j aterní onemocnění

•    jste-li starší 70 let

Před užitím přípravku AMEDO se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

•    máte těžké respirační (dechové) selhání

Jestliže se Vás některý z uvedených důvodů týká, lékař Vám provede krevní testy před zahájením léčby a pravděpodobně i během léčby přípravkem AMEDO, aby předpověděl možnost rizika nežádoucích účinků na svaly. Je známo, že riziko nežádoucích účinků na svaly např. rhabdomyolýza, se zvyšuje, pokud jsou některé léky užívány ve stejnou dobu (viz bod 2 „Další léčivé přípravky a přípravek AMEDO“).

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, také pokud trpíte svalovou slabostí, která přetrvává. Pro diagnostiku a léčbu tohoto stavu mohou být potřebné další testy a léčivé přípravky.

V průběhu léčby tímto přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu.

Další léčivé přípravky a přípravek AMEDO

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinek přípravku AMEDO nebo může být jejich účinek přípravkem AMEDO ovlivněn. Tento typ vzájemného ovlivňování může způsobit, že jeden nebo oba léky se stanou méně účinnými. Navíc to může zvýšit riziko nebo závažnost nežádoucích účinků, včetně závažného zhoršení svalové kondice známé jako rhabdomyolýza (popsaná v bodě 4):

•    přípravky užívané ke snížení imunitních reakcí organismu, např. cyklosporin

•    určitá antibiotika nebo antimykotika, např. erythromycin, klarithromycin, telithromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin

•    Pokud potřebujete užívat kyselinu fusidovou perorálně (ústy) k léčbě bakteriální infekce, budete muset dočasně přerušit léčbu tímto léčivým přípravkem. Váš lékař Vám sdělí, kdy bude bezpečné v léčbě přípravkem AMEDO znovu pokračovat. Užívání přípravku AMEDO s kyselinou fusidovou může vzácně vést ke svalové slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů (příznaky tzv. rhabdomyolýzy). Více informací o rhabdomyolýze viz bod 4.

•    jiné léčivé přípravky upravující hladinu tuků, např. gemfibrozil, jiné fibráty, kolestipol

•    některé blokátory vápníkového kanálu používané při angině pectoris nebo vysokém krevním tlaku, např. amlodipin, diltiazem; přípravky regulující srdeční rytmus, např. digoxin, verapamil, amiodaron

•    léky užívané při léčbě HIV, např. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, kombinace tipranaviru/ritonaviru apod.

•    některé léky používané při léčbě hepatitidy C, např. telaprevir

•    jiné přípravky, o kterých je známo, že ovlivňují účinek přípravku AMEDO zahrnující ezetimib (snižující cholesterol), warfarin (snižující krevní srážlivost), perorální antikoncepci, stiripentol (používaný proti křečím u epilepsie), cimetidin (proti pálení žáhy a peptickým vředům), fenazon (proti bolesti), kolchicin (k léčbě dny), antacida (užívané při potížích se zažíváním obsahující hořčík a hliník) a boceprevir (používaný k léčbě onemocnění jater, např. hepatitidy C)

•    přípravky k dostání bez lékařského předpisu: třezalka tečkovaná

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval (a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek AMEDO s jídlem a pitím

Viz bod 3 Jak se přípravek AMEDO užívá. Prosím, vezměte v úvahu následující:

Grapefruitová šťáva

Neužívejte víc než jednu nebo dvě malé skleničky grapefruitové šťávy denně, protože velká množství mohou měnit účinek přípravku AMEDO.

Alkohol

Vyhněte se konzumování příliš velkého množství alkoholu během užívání přípravku. Další podrobnosti viz bod 2 „Upozornění a opatření“.

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek AMEDO neužívejte, pokud jste těhotná, nebo těhotenství plánujete.

Přípravek AMEDO neužívejte, jste-li v reprodukčním věku a nepoužíváte spolehlivé antikoncepční prostředky.

Přípravek AMEDO neužívejte, pokud kojíte.

Bezpečnost přípravku AMEDO během těhotenství a kojení nebyla zatím prokázána. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek běžně neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. Neřiďte dopravní prostředek, jestliže přípravek ovlivňuje Vaši schopnost řídit. Neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, pokud je Vaše schopnost používat je ovlivněna tímto přípravkem.

Přípravek AMEDO obsahuje laktosu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek AMEDO užívá

Před zahájením léčby Vám lékař doporučí nízkocholesterolovou dietu, kterou byste měl(a) dodržovat také během léčby přípravkem AMEDO.

Obvyklá počáteční dávka přípravku AMEDO je 10 mg 1x denně u dospělých a dětí ve věku 10 let a starších. Lékař Vám může dávku podle potřeby zvýšit tak, abyste užíval(a) dostatečné množství. Váš lékař bude upravovat dávku v intervalu 4 týdnů nebo delším. Maximální dávka přípravku AMEDO je 80 mg 1x denně u dospělých a 20 mg 1x denně u dětí.

Tablety přípravku AMEDO se polykají celé, zapíjejí se vodou a mohou být užívány kdykoliv v průběhu dne, s jídlem nebo bez jídla. Pokuste se však užívat tabletu každý den ve stejnou dobu.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Délku trvání léčby přípravkem AMEDO stanoví Váš lékař.

Pokud máte pocit, že účinek přípravku AMEDO je příliš silný nebo slabý, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku AMEDO, než jste měl(a)

Pokud náhodou užijete nadměrné množství tablet najednou (více než je Vaše obvyklá denní dávka), vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici s pohotovostní službou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek AMEDO

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek AMEDO

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku nebo si přejete léčbu ukončit, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud u sebe zpozorujete kterýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte užívat tablety a obraťte se neprodleně na svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici s pohotovostní službou.

Vzácné: mohou postihovat až 1 pacienta z 1 000

•    závažné alergické reakce způsobující otok obličeje, jazyka a krku, který může způsobit velké obtíže při dýchání

•    závažný stav s olupováním a otokem kůže, se vznikem puchýřů na kůži, v ústech, na očích a genitáliích, horečka; kožní vyrážka s růžovočervenými skvrnami zvláště na dlaních nebo ploskách nohou, s možným vznikem puchýřů

•    svalová slabost, citlivost nebo bolest svalů, a zvláště pokud se zároveň necítíte dobře nebo máte vysokou horečku, toto může být způsobeno neobvyklým rozpadem svalových buněk (rhabdomyolýza); neobvyklý rozpad svalových buněk nemusí vždy odeznít, přestože přestanete atorvastatin užívat; může jít o život ohrožující stav a vést k poškození ledvin

Velmi vzácné: mohou postihovat až 1 pacienta z 10 000

•    jestliže zaznamenáte problémy s neočekávaným nebo neobvyklým krvácením nebo zvýšenou tvorbou modřin, může to být známka jaterních komplikací. Informujte svého lékaře co nejdříve.

Další možné nežádoucí účinky přípravku AMEDO

Časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta z 10) zahrnují:

•    zánět nosních cest, bolest v krku, krvácení z nosu

•    alergické reakce

•    zvýšení hladiny cukru v krvi (pokud máte cukrovku, pokračujte v pečlivém sledování hladin cukru v krvi), zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi

•    bolest hlavy

•    nevolnost, zácpa, plynatost, trávicí obtíže, průjem

•    bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad

•    výsledky j aterních testů signalizuj ící zhoršenou funkci j ater

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta ze 100) zahrnují:

•    anorexie (ztráta chuti k jídlu), nárůst tělesné hmotnosti, snížení hladiny cukru v krvi (pokud máte cukrovku, pokračujte v pečlivém sledování hladin cukru v krvi)

•    noční můry, nespavost

•    závrať, pocit necitlivosti nebo mravenčení v prstech na rukou a nohou, snížená citlivost na bolest nebo dotyk, poruchy chuti, ztráta paměti

•    rozmazané vidění

•    zvonění v uších a/nebo v hlavě

•    zvracení, říhání, bolest horní i dolní části břicha, pankreatitida (zánět slinivky vyvolávající bolesti žaludku)

•    hepatitida (zánět jater)

•    vyrážka a svědění, kopřivka, ztráta vlasů

•    bolest krku, svalová únava

•    únava, pocit nemoci, slabost, bolest na hrudi, otoky zejména kotníku, horečka

•    přítomnost bílých krvinek v moči

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta z 1 000) zahrnují:

•    poruchy zraku

•    neočekávané krvácení nebo tvorba modřin

•    cholestáza (zežloutnutí kůže a bělma očí)

•    poranění šlach

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta z 10 000) zahrnují:

•    alergické reakce - příznaky mohou zahrnovat náhlý sípot a bolest nebo sevření na hrudi, otok očních víček, obličeje, rtů, úst, jazyka a hrdla, potíže s dýcháním, kolaps

•    ztráta sluchu

•    gynekomastie (zvětšení prsů u mužů)

Nežádoucí účinky neznámé četnosti:

•    svalová slabost, která přetrvává

Možné nežádoucí účinky hlášené u stejné skupiny léků - statinů:

•    sexuální potíže

•    deprese

•    dechové potíže, mezi které patří přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečka

•    cukrovka je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak AMEDO uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace Co AMEDO obsahuje

•    Léčivou látkou je atorvastatinum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg (ve formě atorvastatinum calcicum).

Pomocnými látkami jsou mannitol, mikrokrystalická celulosa, krospovidon, uhličitan sodný, povidon, methionin a magnesium-stearát.

Potahová vrstva: oxid titaničitý (E171), hypromelosa 2910/6, makrogol 6000

Pomocná technologická látka: mastek

Jak AMEDO vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety

AMEDO 10 mg: Bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety o rozměrech 4,9 x 9,1 mm, označené „10“ na jedné straně a „A“ na druhé straně.

AMEDO 20 mg: Bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety o rozměrech 6,2 x 11,5 mm, označené „20“ na jedné straně a „A“ na druhé straně.

AMEDO 40 mg: Bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety o rozměrech 7,8 x 14,5 mm, označené „40“ na jedné straně a „A“ na druhé straně.

Velikosti balení

Perforovaný Al/Al blistr: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 100 potahovaných tablet pro všechny síly. Perforace blistru není určena k dělení na jednotlivé dávky, ale k odstranění prázdných jamek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

MEDOPHARM, s.r.o., Lehárova 1808/11, Praha 4 - Modřany, Česká republika Výrobce

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Kypr ACTAVIS Ltd., Zejtun, Malta

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18.5.2016.

7/7