Příbalový Leták

Alprazolam Orion 0,5 Mg


Alprazolam Orion 0,25 mg Alprazolam Orion 0,5 mg Alprazolam Orion 1 mg

tablety

alprazolamum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉCIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje: alprazolamum 0,25 mg alprazolamum 0,5 mg alprazolamum 1 mg


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktosu. Další údaje naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


tableta 20 tablet 30 tablet 50 tablet 100 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30°C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ


NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Alprazolam Orion 0,25 mg: 70/225/11-C Alprazolam Orion 0,5 mg:    70/226/11-C

Alprazolam Orion 1 mg:    70/227/11-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


alprazolam orion 0,25 mg alprazolam orion 0,5 mg alprazolam orion 1 mg

+ Orion Pharma logo


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU HDPE lahvička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Alprazolam Orion 0,25 mg Alprazolam Orion 0,5 mg Alprazolam Orion 1 mg

tablety

alprazolamum Perorální podání.

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

20 tablet 30 tablet 50 tablet 100 tablet

6. JINÉ


Orion Corporation, Espoo, Finsko + Orion Pharma logo

3