Příbalový Leták

Ambrosan 15 Mg/5 Ml Sirup

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Ambrosan 15 mg/5 ml sirup ambroxoli hydrochloridum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK

5 ml sirupu obsahuje ambroxoli hydrochloridum 15 mg.

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK Obsahuje sorbitol.

U LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


sirup 100 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Upozornění pro diabetiky: 5 ml sirupu obsahuje 1,2 g sorbitolu.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Nepoužívejte déle než 2 týdny po prvním otevření.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika

1/4


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 52/703/99-C

13. ČÍSLO SARZE č.s.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Dávkování u léčby akutních onemocnění dýchacích cest bez porady s lékařem:

Dospělí a dospívající od 12 let: první 2-3 dny 3* denně 10 ml, v dalších dnech 2* denně 10 ml nebo 3* denně 5 ml;

Děti ve věku 5-12 let: 2-3* denně 5 ml;

Děti ve věku 2-5 let: 3* denně 2,5 ml;

Děti do 2 let: 2* denně 2,5 ml.

Sirup je třeba užívat po jídle a zapít větším množstvím tekutiny.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Ambrosan 15 mg/5 ml sirup

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU ETIKETA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ambrosan 15 mg/5 ml sirup ambroxoli hydrochloridum

"2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK


5 ml sirupu obsahuje ambroxoli hydrochloridum 15 mg. 3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


sirup 100 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


PRO.MED.CS Praha as.


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 52/703/99-C


13. ČÍSLO ŠARŽE c.s.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ

Dávkování u léCby akutních onemocnění dýchacích cest bez porady s lékařem:

Dospělí a dospívající od 12 let: první 2-3 dny 3* denně 10 ml, v dalších dnech 2* denně 10 ml nebo 3* denně 5 ml;

Děti ve věku 5-12 let: 2-3* denně 5 ml;

Děti ve věku 2-5 let: 3* denně 2,5 ml;

Děti do 2 let: 2* denně 2,5 ml.

4/4