Příbalový Leták

Ambrobene 75 Mg

Ambrobene 75 mg

(ambroxoli hydrochloridum )


tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉCIVÝCH LÁTEK


75 mg ambroxoli hydrochloridum v 1 tobolce.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


10, 20 tobolek

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


K perorálnímu podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

TĚ NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, Německo.


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 52/193/92-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. 15. NÁVOD K POUŽITÍ


Doporučená dávka je: dospívající nad 12 let a dospělí: lx denně 1 tobolka, nejlépe ráno.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Ambrobene 75 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVADENE NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ambrobene 75 mg

ambroxoli hydrochloridum

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


ratiopharm GmbH


3. POUŽITELNOST


Použitelné do J.    ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


5. JINÉ


3