Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Alpha D3 0,5 Mikrogramu

zastaralé informace, vyhledat novější

OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJSÍM OBALU papírová krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Alpha D3 0,5 mikrogramu měkké tobolky alfacalcidolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tobolka obsahuje alfacalcidolum 0,5 pg (1-alfa-hydroxycholekalciferol).


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


sorbitol


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


30 měkkých tobolek 100 měkkých tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Praha, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


86/096/04-C


13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Alpha D3 0,5 pg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITRNÍM OBALU Štítek


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Alpha D3 0,5 mikrogramu měkké tobolky

alfacalcidolum 0,5 pg v 1 tobolce.


2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


Perorální podání.


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:

4 ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


30 měkkých tobolek 100 měkkých tobolek


6. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITRNÍM OBALU Blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Alpha D3 0,5 mikrogramu měkké tobolky alfacalcidolum

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.

šarže:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

6.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.