Příbalový Leták

Alpicort

ÚDAJE UVADENE NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ALPICORT 2 mg/ml + 4 mg/ml Kožní roztok

prednisolonum, acidum salicylicum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK


100 ml roztoku obsahuje prednisolonum 0,2 g a acidum salicylicum 0,4 g


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky jsou: arginin, isopropylakohol, propylenglykol, čištěná voda.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Kožní roztok 100 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO

DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Dr.August Wolff GmbH & Co.KG Arzneimittel Sudbrackstrasse 56 33611 Bielefeld Německo


12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA


46/150/94-C

13. ČÍSLO ŠARŽE <, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU>

Č. šarže:

14 KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15.    NÁVOD K POUŽITÍ

16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU alpicort

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU ETIKETA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ALPICORT 2 mg/ml + 4 mg/ml Kožní roztok

prednisolonum, acidum salicylicum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK


100 ml roztoku obsahuje prednisolonum 0,2 g a acidum salicylicum 0,4 g


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky jsou: arginin, isopropylakohol, propylenglykol, čištěná voda.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Kožní roztok 100 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO

DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel Sudbrackstrasse 56 33611 Bielefeld Německo


12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


13.    CISLO SARZE <, KOP DÁRCE A KOP LÉČIVÉHO PRIPRAVKU>

Č. šarže:

14.    KLASIFIKACE PRO VYDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

4