Příbalový Leták

Ambrobene

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ambrobene 15 mg/ 2 ml Injekční roztok ambroxoli hydrochloridum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK


1 ml injekčního roztoku obsahuje 7,5 mg ambroxoli hydrochloridum (15 mg v jedné ampuli).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: monohydrát kyseliny citronové, chlorid sodný, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, kyselina chlorovodíková 25%, voda na injekci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


injekční roztok 5x2 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


K i.m., s.c., i.v. podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH,

POKUD JE TO VHODNÉ_

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


ratiopharm GmbH, Ulm, Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


52/190/92-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITRNÍM OBALU ampule_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Ambrobene 15 mg/ 2 ml Injekční roztok ambroxoli hydrochloridum

2. ZPŮSOB PODÁNÍ


í.m., s.c., í.v.

3. POUŽITELNOST


EXP: 4. ČÍSLO SARZE

c.s.:


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

2 ml

6. JINÉ


3