Příbalový Leták

Alopurinol Sandoz 300 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Papírová krabička/ štítek pro HDPE-lahvičku


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Alopurinol Sandoz 100 mg Alopurinol Sandoz 300 mg tablety

allopurinolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje allopurinolum 100 mg. Jedna tableta obsahuje allopurinolum 300 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy. Další údaje naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Tablety

Alopurinol Sandoz 100 mg

blistr

20 tablet

30 tablet

50 tablet

60 tablet

100 tablet

30 x 1tableta


lahvička 50 tablet 100 tablet 105 tablet 125 tablet 250 tablet 500 tablet


Alopurinol Sandoz 300 mg

blistr

30 tablet

60 tablet

100 tablet

30 x 1tableta


lahvička


100 tablet 105 tablet 125 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

HDPE lahvička

Po prvním otevření: 6 měsíců


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika 12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. číslo: Alopurinol Sandoz100 mg: 29/324/16-C Alopurinol Sandoz 300 mg: 29/325/16-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.S.


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15 NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


alopurinol sandoz 100 mg alopurinol sandoz 300 mg


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR


2D čárový kód s jedinečným identifikátorem


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


PC: {číslo} SN: {číslo} NN: {číslo}


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTRY


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Alopurinol Sandoz 100 mg Alopurinol Sandoz 300 mg tablety

allopurinolum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.


5. JINÉ