Příbalový Leták

Alzil 5 Mg

Sp.zn.sukls221839/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Alzil 5 mg Alzil 10 mg

potahované tablety

donepezili hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

• Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

• Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

• Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Alzil a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Alzil užívat

3.    Jak se přípravek Alzil užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Alzil uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Alzil a k čemu se používá

Alzil patří do skupiny léků nazývaných inhibitory acetylcholinesterázy. Donepezil zvyšuje hladinu acetylcholinu (který má vliv na paměť) v mozku tím, že zpomaluje jeho rozpad.

Alzil je určen pro léčbu příznaků demence u osob, u kterých byla stanovena diagnóza mírné až středně těžké formy Alzheimerovy choroby (senilní demence). Příznaky zahrnují zhoršující se výpadky paměti, zmatenost a změny chování. Kvůli těmto příznakům pacienti mohou stále hůře vykonávat běžné každodenní činnosti. Používá se pouze pro dospělé pacienty.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Alzil užívat Neužívejte Alzil

•    jestliže jste alergický(á) na donepezil-hydrochlorid, podobné látky (deriváty piperidinu) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Alzil se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

Zkontrolujte, zda se na Vás vztahuje některé z varování uvedených dole nebo se na Vás vztahovalo v minulosti. Informujte svého lékaře:

• pokud máte nebo jste někdy měl(a) srdeční problémy (zejména tzv. "sick sinus syndrom" - poruchu srdečního rytmu, nebo podobnou chorobu). Alzil může zpomalovat Vaši srdeční akci.

• pokud jste někdy měl(a) žaludeční nebo duodenální (dvanáctníkové) vředy nebo pokud používáte určitý typ léků na bolest (nesteroidní protizánětlivé léky - NSA). Váš lékař bude sledovat Vaše příznaky.

•    pokud máte potíže s močením. Váš lékař bude sledovat Vaše příznaky.

• pokud jste někdy měl(a) křeče nebo záchvaty. Alzil může způsobovat nové křeče. Váš lékař bude sledovat Vaše příznaky.

•    pokud máte astma nebo jiné dlouhodobé plicní onemocnění. Vaše příznaky by se mohly zhoršit.

•    pokud máte a nebo jste měl(a) závažné onemocnění jater nebo žloutenku.

Alzil může být použit u pacientů s onemocněním ledvin nebo mírným či středně závažným onemocněním jater. Informujte svého lékaře, pokud máte onemocnění ledvin nebo jater. Pacienti se závažným onemocněním jater nemají přípravek Alzil užívat.

Děti a dospívající

Alzil se nedoporučuje u dětí a dospívajících mladších 18 let.

Další léčivé přípravky a Alzil

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užívate, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Důvodem je, že tyto léčivé přípravky mohou zeslabovat či zesilovat účinky přípravku Alzil:

•    celková anestetika. Pokud se chystáte na operaci, která vyžaduje celkovou anestézii (narkózu), informujte svého lékaře a anesteziologa, že užíváte přípravek Alzil. To je proto, že Váš lék může ovlivnit množství potřebných anestetik.

•    léčiva používána pro kontrolu srdečního rytmu (chinidin), antimykotika (léky proti plísním -ketokonazol a itrakonazol), specifické typy antibiotik (erythromycin) a léčiva používána pro léčbu deprese (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, SSRI, jako je fluoxetin). Tato léčiva mohou zesílit účinek přípravku Alzil.

•    léčiva používána pro léčbu tuberkulózy (rifampicin), léčiva používána pro léčbu epilepsie (fenytoin a karbamazepin). Tato léčiva mohou omezit účinek přípravku Alzil.

• léčiva používána ke krátkodobému uvolnění svalů během anestézie a intenzivní péče (svalová relaxancia - sukcinylcholin), jiná svalová relaxancia (např. diazepam), léčiva, která stimulují určitou část nervového systému (cholinergní agonisté) a určitá léčiva pro snížení krevního tlaku (betablokátory např. propanolol a atenolol). Účinek obou léků je zesílený.

• léčiva, která inhibují určitou část nervového systému (cholinergní antagonisté např. tolterodin).

•    léky proti bolesti nebo artritidě, jako je kyselina acetylsalicylová, nesteroidní protizánětlivé (NSA) léky, jako jsou ibuprofen nebo diklofenak.

•    jiné léky na Alzheimerovu chorobu, jako je např. galantamin.

•    přípravky dostupné bez lékařského předpisu, např. rostlinnými přípravky.

Přípravek Alzil s jídlem, pitím a alkoholem

Jídlo nemá vliv na účinek přípravku Alzil.

Alkohol může změnit účinek přípravku Alzil. Proto Alzil nemá být s alkoholem užíván.

Těhotenství, kojení a plodnost Alzil nemá být užíván během kojení.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Alzheimerova choroba může narušovat schopnost řídit nebo obsluhovat stroje a Vy nesmíte provádět tyto aktivity, pokud Vám Váš lékař neřekl, že to je bezpečné. Navíc může Alzil způsobovat únavu, závratě a svalové křeče, a pokud jste postiženi, nesmíte řídit ani obsluhovat stroje.

Přípravek Alzil obsahuje laktózu

Alzil obsahuje mléčný cukr laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře předtím, než začnete užívat tento lék.

3. Jak se přípravek Alzil užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řekněte svému lékaři nebo lékárníkovi jméno Vašeho pečovatele. Váš pečovatel Vám pomůže s užíváním léku tak, jak je předepsáno.

Síla tablety, kterou užíváte, se může změnit v závislosti na době, po jakou jste lék užíval(a) a dle toho, co Vám doporučil Váš lékař.

Doporučená počáteční dávka je jedna tableta přípravku Alzil 5 mg (5 mg donepezil-hydrochloridu) každý večer. Po jednom měsíci Vám může Váš lékař říct, abyste užíval(a) 2 tablety přípravku Alzil 5 mg (10 mg donepezil-hydrochloridu) nebo 1 tabletu Alzil 10 mg (10 mg donepezil-hydrochloridu) každý večer. Maximální doporučená dávka je 10 mg každý večer.

Pro dávkování, pro které nelze použít tuto sílu přípravku, jsou k dispozici jiné síly tohoto přípravku.

Pokud máte potíže s ledvinami, není potřeba žádná úprava dávky.

Pokud trpíte mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater, musí být Vaše dávka lékařem postupně a opatrně přizpůsobena Vašim potřebám. Pokud máte těžkou poruchu funkce jater, přípravek Alzil neužívejte (viz bod 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alzil užívat). Pokud trpíte nevysvětlenou jaterní chorobou, Váš lékař může rozhodnout o úplném zastavení Vaší léčby přípravkem Alzil.

Užívejte tablety Alzil ústy a zapijte vodou večer předtím, než půjdete spát.

Váš lékař Vám poradí, jak dlouho byste měl(a) pokračovat v užívání Vašich tablet. Budete muset pravidelně navštěvovat svého lékaře, aby zkontroloval Vaši léčbu a zhodnotil Vaše příznaky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Alzil, než jste měl(a) 5 mg: Neužívejte více než dvě 5mg tablety denně. 10 mg: Neužívejte více než jednu tabletu denně. Pokud užijete více přípravku Alzil, než jste měl(a), mohou se objevit příznaky, jako je nevolnost, zvracení, slinění, pocení, pomalá akce srdeční (bradykardie), nízký krevní tlak (hypotenze), potíže s dýcháním, svalová slabost (kolaps), ztráta vědomí a mimovolní svalové stahy (křeče) a také postupující svalová slabost, což je život ohrožující stav.

Pokud jste užil(a) více, než jste měl(a), kontaktujte okamžitě svého lékaře. Pokud nemůžete kontaktovat svého lékaře, obraťte se na pohotovostní oddělení místní nemocnice. Vždy s sebou do nemocnice vezměte tablety a krabičku/obal od přípravku, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Alzil

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Přeskočte vynechanou dávku a užijte další tabletu v obvyklou dobu následující den.

Zapomenete-li užívat lék na dobu delší než jeden týden, poraďte se se svým lékařem předtím, než znovu začnete užívat tento přípravek.

Jestliže jste přestal(a) užívat Alzil

Nepřerušujte užívání svých tablet, i když se cítíte dobře, pokud Vám to neřekne Váš lékař. Dosavadní příznivé účinky léčby mohou totiž při náhlém ukončení léčby postupně vymizet.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky:

Informujte okamžitě svého lékaře, pokud zaznamenáte níže uvedené závažné nežádoucí účinky. Můžete potřebovat naléhavé lékařské ošetření.

•    Poškození jater (např. zánět jater). Příznaky zánětu jater jsou nevolnost nebo zvracení, ztráta chuti k jídlu, celkový pocit nemoci, horečka, svědění, zežloutnutí kůže a očí a tmavá moč (může postihnout až 1 pacienta z 1 000).

•    Tvorba žaludečních a dvanácterníkových vředů. Příznaky tvorby vředů jsou bolest a nepříjemný pocit v břiše, pociťované mezi pupkem a hrudní kostí (může postihnout až 1 pacienta ze 100).

• Krvácení do žaludku a střev. To může způsobit vylučování černé stolice nebo viditelné krvácení z konečníku (může postihnout až 1 pacienta ze 100).

Záchvaty nebo křeče (může postihnout až 1 pacienta ze 100).

Horečka současně se svalovou ztuhlostí, pocením nebo poruchou vědomí (stav nazývaný neuroleptický maligní syndrom) (může postihnout až 1 pacienta z 10 000).

•    Slabost, citlivost nebo bolest svalů, a zejména pokud se zároveň necítíte dobře, máte vysokou teplotu nebo máte tmavou moč. Tyto účinky mohou být způsobeny abnormálním rozpadem svalstva (stav zvaný rhabdomyolýza), který Vás může ohrožovat na životě a může vést k onemocnění ledvin (může postihnout až 1 pacienta z 10 000).

Další nežádoucí účinky

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10)

Průjem • pocit nemoci • bolest hlavy.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

Nachlazení • ztráta chuti k jídlu (anorexie) • halucinace (vidění nebo slyšení něčeho, co není skutečné) • agitovanost (neklid) • agresivní chování • neobvyklé sny včetně nočních můr • mdloby (synkopa) • závratě • nespavost (insomnie) • zvracení • nepříjemný pocit v břiše^ kožní vyrážkasvědění (pruritus) • svalové křeče • únik moči • únava • bolesti • úrazy.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

Pomalý srdeční tep (bradykardie) • mírné zvýšení sérové koncentrace jistého svalového enzymu (kreatinkinázy).

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

Neovladatelné pohyby těla nebo obličeje (extrapyramidové příznaky) • určité poruchy srdečního vedení, které vedou k poruchám srdečního rytmu (sinoatriální blok, atrioventrikulární blok).

Aby došlo k odstranění těchto nežádoucích účinků, může Váš lékař rozhodnout o snížení Vaší dávky nebo zastavení Vaší léčby.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Alzil uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za EXP. První dvě číslice znamenají měsíc a poslední čtyři číslice znamenají rok. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Alzil obsahuje

• Léčivou látkou je donepezili hydrochloridum (donepezil-hydrochlorid).

Alzil 5 mg

Jedna tableta obsahuje donepezili hydrochloridum monohydricum 5,22 mg, což odpovídá donepezili hydrochloridum 5 mg, což odpovídá donepezilum 4,56 mg.

Alzil 10 mg

Jedna tableta obsahuje donepezili hydrochloridum monohydricum 10,44 mg, což odpovídá donepezili hydrochloridum 10 mg, což odpovídá donepezilum 9,12 mg.

•    Pomocnými látkami v jádru tablety jsou: monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza (E460), sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), hyprolóza (E463), magnesium-stearát (E572).

Pomocnými látkami v potahové vrstvě jsou: hypromelóza (E464), monohydrát laktózy, makrogol 4000, oxid titaničitý (E171) a žlutý oxid železitý (E172) (pouze pro Alzil 10 mg).

Jak Alzil vypadá a co obsahuje toto balení

Alzil 5 mg

Alzil 5 mg jsou bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým „D9EI“ na jedné straně a „5“ na druhé straně.

Alzil 10 mg

Alzil 10 mg jsou žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým „D9EI“ na jedné straně a „10“ na druhé straně.

Potahované tablety jsou k dispozici v blistrech s 7, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 100, 120 potahovanými tabletami a v jednodávkových blistrech s 50 potahovanými tabletami (pouze pro použití v nemocnici).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdová 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika

Výrobce:

Synthon BV Microweg 22 6545 CM, Nijmegen Nizozemsko

Synthon Hispania S.L.

Castelló 1, Polígono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat Španělsko

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 Česká republika S místem propouštění:

Fibichova 143 566 17 Vysoké Mýto Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Slovenská republika    Cognezil 10 mg, filmom obalená tableta

Rumunsko    Cognezil 10 mg, comprimate filmate

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 31.3.2016.

6/6