Příbalový Leták

Ambroxol Al Kapky

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


AMBROXOL AL KAPKY 7,5 mg/ml

perorální kapky, roztok ambroxoli hydrochloridum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 ml (15 kapek) obsahuje ambroxoli hydrochloridum 7,5 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Krystalizující sorbitol 70%, disiřičitan sodný. Další údaje naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Perorální kapky, roztok 50 (100) ml roztoku


5.    ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem._


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb - Daimler - StraPe 19 D-89150 Laichingen, Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 52/225/98-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Při akutních zánětlivých a infekčních onemocněních dýchacích cest.

Dospělí a dospívající nad 12 let: na počátku léčby 4 ml (odpovídá 60 kapkám) 3x denně, později se dávka snižuje na 3x denně 2 ml (odpovídá 30 kapkám 3x denně) nebo 2x denně 4 ml (odpovídá 60 kapkám 2x denně).

Děti od 6 do 12 let: 2 ml 2 - 3x denně (odpovídá 2-3x 30 kapek)

Děti od 2 do 6 let: 1 ml 3x denně (odpovídá 3x 15 kapek)

Děti do 2 let: 1 ml 2x denně (odpovídá 2x 15 kapek)

Děti do 2 let mohou přípravek užívat pouze na doporučení lékaře.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ambroxol AL kapky (pouze krabička)