Příbalový Leták

Alli 60 Mg

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I

alli 60 mg tvrdé tobolky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tvrdá tobolka obsahuje 60 mg orlistatum.

Úplný seznam pomocných látek, viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka

Tobolka má tmavomodrý proužek uprostřed a tyrkysovou vrchní a spodní část, na které je potisk „alli“.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

alli je indikováno ke snížení tělesné hmotnosti u dospělých, kteří mají nadváhu (index tělesné hmotnosti, BMI, > 28 kg/m2) a má se užívat v kombinaci s mírnou nízkokalorickou dietou s nízkým obsahem tuků.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

Doporučená dávka alli je jedna 60 mg tobolka užívaná třikrát denně. Během 24 hodin by se neměly užít více než tři 60 mg tobolky.

Dieta a cvičení jsou důležitou součástí programu ke snížení tělesné hmotnosti. Doporučuje se začít s programem diety a cvičení ještě před začátkem léčby alli.

Během užívání orlistatu má být pacient na nutričně vyvážené, mírné nízkokalorické dietě, která obsahuje přibližně 30 % kalorií pocházejících z tuků (např. v dietě s obsahem 2 000 kcal/den se to rovná < 67 g tuku). Denní příjem tuků, cukrů a bílkovin by měl být rozdělen do tří hlavních jídel.

V programu diety a cvičení je třeba pokračovat i po ukončení léčby alli.

Léčba by neměla trvat déle než 6 měsíců.

Pokud pacienti nejsou schopni dosáhnout snížení tělesné hmotnosti po 12 týdnech léčby alli, měli by se poradit s lékařem nebo lékárníkem. Je možné, že bude třeba léčbu ukončit.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti (>65 let)

O použití orlistatu u starších osob jsou dostupné omezené údaje. Avšak vzhledem k tomu, že orlistat je jen minimálně absorbován, u starších osob není nutná úprava dávkování.

Pacienti s poruchou funkce jater a ledvin

Účinek orlistatu u osob s poruchou funkce jater a/nebo ledvin nebyl sledován (viz bod 4.4). Avšak vzhledem k tomu, že orlistat je jen minimálně absorbován, u osob s postižením jater a/nebo ledvin není nutná úprava dávkování.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost alli u dětí mladších 18 let nebyla stanovena. K dispozici nejsou žádné údaje. Způsob podání

Tvrdá tobolka by se měla užít s vodou těsně před, v průběhu, nebo nejpozději hodinu po každém hlavním jídle. Pokud je jídlo vynecháno, nebo neobsahuje žádný tuk, příslušná dávka orlistatu by měla být vynechána.

4.3    Kontraindikace

•    Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

•    Současná léčba cyklosporinem (viz bod 4.5)

•    Chronický malabsorpční syndrom

•    Cholestáza

•    Těhotenství (viz bod 4.6)

•    Kojení (viz bod 4.6)

•    Současná léčba warfarinem nebo jinými perorálními antikoagulancii (viz body 4.5 a 4.8)

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Gastrointestinální příznaky

Pacienty je třeba upozornit, aby dodržovali doporučená dietetické opatření (viz bod 4.2). Při užívání orlistatu s jednotlivým jídlem nebo stravou s vysokým obsahem tuku se může zvýšit pravděpodobnost gastrointestinálních příznaků (viz bod 4.8).

Vitaminy rozpustné v tucích

Léčba orlistatem může potenciálně snížit absorpci vitaminů rozpustných v tucích (A, D, E a K)

(viz bod 4.5). Z tohoto důvodu by se měl před spaním užívat multivitaminový doplněk.

Antidiabetika

Vzhledem k tomu, že snížení tělesné hmotnosti může být provázeno zlepšenou metabolickou kompenzací diabetu, měli by se pacienti s diabetem, kteří užívají léky, poradit před začátkem léčby alli s lékařem o případné potřebě úpravy dávkování antidiabetického léku.

Antihypertenziva a hypolipidemika

Pokles tělesné hmotnosti může být provázen zlepšením hodnot krevního tlaku a hladin cholesterolu. Pacienti, kteří užívají léky na hypertenzi nebo hypercholesterolémii, by se měli poradit s lékařem nebo lékárníkem o případné potřebě upravit dávkování těchto léků při užívání alli.

Amiodaron

Pacienti, kteří užívají amiodaron, by se před začátkem léčby alli měli poradit s lékařem (viz bod 4.5). Krvácení z rekta

Při podávání orlistatu byly hlášeny případy krvácení z rekta. V případě výskytu krvácení z konečníku je třeba, aby se pacient poradil s lékařem.

Perorální antikoncepce

K prevenci případného selhání perorální antikoncepce, ke kterému by mohlo dojít v případě závažného průjmu, je doporučeno použití alespoň jedné další antikoncepční metody (viz bod 4.5).

Onemocnění ledvin

Pacienti trpící onemocněním ledvin by se před začátkem léčby alli měli poradit s lékařem, neboť použítí orlistatu může být spojeno s hyperoxalurií a oxalátovou nefropatií, která může někdy vést k selhání ledvin. Toto riziko je zvýšené u pacientů se základním chronickým onemocněním ledvin a/nebo s deplecí objemu.

Levothyroxin

Hypotyroidismus a/nebo snížená kontrola hypotyroidismu se může vyskytnout v případě, že jsou souběžně podávány orlistat a levothyroxin (viz bod 4.5). Pacienti užívající levothyroxin by se měli poradit se svým lékařem dříve, než zahájí léčbu pomocí alli, neboť může být zapotřebí užívat orlistat a levothyroxin v odlišnou denní dobu a může být rovněž třeba dávkování levothyroxinu upravit.

Antiepileptika

Pacienti užívající antiepileptikum by se měli poradit se svým lékařem, dříve než zahájí léčbu pomocí alli, neboť je třeba je sledovat z hlediska možných změn ve frekvenci a síle křečí. Pokud k tomu dojde, je třeba zvážit podávání orlistatu a antiepilepticka v odlišnou dobu (viz bod 4.5).

Antiretrovirotika k léčbě HIV

Před současným užíváním přípravku alli s antiretrovirotiky by se pacienti měli poradit s lékařem. Orlistat může potenciálně snižovat absorpci antiretrovirotik používaných k léčbě HIV a může negativně ovlivnit účinnost antiretrovirové léčby HIV (viz bod 4.5).

4.5 Interakce s jinými léčivy a jiné formy interakce

Cyklosporin

Ve studii zaměřené na lékovou interakci bylo zaznamenáno snížení plazmatických koncentrací cyklosporinu, které bylo také hlášeno v některých případech, pokud byl cyklosporin podáván společně s orlistatem. Toto by potenciálně mohlo vést ke snížení imunosupresivního účinku. Současné užívání alli a cyklosporinu je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Perorální antikoagulancia

Pokud je orlistat kombinován s warfarinem nebo jinými antikoagulačními léky, mohlo by dojít k ovlivnění hodnot mezinárodního normalizovaného poměru (INR) (viz bod 4.8). Současné podávání alli a warfarinu nebo jiných perorálních antikoagulancií je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Perorální kontraceptiva

Ve specifických studiích lékových interakcí nebyl prokázán žádný výskyt interakcí mezi perorálními kontraceptivy a orlistatem. V ojedinělých případech může orlistat nepřímo snížit použitelnost perorálních kontraceptiv a vést k neočekávanému těhotenství. V případě závažného průjmu je doporučeno použití další kontraceptivní metody (viz bod 4.4).

Levothyroxin

Hypotyroidismus a/nebo snížená kontrola hypotyroidismu se může vyskytnout v případě, že jsou orlistat a levothyroxin užívány ve stejnou dobu (viz bod 4.4). Může to být důsledkem snížené absorpce solí jódu a/nebo levothyroxinu.

Antiepileptika

U pacientů léčených souběžně orlistatem a antiepileptikem, například valproate nebo lamotrigine, pro které nelze vyloučit kauzální souvislost interakce, byly reportovány záchvaty křečí. Orlistat může snižovat absorpci antiepileptik a způsobovat tak křeče.

Antiretrovirotika

Na základě údajů z literatury a zkušeností po uvedení přípravku na trh může orlistat potenciálně snižovat absorpci antiretrovirotik používaných k léčbě HIV a může negativně ovlivnit účinnost antiretrovirové léčby HIV (viz bod 4.4).

Vitaminy rozpustné v tucích

Léčba orlistatem by mohla vést k poruše vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích (A,D,E a K).

V klinických studiích zůstaly u převážné většiny jedinců léčených orlistatem po dobu nepřekračující 4 plné roky hladiny vitamínů A, D, E, K a beta karotenu v normálních hodnotách.

Pacientům se má však doporučit, aby před spaním užívali multivitaminový doplněk, aby byl zaručen dostatečný příjem vitaminů (viz bod 4.4).

Akarbóza

Farmakokinetické interakční studie se neprováděly, proto se užívání alli nedoporučuje u pacientů léčených akarbózou.

Amiodaron

Snížení plazmatických koncentrací amiodaronu byl zaznamenán při jeho jednorázovém podání omezenému počtu zdravých dobrovolníků, kterým byl současně podáván orlistat . Klinický význam tohoto účinku u pacientů léčených amiodaronem nebyl dosud objasněn. Pacienti, kteří amiodaron užívají, by se měli před začátkem léčby alli poradit s lékařem. Je možné, že během léčby alli bude třeba upravit dávkování amiodaronu.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku/Antikoncepce u mužů a žen

K prevenci případného selhání perorální antikoncepce, ke kterému by mohlo dojít v případě závažného průjmu, je doporučeno použití alespoň jedné další antikoncepční metody (viz body 4.4 a 4.5).

Těhotenství

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje o účincích orlistatu podávaného v době těhotenství.

Studie na zvířatech nenaznačují žádné přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod a postnatální vývoj (viz bod 5.3).

Užívání alli v době těhotenství je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Kojení

Protože není známo, zda je vylučován do mateřského mléka, je orlistat kontraindikován v období kojení (viz bod 4.3).

Fertilita

Studie reprodukční toxicity na zvířatech nenaznačují škodlivé účinky.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Orlistat nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky Souhrn bezpečnostního profilu

Nežádoucí reakce na orlistat mají převážně gastrointestinální charakter a souvisejí s farmakologickým účinkem zabraňujícím absorpci tuků přijatých v potravě.

Gastrointestinální nežádoucí účinky zjištěné v klinických studiích s orlistatem 60 mg trvajících 18 měsíců až 2 roky byly obvykle mírné a přechodné. Obvykle se objevily na začátku léčby (v průběhu 3 měsíců) a u většiny pacientů se vyskytla pouze jedna epizoda. Příjem potravy s nízkým obsahem tuku snížuje pravděpodobnost výskytu nežádoucích gastrointestinálních reakcí (viz bod 4.4).

Seznam nežádoucích účinků v tabulce

Nežádoucí účinky jsou uvedeny níže podle systémové orgánové klasifikace a četnosti. Četnosti jsou definovány takto: velmi časté (>1/10), časté (>1/100 až <1/10), méně časté (>1/1 000 až <1/100), vzácné (>1/10 000 až <1/1 000) a velmi vzácné (<1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Frekvence nežádoucích účinků zjištěné během užívání orlistatu po jeho uvedení na trh nejsou známé, protože byly zaznamenány na dobrovolnících v populaci o neurčité velikosti.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky prezentovány v pořadí se snižující se závažností.

Třída orgánových systémů a frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy krve a lymfatického systému Není známo

Snížená hladina protrombinu a zvýšení INR (viz bod 4.3 a 4.5)

Poruchy imunitního systému Není známo

Hypersenzitivní reakce zahrnující anafylaxi, bronchospazmus, angioedém, pruritus, vyrážku a urtikárii

Psychiatrické poruchy Časté

Úzkostf

Třída orgánových systémů a frekvence

Nežádoucí účinek

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Olejovité špinění Plynatost spojená s výtokem Nucení na stolici Mastná olejovitá stolice Olejovité vyprazdňování Plynatost Měkká stolice

Časté

Bolest břicha Inkontinence stolice Tekutá stolice Častější defekace

Není známo

Divertikulitida

Pankreatitída

Mírné krvácení z konečníku (viz bod 4.4)

Poruchy ledvin a močových cest

Není známo

Oxalátová nefropatie, která může vést k selhání ledvin.

Poruchy jater a žlučových cest

Není známo

Hepatitida, která může být závažná. Byly hlášeny i fatální případy nebo případy vyžadující transplantaci jater.

Cholelitiáza

Zvýšené hodnoty transamináz a alkalické fosfatázy

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Není známo

Puchýřovitá vyrážka

f Je pravděpodobné, že léčba orlistatem může vyvolat úzkost z očekávání nebo sekundárně v důsledku gastrointestiálnch nežádoucích účinků.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Ve studii prováděné u jedinců s normální hmotností a jedinců obézních nevedly jednotlivé dávky 800 mg orlistatu a opakované dávky do 400 mg podávané třikrát denně po dobu 15 dní k signifikantním klinickým nálezům. Obézním pacientům byly navíc po dobu 6 měsíců podávány třikrát denně dávky 240 mg orlistatu. Většina případů předávkování orlistatem, které byly zaznamenány v období po uvedení přípravku na trh, nebyla spojena se žádnými nežádoucími reakcemi nebo byly zaznamenány reakce podobné těm, které jsou popsány v souvislosti s doporučeným dávkováním orlistatu.

V případě, že by k významnému předávkování orlistatem došlo, doporučuje se pacienta sledovat po dobu 24 hodin. Podle výsledků studií prováděných jak na zvířatech, tak na lidech by měly být jakékoli systémové účinky spojené s inhibicí lipázy působením orlistatu rychle reverzibilní.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: přípravky k léčbě obezity, kromě dietetik, periferně působící přípravky k léčbě obezity, ATC kód: A08AB01

Orlistat je účinný, specifický a dlouhodobě působící inhibitor lipáz zažívacího traktu. Léčebně působí v žaludku a tenkém střevě, kde vytváří kovalentní vazbu s aktivním serinovým místem žaludeční a pankreatické lipázy. Inaktivovaný enzym tak není schopen hydrolyzovat tuk obsažený ve stravě ve formě triglyceridů na vstřebatelné mastné kyseliny a monoglyceridy. Na základě klinických studií se odhaduje, že orlistat v dávce 60 mg užívané třikrát denně, zabrání absorpci přibližně 25 % tuků přijatých v potravě. Podání orlistatu vede ke zvýšení obsahu tuku ve stolici již za 24 až 48 hodin. Při přerušení léčby se obsah tuku ve stolici obvykle vrací na úroveň před léčbou během 48 až 72 hodin.

Účinnost alli 60 mg užívaného třikrát denně v kombinaci s nízkokalorickou dietou podporují dvě dvojitě slepé, randomizované, placebem kontrolované studie u dospělých s BMI> 28 kg/m2.

Primárním ukazatelem byla změna tělesné hmotnosti oproti výchozí tělesné hmotnosti (v době před randomizací). Tento ukazatel byl hodnocen vzhledem ke změně tělesné hmotnosti proti výchozí tělesné hmotnosti v průběhu času (Tabulka 1) a k procentuálnímu podílu jedinců, kteří dosáhli > 5 % nebo > 10 % poklesu tělesné hmotnosti oproti hodnotě výchozí tělesné hmotnosti (Tabulka 2). Ačkoliv byl pokles tělesné hmotnosti hodnocen v průběhu 12 měsíců léčby v obou studiích, k největšímu poklesu tělesné hmotnosti došlo během prvních 6 měsíců.

Tabulka 1: Účinek 6měsíční léčby na tělesnou hmotnost zjištěnou na začátku léčby

Léčebná skupina

N

Relativní průmměrná

Průměrná

změna (%)

změna (kg)

Studie 1

Placebo

204

-3,24

-3,11

Orlistat 60 mg

216

-5,55

-5,20 a

Studie 2

Placebo

183

-1,17

-1,05

Orlistat 60 mg

191

-3,66

-3,59 a

Souhrnné údaje

Placebo

387

-2,20

-2,09

Orlistat 60 mg

407

-4,60

O

1

a p<0.001 proti placebu

Tabulka 2: Analýza pacientů reagujících na léčbu po 6 měsících

Pokles tělesné hmotnosti >5% proti výchozí hodnotě (%)

Pokles tělesné hmotnosti >10% proti výchozí hodnotě (%)

Placebo

Orlistat 60 mg

Placebo

Orlistat 60 mg

Studie 1

30,9

54,6 a

10,3

21,3 b

Studie 2

21,3

37,7 a

2,2

10,5 b

Souhrnné

údaje

26,4

46,7 a

6,5

16,2 a

Srovnání proti placebu: a p<0,001; b p<0,01

Kromě poklesu tělesné hmotnosti, léčba orlistatem v dávce 60 mg po 6 měsících potvrdila navíc další důležité přínosy pro zdraví. Průměrná relativní změna celkového cholesterolu byla -2,4% pro orlistat 60 mg (základní hodnota 5,20 mmol/l) a +2,8% pro placebo (základní hodnota 5,26 mmol/l).

Průměrná relativní hodnota LDL cholesterolu byla -3,5% pro orlistat 60 mg (základní hodnota 3,3 mmol/l) a +3,8% pro placebo (základní hodnota 3,41 mmol/l). Pro obvod pasu byla průměrná změna -4,5 cm pro orlistat 60 mg (základní hodnota 103,7 cm) a -3,6 cm pro placebo (základní hodnota 103,5 cm). Všechna srovnání byla statisticky významná ve srovnání s placebem.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Vstřebávání

Studie prováděné u dobrovolníků jak s normální hmotností tak i obézních ukázaly, že množství vstřebaného orlistatu bylo minimální. Plazmatické koncentrace nezměněného orlistatu byly 8 hodin po perorálním podání 360 mg orlistatu neměřitelné (< 5 ng/ml).

Celkově lze konstatovat, že při léčebných dávkách byl nezměněný orlistat v plazmě zjištěn pouze sporadicky a jeho koncentrace byly extrémně nízké (< 10 ng/ml nebo 0,02 pmol), akumulace nebyla prokázána, což je ve shodě s minimální absorbcí orlistatu.

Distribuce v organizmu

Distribuční objem není možné určit, protože léčivá látka je minimálně absorbována a nemá žádnou definovanou systémovou farmakokinetiku. In vitro je orlistat z > 99 % vázán na plazmatické bílkoviny (přičemž hlavními vazebnými bílkovinami jsou lipoproteiny a albumin). Do erytrocytů orlistat prostupuje minimálně.

Biotransformace

Podle výsledků studií na zvířatech se orlistat pravděpodobně metabolizuje především ve stěně gastrointestinálního traktu. Studie s obézními pacienty prokázaly v té minimální části podané látky, která byla absorbována, dva hlavní metabolity - M1 (sloučenina s hydrolyzovaným čtyřčlenným laktanovým kruhem) a M3 (M1 s rozštěpeným N-formylleucinovým zbytkem), které tvořily přibližně 42 % celkové plazmatické koncentrace absorbovaného podílu orlistatu.

M1 a M3 mají otevřený beta-laktonový kruh a extrémně nízkou inhibiční aktivitu vůči lipáze (1000krát a 2500krát nižší než orlistat). Díky jejich, při léčebných dávkách orlistatu, nízké inhibiční aktivitě a nízkým plazmatickým koncentracím (v průměru 26 ng/ml a 108 ng/ml) jsou tyto metabolity považovány za farmakologicky neúčinné.

Eliminace z organizmu

Studie prováděné u jedinců s normální hmotností a jedinců obézních ukázaly, že neabsorbované léčivo je vylučováno převážně stolicí. Přibližně 97 % podané látky bylo vyloučeno stolicí, z toho 83 % v nezměněné formě.

Kumulativní renální exkrece látek odvozených od orlistatu byla < 2 % podané látky. Doba potřebná pro úplné vyloučení (stolicí a močí) byla 3 - 5 dní. Nebyly prokázány rozdíly ve vylučování orlistatu u dobrovolníků s normální hmotností a obézních. Orlistat, metabolity M1 a M3 jsou vylučovány žlučovými cestami.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Údaje získané z preklinických standardních studií farmakologické bezpečnosti, toxicity při podání opakovaných dávkách, genotoxicity, karcinogenity a reprodukční a vývojové toxicity, neprokázaly žádné speciální nebezpečí pro pacienty léčené orlistatem.

Není pravděpodobné, že by léčebné použití orlistatu představovalo riziko pro vodní a suchozemské životní prostředí. Nicméně je třeba se jakémukoli možnému riziku vyhnout (viz bod 6.6).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Náplň tobolky.

Mikrokrystalická celulóza (E460) Sodná sůl karboxymetylškrobu Povidon (E1201)

Natrium-lauryl- sulfát

Mastek

Obal tobolky Želatina

Indigokarmín (E132)

Oxid titaničitý (E171)

Natrium-lauryl-sulfát

Sorbitan-laurát

Inkoust pro potisk tobolky Šelak

Černý oxid železitý (E 172)

Propylenglykol

Proužek Želatina Polysorbát 80 Indigokarmín (E132).

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

2 roky

Všechny tobolky, které jsou uchovávané v přenosném pouzdru déle než jeden měsíc, zlikvidujte.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl chráněn před vlhkem.

6.5    Druh obalu a velikost balení

Lahvička z polyethylenu vysoké hustoty (HDPE) s dětským bezpečnostním uzávěrem obsahující 42, 60, 84, 90 nebo 120 tvrdých tobolek. Lahvička obsahuje dva uzavřené sáčky obsahující vysoušedlo silikagel.

Součástí každého balení je přenosné pouzdro z polystyrenové pryže/polyurethanu (shuttle), do kterého je možno uložit 3 tobolky.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glaxo Group Limited 980 Great West Road Brentford Middlesex

TW8 9GS Velká Británie

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/07/401/007-011

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 23. července 2007

Datum posledního prodloužení registrace: 21. červen 2014

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobná informace o tomto léčivém přípravku je dostupná na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.emea.europa.eu/.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

1.


alli 27 mg žvýkací tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna žvýkací tableta obsahuje 27 mg orlistatum.

Pomocné látky

Jedna žvýkací tableta obsahuje 86,79 mg laktosy (bezvodé) a 6,48 mg sacharosy (jako monopalmitát). Úplný seznam pomocných látek, viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Žvýkací tableta

Bílé až téměř bílé 12 mm tablety trojúhelníkového tvaru se zkosenými hranami, na kterých je vyraženo „alli“.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

alli je indikováno ke snížení tělesné hmotnosti u dospělých, kteří mají nadváhu (index tělesné hmotnosti, BMI, > 28 kg/m2) a má se užívat v kombinaci s mírnou nízkokalorickou dietou s nízkým obsahem tuků.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

Doporučená dávka alli je jedna 27 mg tableta užívaná třikrát denně. Během 24 hodin by se neměly užít více než tři 27 mg tablety.

Je možné, že systémové vstřebávání z 27 mg žvýkacích tablet je vyšší než vstřebávání z 60 mg tvrdých tobolek. Z tohoto důvodu se nedoporučuje užívání dvou tablet najednou.

Dieta a cvičení jsou důležitou součástí programu ke snížení tělesné hmotnosti. Doporučuje se začít s programem diety a cvičení ještě před začátkem léčby alli.

Během užívání orlistatu má být pacient na nutričně vyvážené, mírné nízkokalorické dietě, která obsahuje přibližně 30 % kalorií pocházejících z tuků (např. v dietě s obsahem 2 000 kcal/den se to rovná < 67 g tuku). Denní příjem tuků, cukrů a bílkovin by měl být rozdělen do tří hlavních jídel.

V programu diety a cvičení je třeba pokračovat i po ukončení léčby alli.

Léčba by neměla trvat déle než 6 měsíců.

Pokud pacienti nejsou schopni dosáhnout snížení tělesné hmotnosti po 12 týdnech léčby alli, měli by se poradit s lékařem nebo lékárníkem. Je možné, že bude třeba léčbu ukončit.

Zvláštní skupiny pacientů Starší pacienti (>65 let)

O použití orlistatu u starších osob jsou dostupné omezené údaje. Avšak vzhledem k tomu, že orlistat je jen minimálně absorbován, u starších osob není nutná úprava dávkování.

Pacienti s ooruchou funkce jater a ledvin

Účinek orlistatu u osob s poruchou funkce jater a/nebo ledvin nebyl sledován (viz bod 4.4). Avšak vzhledem k tomu, že orlistat je jen minimálně absorbován, u osob s postižením jater a/nebo ledvin není nutná úprava dávkování.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost alli u dětí mladších 18 let nebyla stanovena. K dispozici nejsou žádné údaje. Způsob podání

Tvrdá tobolka by se měla užít s vodou těsně před, v průběhu, nebo nejpozději hodinu po každém hlavním jídle. Pokud je jídlo vynecháno nebo neobsahuje žádný tuk, příslušná dávka orlistatu by měla být vynechána.

4.3    Kontraindikace

•    Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

•    Současná léčba cyklosporinem (viz bod 4.5)

•    Chronický malabsorpční syndrom

•    Cholestáza

•    Těhotenství (viz bod 4.6)

•    Kojení (viz bod 4.6)

•    Současná léčba warfarinem nebo jinými perorálními antikoagulancii (viz body 4.5 a 4.8)

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Gastrointestinální příznaky

Pacienty je třeba upozornit, aby dodržovali doporučená dietetické opatření (viz bod 4.2). Při užívání orlistatu s jednotlivým jídlem nebo stravou s vysokým obsahem tuku se může zvýšit pravděpodobnost gastrointestinálních příznaků (viz bod 4.8).

Vitaminy rozpustné v tucích

Léčba orlistatem může potenciálně snížit absorpci vitaminů rozpustných v tucích (A, D, E a K)

(viz bod 4.5). Z tohoto důvodu by se měl před spaním užívat multivitaminový doplněk.

Antidiabetika

Vzhledem k tomu, že snížení tělesné hmotnosti může být provázeno zlepšenou metabolickou kompenzací diabetu, měli by se pacienti s diabetem, kteří užívají léky, poradit před začátkem léčby alli s lékařem o případné potřebě úpravy dávkování antidiabetického léku.

Antihypertenziva a hypolipidemika

Pokles tělesné hmotnosti může být provázen zlepšením hodnot krevního tlaku a hladin cholesterolu. Pacienti, kteří užívají léky na hypertenzi nebo hypercholesterolémii, by se měli poradit s lékařem nebo lékárníkem o případné potřebě upravit dávkování těchto léků při užívání alli.

Amiodaron

Pacienti, kteří užívají amiodaron, by se před začátkem léčby alli měli poradit s lékařem (viz bod 4.5).

Krvácení z rekta

Při podávání orlistatu byly hlášeny případy krvácení z rekta. V případě výskytu krvácení z konečníku je třeba, aby se pacient poradil s lékařem.

Perorální antikoncepce

K prevenci případného selhání perorální antikoncepce, ke kterému by mohlo dojít v případě závažného průjmu, je doporučeno použití alespoň jedné další antikoncepční metody (viz bod 4.5).

Onemocnění ledvin

Pacienti trpící onemocněním ledvin by se před začátkem léčby alli měli poradit s lékařem, neboť použítí orlistatu může být spojeno s hyperoxalurií a oxalátovou nefropatií, která může někdy vést k selhání ledvin. Toto riziko je zvýšené u pacientů se základním chronickým onemocněním ledvin a/nebo s deplecí objemu.

Levothyroxin

Hypotyroidismus a/nebo snížená kontrola hypotyroidismu se může vyskytnout v případě, že jsou souběžně podávány orlistat a levothyroxin (viz bod 4.5). Pacienti užívající levothyroxin by se měli poradit se svým lékařem, dříve než zahájí léčbu pomocí alli, neboť může být zapotřebí užívat orlistat a levothyroxin v odlišnou denní dobu a může být rovněž třeba dávkování levothyroxinu upravit.

Antiepileptika

Pacienti užívající antiepileptikum by se měli poradit se svým lékařem, dříve než zahájí léčbu pomocí alli, neboť je třeba je sledovat z hlediska možných změn ve frekvenci a síle křečí. Pokud k tomu dojde, je třeba zvážit podávání orlistatu a antiepileptika v odlišnou dobu (viz bod 4.5).

Antiretrovirotika k léčbě HIV

Před současným užíváním přípravku alli s antiretrovirotiky by se pacienti měli poradit s lékařem. Orlistat může potenciálně snižovat absorpci antiretrovirotik používaných k léčbě HIV a může negativně ovlivnit účinnost antiretrovirové léčby HIV (viz bod 4.5).

Laktosa

Žvýkací tablety obsahují laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, Lappovým nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy, by tento přípravek neměli užívat.

Sacharosa

Žvýkací tablety rovněž obsahují sacharosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktosy, malabsorpcí glukosy a galaktosy nebo nedostatkem komplexu sacharasa-isomaltasa, by tento přípravek neměli užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivy a jiné formy interakce

Cyklosporin

Ve studii zaměřené na lékovou interakci bylo zaznamenáno snížení plazmatických koncentrací cyklosporinu, které bylo také hlášeno v některých případech, pokud byl cyklosporin podáván společně s orlistatem. Toto by potenciálně mohlo vést ke snížení imunosupresivního účinku. Současné užívání alli a cyklosporinu je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Perorální antikoagulancia

Pokud je orlistat kombinován s warfarinem nebo jinými antikoagulačními léky, mohlo by dojít k ovlivnění hodnot mezinárodního normalizovaného poměru (INR) (viz bod 4.8). Současné podávání alli a warfarinu nebo jiných perorálních antikoagulancií je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Perorální kontraceptiva

Ve specifických studiích lékových interakcí nebyl prokázán žádný výskyt interakcí mezi perorálními kontraceptivy a orlistatem. V ojedinělých případech může orlistat nepřímo snížit použitelnost perorálních kontraceptiv a vést k neočekávanému těhotenství. V případě závažného průjmu je doporučeno použití další kontraceptivní metody (viz bod 4.4).

Levothyroxin

Hypotyroidismus a/nebo snížená kontrola hypotyroidismu se může vyskytnout v případě, že jsou orlistat a levothyroxin užívány ve stejnou dobu (viz bod 4.4). Může to být důsledkem snížené absorpce solí jódu a/nebo levothyroxinu.

Antiepileptika

U pacientů léčených souběžně orlistatem a antiepileptikem, například valproatem nebo lamotriginem, pro které nelze vyloučit kauzální souvislost interakce, byly hlášeny záchvaty křečí. Orlistat může snižovat absorpci antiepileptik a to může vést ke křečím.

Antiretrovirotika

Na základě údajů z literatury a zkušeností po uvedení přípravku na trh může orlistat potenciálně snižovat absorpci antiretrovirotik používaných k léčbě HIV a může negativně ovlivnit účinnost antiretrovirové léčby HIV (viz bod 4.4).

Vitaminy rozpustné v tucích

Léčba orlistatem by mohla vést k poruše vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích (A,D,E a K).

V klinických studiích zůstaly u převážné většiny jedinců léčených orlistatem po dobu nepřekračující 4 plné roky hladiny vitamínů A, D, E, K a beta karotenu v normálních hodnotách.

Pacientům se má však doporučit, aby před spaním užívali multivitaminový doplněk, aby byl zaručen dostatečný příjem vitaminů (viz bod 4.4).

Akarbóza

Farmakokinetické interakční studie se neprováděly, proto se užívání alli nedoporučuje u pacientů léčených akarbózou.

Amiodaron

Snížení plazmatických koncentrací amiodaronu byl zaznamenán při jeho jednorázovém podání omezenému počtu zdravých dobrovolníků, kterým byl současně podáván orlistat . Klinický význam tohoto účinku u pacientů léčených amiodaronem nebyl dosud objasněn. Pacienti, kteří amiodaron užívají, by se měli před začátkem léčby alli poradit s lékařem. Je možné, že během léčby alli bude třeba upravit dávkování amiodaronu.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku/Antikoncepce u mužů a žen

K prevenci případného selhání perorální antikoncepce, ke kterému by mohlo dojít v případě závažného průjmu, je doporučeno použití alespoň jedné další antikoncepční metody (viz body 4.4 a 4.5).

Těhotenství

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje o účincích orlistatu podávaného v době těhotenství.

Studie na zvířatech nenaznačují žádné přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod a postnatální vývoj (viz bod 5.3).

Užívání alli v době těhotenství je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Kojení

Protože není známo, zda je vylučován do mateřského mléka, je orlistat kontraindikován v období kojení (viz bod 4.3).

Fertilita

Studie reprodukční toxicity na zvířatech nenaznačují škodlivé účinky.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Orlistat nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky Souhrn bezpečnostního profilu

Nežádoucí reakce na orlistat mají převážně gastrointestinální charakter a souvisejí s farmakologickým účinkem zabraňujícím absorpci tuků přijatých v potravě.

Gastrointestinální nežádoucí účinky zjištěné v klinických studiích s orlistatem 60 mg trvajících 18 měsíců až 2 roky byly obvykle mírné a přechodné. Obvykle se objevily na začátku léčby (v průběhu 3 měsíců) a u většiny pacientů se vyskytla pouze jedna epizoda. Příjem potravy s nízkým obsahem tuku snížuje pravděpodobnost výskytu nežádoucích gastrointestinálních reakcí (viz bod 4.4).

Seznam nežádoucích účinků v tabulce

Nežádoucí účinky jsou uvedeny níže podle systémové orgánové klasifikace a četnosti. Četnosti jsou definovány takto: velmi časté (>1/10), časté (>1/100 až <1/10), méně časté (>1/1 000 až <1/100), vzácné (>1/10 000 až <1/1 000) a velmi vzácné (<1/10 000) (z dostupných údajů nelze určit).

Frekvence nežádoucích účinků zjištěné během užívání orlistatu po jeho uvedení na trh nejsou známé, protože byly zaznamenány na dobrovolnících v populaci o neurčité velikosti.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky prezentovány v pořadí se snižující se závažností.

Třída orgánových systémů a frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy krve a lymfatického systému Není známo

Snížená hladina protrombinu a zvýšení INR (viz bod 4.3 a 4.5)

Třída orgánových systémů a frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy imunitního systému

Není známo

Hypersenzitívní reakce zahrnující anafylaxi, bronchospazmus, angioedém, pruritus, vyrážku a urtikárii

Psychiatrické poruchy

Časté

Úzkostf

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Olejovité špinění Plynatost spojená s výtokem Nucení na stolici Mastná olejovitá stolice Olejovité vyprazdňování Plynatost Měkká stolice

Časté

Bolest břicha Inkontinence stolice Tekutá stolice Častější defekace

Není známo

Divertikulitida

Pankreatitida

Mírné krvácení z konečníku (viz bod 4.4)

Poruchy ledvin a močových cest

Není známo

Oxalátová nefropatie, která může vést k selhání ledvin.

Poruchy jater a žlučových cest

Není známo

Hepatitida, která může být závažná. Byly hlášeny i fatální případy nebo případy vyžadující transplantaci jater.

Cholelitiáza

Zvýšené hodnoty transamináz a alkalické fosfatázy

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Není známo

Puchýřovitá vyrážka

f Je pravděpodobné, že léčba orlistatem může vyvolat úzkost z očekávání nebo sekundárně v důsledku gastrointestiálnch nežádoucích účinků.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Ve studii prováděné u jedinců s normální hmotností a jedinců obézních nevedly jednotlivé dávky 800 mg orlistatu a opakované dávky do 400 mg podávané třikrát denně po dobu 15 dní k signifikantním klinickým nálezům. Obézním pacientům byly navíc po dobu 6 měsíců podávány třikrát denně dávky 240 mg orlistatu. Většina případů předávkování orlistatem, které byly zaznamenány v období po uvedení přípravku na trh, nebyla spojena se žádnými nežádoucími reakcemi nebo byly zaznamenány reakce podobné těm, které jsou popsány v souvislosti s doporučeným dávkováním orlistatu.

V případě, že by k významnému předávkování orlistatem došlo, doporučuje se pacienta sledovat po dobu 24 hodin. Podle výsledků studií prováděných jak na zvířatech, tak na lidech by měly být jakékoli systémové účinky spojené s inhibicí lipázy působením orlistatu rychle reverzibilní.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: přípravky k léčbě obezity, kromě dietetik, periferně působící přípravky k léčbě obezity, ATC kód A08AB01

Orlistat je účinný, specifický a dlouhodobě působící inhibitor lipáz zažívacího traktu. Léčebně působí v žaludku a tenkém střevě, kde vytváří kovalentní vazbu s aktivním serinovým místem žaludeční a pankreatické lipázy. Inaktivovaný enzym tak není schopen hydrolyzovat tuk obsažený ve stravě ve formě triglyceridů na vstřebatelné mastné kyseliny a monoglyceridy.

Farmakodynamická ekvivalence alli 27 mg žvýkací tablety a alli 60 mg tvrdé tobolky byla stanovena s použitím modelu vylučování tuků ve stolici.

Na základě klinických studií se odhaduje, že orlistat v dávce 60 mg užívané třikrát denně, zabrání absorpci přibližně 25 % tuků přijatých v potravě. Podání orlistatu vede ke zvýšení obsahu tuku ve stolici již za 24 až 48 hodin. Při přerušení léčby se obsah tuku ve stolici obvykle vrací na úroveň před léčbou během 48 až 72 hodin.

Účinnost alli 60 mg užívaného třikrát denně v kombinaci s nízkokalorickou dietou podporují dvě dvojitě slepé, randomizované, placebem kontrolované studie u dospělých s BMI> 28 kg/m2.

Primárním ukazatelem byla změna tělesné hmotnosti oproti výchozí tělesné hmotnosti (v době před randomizací). Tento ukazatel byl hodnocen vzhledem ke změně tělesné hmotnosti proti výchozí tělesné hmotnosti v průběhu času (Tabulka 1) a k procentuálnímu podílu jedinců, kteří dosáhli > 5 % nebo > 10 % poklesu tělesné hmotnosti oproti hodnotě výchozí tělesné hmotnosti (Tabulka 2). Ačkoliv byl pokles tělesné hmotnosti hodnocen v průběhu 12 měsíců léčby v obou studiích, k největšímu poklesu tělesné hmotnosti došlo během prvních 6 měsíců.

Tabulka 1: Účinek 6 měsíční léčby na tělesnou hmotnost zjištěnou na začátku léčby

Léčebná skupina

N

Relativní průmměrná

Průměrná

změna (%)

změna (kg)

Studie 1

Placebo

204

-3 24

-3 11

Orlistat 60 mg

216

-5 55

-5 20 a

Studie 2

Placebo

183

-1 17

-1 05

Orlistat 60 mg

191

-3 66

-3 59 a

Souhrnné údaje

Placebo

387

-2 20

-2 09

Orlistat 60 mg

407

-4 60

-4 40 a

a p<0.001 proti placebu

Tabulka 2: Analýza pacientů reagujících na léčbu po 6 měsících

Pokles tělesné hmotnosti >5% proti výchozí hodnotě (%)

Pokles tělesné hmotnosti >10% proti výchozí hodnotě (%)

Placebo

Orlistat 60 mg

Placebo

Orlistat 60 mg

Studie 1

30 9

54 6 a

10 3

21 3 b

Studie 2

21 3

37 7 a

2 2

10 5 b

Souhrnné

26 4

46 7 a

6 5

16 2 a

údaje

Srovnání proti placebu: a p<0 001;

b p<0 01

Kromě poklesu tělesné hmotnosti, léčba orlistatem v dávce 60 mg po 6 měsících potvrdila navíc další důležité přínosy pro zdraví. Průměrná relativní změna celkového cholesterolu byla -2,4% pro orlistat 60 mg (základní hodnota 5,20 mmol/l) a +2,8% pro placebo (základní hodnota 5,26 mmol/l).

Průměrná relativní hodnota LDL cholesterolu byla -3,5% pro orlistat 60 mg (základní hodnota 3,3 mmol/l) a +3,8% pro placebo (základní hodnota 3,41 mmol/l). Pro obvod pasu byla průměrná změna -4,5 cm pro orlistat 60 mg (základní hodnota 103,7 cm) a -3,6 cm pro placebo (základní hodnota 103,5 cm). Všechna srovnání byla statisticky významná ve srovnání s placebem.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Studie prováděné u dobrovolníků jak s normální hmotností tak i obézních ukázaly, že množství vstřebaného orlistatu bylo minimální. Plazmatické koncentrace nezměněného orlistatu byly 8 hodin po perorálním podání 360 mg orlistatu neměřitelné (< 5 ng/ml).

Celkově lze konstatovat, že při léčebných dávkách byl nezměněný orlistat v plazmě zjištěn pouze sporadicky a jeho koncentrace byly extrémně nízké (< 10 ng/ml nebo 0,02 pmol), akumulace nebyla prokázána, což je ve shodě s minimální absorbcí orlistatu.

Distribuce v organizmu

Distribuční objem není možné určit, protože léčivá látka je minimálně absorbována a nemá žádnou definovanou systémovou farmakokinetiku. In vitro je orlistat z > 99 % vázán na plazmatické bílkoviny (přičemž hlavními vazebnými bílkovinami jsou lipoproteiny a albumin). Do erytrocytů orlistat prostupuje minimálně.

Biotransformace

Podle výsledků studií na zvířatech se orlistat pravděpodobně metabolizuje především ve stěně gastrointestinálního traktu. Studie s obézními pacienty prokázaly v té minimální části podané látky, která byla absorbována, dva hlavní metabolity - M1 (sloučenina s hydrolyzovaným čtyřčlenným laktanovým kruhem) a M3 (M1 s rozštěpeným N-formylleucinovým zbytkem), které tvořily přibližně 42 % celkové plazmatické koncentrace absorbovaného podílu orlistatu.

M1 a M3 mají otevřený beta-laktonový kruh a extrémně nízkou inhibiční aktivitu vůči lipáze (1000krát a 2500krát nižší než orlistat). Díky jejich, při léčebných dávkách orlistatu, nízké inhibiční aktivitě a nízkým plazmatickým koncentracím (v průměru 26 ng/ml a 108 ng/ml) jsou tyto metabolity považovány za farmakologicky neúčinné.

Eliminace z organizmu

Studie prováděné u jedinců s normální hmotností a jedinců obézních ukázaly, že neabsorbované léčivo je vylučováno převážně stolicí. Přibližně 97 % podané látky bylo vyloučeno stolicí, z toho 83 % v nezměněné formě.

Kumulativní renální exkrece látek odvozených od orlistatu byla < 2 % podané látky. Doba potřebná pro úplné vyloučení (stolicí a močí) byla 3 - 5 dní. Nebyly prokázány rozdíly ve vylučování orlistatu u dobrovolníků s normální hmotností a obézních. Orlistat, metabolity M1 a M3 jsou vylučovány žlučovými cestami.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Údaje získané z preklinických standardních studií farmakologické bezpečnosti, toxicity při podání opakovaných dávkách, genotoxicity, karcinogenity a reprodukční a vývojové toxicity, neprokázaly žádné speciální nebezpečí pro pacienty léčené orlistatem.

Není pravděpodobné, že by léčebné použití orlistatu představovalo riziko pro vodní a suchozemské životní prostředí. Nicméně je třeba se jakémukoli možnému riziku vyhnout (viz bod 6.6).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Mannitol (E421)

Xylitol (E967)

Laktosa

Sodná sůl Karboxymetylškrobu Celulosa mikrokrystalická (E460)

Povidon (E1201)

Glycerol-dibehenát (E471)

Sacharosa-monopalmitát (E473)

Natrium-stearyl-fumarát Makrogol-stearát (E431)

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

2 roky

Všechny tablety, které jsou uchovávané v přenosném pouzdru déle než jeden měsíc, zlikvidujte.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

6.5    Druh obalu a velikost balení

Lahvička z polyethylenu vysoké hustoty (HDPE) s dětským bezpečnostním uzávěrem obsahující 42, 60, 84, 90 nebo 120 tablet. Lahev obsahuje dva uzavřené sáčky obsahující vysoušedlo silikagel.

Součástí každého balení je přenosné pouzdro z polystyrenové pryže/polyurethanu (shuttle), do kterého je možno uložit 3 tablety.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glaxo Group Limited 980 Great West Road

Brentford Middlesex TW8 9GS Velká Británie

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/07/401/012-016

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 23. července 2007

Datum posledního prodloužení registrace: 21. červen 2014

10.    DATUM REVIZE TEXTU

Podrobná informace o tomto léčivém přípravku je dostupná na webových stránkách Evropská agentura pro léčivé přípravky http://www.emea.europa.eu/.

A.    VÝROBCE ODPOVĚDNÝ /VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.    DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

A. VÝROBCE ODPOVĚDNÝ /VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží alli 60 mg tvrdé tobolky:

Famar S.A., 48 KM Athens-Lamia, 190 11 Avlona, Řecko alli 27mg žvýkací tablety:

Famar S.A., 49 KM Athens-Lamia, 190 11 Avlona, Řecko

B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

• PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ, KLADENÉ NA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

alli 60 mg tvrdé tobolky: Léčivý přípravek lze vydávat bez lékařského předpisu. alli 27 mg žvýkací tablety: Léčivý přípravek lze vydávat bez lékařského předpisu.

C.    DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

   Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Držitel rozhodnutí o registraci předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na evropském webovém portálu pro léčivé přípravky.

D.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ TOHOTO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

   Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých schválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

•    na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,

•    při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

Pokud se shodují data předložení aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) a aktualizovaného RMP, je možné je předložit současně.

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

VNĚJŠÍ PAPÍROVÁ SKLÁDAČKA, 42, 60, 84, 90 nebo 120 TOBOLEK


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


alli 60 mg tvrdé tobolky Orlistatum


2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tobolka obsahuje 60 mg orlistatum.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Toto balení obsahuje:

1 lahvičku obsahující 42 tvrdých tobolek 1 lahvičku obsahující 60 tvrdých tobolek 1 lahvičku obsahující 84 tvrdých tobolek 1 lahvičku obsahující 90 tvrdých tobolek 1 lahvičku obsahující 120 tvrdých tobolek

1 přenosné pozdro


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/401/007-011

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15 NÁVOD K POUŽITÍ

Pro dospělé s BMI 28 a vyšší Pomáhá ke snížení tělesné hmotnosti.

Může vám pomoci snížit tělesnou hmotnost více než samotná dieta.

alli se používá ke snížení tělesné hmotnosti v kombinaci se stravou se sníženým množstvím kalorií a s nízkým obsahem tuku u dospělých od 18 let, kteří mají nadváhu (BMI 28 a vyšší).

Je klinicky dokázáno, že alli Vám pomůže snížit hmotnost více než samotná dieta. Tobolky působí pouze v trávicím traktu tak, že zabraňují vstřebání zhruba jedné čtvrtiny tuků přijatých v potravě. Tento tuk je vylučován z těla a může způsobit změny stolice. Jezte stravu s nízkým obsahem tuku, abyste snížili pravděpodobnost vzniku těchto účinků.

Abyste zjistili, zda Vaše BMI je 28 a vyšší, vyhledejte v tabulce svoji tělesnou výšku a zjistěte, zda je pro Vás alli vhodný. Pokud je Vaše tělesná hmotnost nižší než tělesná hmotnost odpovídající Vaší tělesné výšce, Vaše BMI je nižší než 28, alli neužívejte.

Tělesná

výška

Tělesná

hmotnost

1, 50 cm

63 kg

1, 55 cm

67,25 kg

1, 60 cm

71,25 kg

1,65 cm

76,25 kg

1, 70 cm

81 kg

1,75 cm

85,75 kg

1, 80 cm

90,75 kg

1, 85 cm

95,75 kg

1, 90 cm

101 kg


Nadváha zvyšuje riziko vývoje závažných zdravotních problémů jako je cukrovka a onemocnění srdce. Měl(a) byste navštívit svého lékaře a nechat si udělat vyšetření.

Neužívejte pokud:

-    vám je méně než 18 let.

-    j ste těhotná nebo koj íte.

-    užíváte cyklosporin.

-    užíváte warfarin nebo jiné léky snižující srážlivost krve.

-    jste alergický(á) na orlistat nebo kteroukoliv látku obsaženou v přípravku.

-    máte cholestázu (stav, kdy je blokován odtok žluči z jater).

-    máte problémy se vstřebáváním potravy (chronický malabsorpční syndrom).

Než začnete alli užívat poraďte se se svým lékařem:

-    pokud užíváte amiodaron k léčbě poruch srdečního rytmu.

-    pokud užíváte léky na cukrovku.

-    pokud užíváte léky na epilepsii.

-    pokud máte onemocnění ledvin.

-    pokud užíváte léky na štítnou žlázu (levothyroxin).

-    pokud užíváte léky k léčbě HIV.

Při užívání alli se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud:

-    užíváte léky na vysoký krevní tlak

-    užíváte léky na vysokou hladinu cholesterolu

Jak užívat:

-    Užívejte jednu tobolku vcelku spolu s vodou, třikrát denně při každém hlavním jídle obsahujícím tuk.

-    Neužívejte více než tři tobolky denně.

-    Užívejte multivitaminový doplněk (obsahující vitaminy A, D, E a K) jedenkrát denně, před spaním.

-    Neužívejte alli déle než šest měsíců

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


alli 60 mg tvrdé tobolky

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


alli 60 mg tvrdé tobolky Orlistatum


2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tobolka obsahuje 60 mg orlistatum.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Toto balení obsahuje:

1 lahvičku obsahující 42 tvrdých tobolek 1 lahvičku obsahující 60 tvrdých tobolek 1 lahvičku obsahující 84 tvrdých tobolek 1 lahvičku obsahující 90 tvrdých tobolek 1 lahvičku obsahující 120 tvrdých tobolek

1 přenosné pouzdro


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Velká Británie

12. REGISTRAČNI ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/401/007-011

13. ČÍSLO ŠARŽE

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Pomáhá ke snížení tělesné hmotnosti.

Může Vám pomoci snížit tělesnou hmotnost více než samotná dieta.

alli se používá ke snížení tělesné hmotnosti v kombinaci s dietou se sníženým množstvím kalorií a s nízkým obsahem tuku u dospělých od 18 let, kteří mají nadváhu.

Je klinicky dokázáno, že alli Vám pomůže snížit hmotnost více než samotná dieta. Tobolky působí pouze v trávicím traktu, zabraňují vstřebání zhruba jedné čtvrtiny tuků přijatých v potravě. Tento tuk je vylučován z těla a může způsobit změny ve vyprazdňování stolice. Jezte stravu s nízkým obsahem tuku, abyste snížili pravděpodobnost vzniku těchto účinků.

Jak užívat:

-    Užívejte j ednu tobolku vcelku spolu s vodou, třikrát denně při každém hlavním j ídle obsahujícím tuk.

-    Neužívejte více než tři tobolky denně.

-    Užívejte multivitaminový doplněk (obsahující vitaminy A, D, E a K) jedenkrát denně, před spaním.

-    Neužívejte alli déle než šest měsíců

Další informace o alli a programu na snížení hmotnosti si přečtěte na www.alli.cz

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPAVKU


alli 60 mg tvrdé tobolky Orlistatum


2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tvrdá tobolka obsahuje 60 mg orlistatum.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


42 tvrdých tobolek 60 tvrdých tobolek 84 tvrdých tobolek 90 tvrdých tobolek 120 tvrdých tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8 POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/07/401/007-011


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Pomáhá ke snížení tělesné hmotnosti. Dospělí od 18 let, kteří mají nadváhu


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU PŘENOSNÉ POUZDRO (SHUTTLE)


1    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

alli 60 mg tvrdé tobolky Orlistatum Perorální podání.

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

4 ČÍSLO ŠARŽE

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Na přenos 3 tobolek.

6. JINÉ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Všechny tobolky uchovávané v tomto pouzdře déle než jeden měsíc zlikvidujte.

VNĚJŠÍ PAPÍROVÁ SKLÁDAČKA, 42, 60, 84, 90 nebo 120 TABLET


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


alli 27 mg žvýkací tablety Orlistatum


2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna žvýkací tableta obsahuje 27 mg orlistatum.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktosu a sacharosu. Další informace viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Toto balení obsahuje:

1 lahvička obsahující 42 žvýkacích tablet 1 lahvička obsahující 60 žvýkacích tablet 1 lahvička obsahující 84 žvýkacích tablet 1 lahvička obsahující 90 žvýkacích tablet 1 lahvička obsahující 120 žvýkacích tablet

1 přenosné pozdro


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH POKUD JE TO VHODNÉ


11 NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Velká Británie

12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/401/012-016

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Pro dospělé s BMI 28 a vyšší Pomáhá ke snížení tělesné hmotnosti.

Může vám pomoci snížit tělesnou hmotnost více než samotná dieta.

Žvýkejte jednu tabletu třikrát denně.

alli se používá ke snížení tělesné hmotnosti v kombinaci se stravou se sníženým množstvím kalorií a s nízkým obsahem tuku u dospělých od 18 let, kteří mají nadváhu (BMI 28 a vyšší).

Je klinicky dokázáno, že alli Vám pomůže snížit hmotnost více než samotná dieta. Tablety působí pouze v trávicím traktu tak, že zabraňují vstřebání zhruba jedné čtvrtiny tuků přijatých v potravě. Tento tuk je vylučován z těla a může způsobit změny stolice. Jezte stravu s nízkým obsahem tuku, abyste snížili pravděpodobnost vzniku těchto účinků.

Abyste zjistili, zda Vaše BMI je 28 a vyšší, vyhledejte v tabulce svoji tělesnou výšku a zjistěte, zda je pro Vás alli vhodný. Pokud je Vaše tělesná hmotnost nižší než tělesná hmotnost odpovídající Vaší tělesné výšce, Vaše BMI je nižší než 28, alli neužívejte.

Tělesná

výška

Tělesná

hmotnost

1, 50 cm

63 kg

1, 55 cm

67,25 kg

1, 60 cm

71,25 kg

1,65 cm

76,25 kg

1, 70 cm

81 kg

1,75 cm

85,75 kg

1, 80 cm

90,75 kg

1, 85 cm

95,75 kg

1, 90 cm

101 kg


Nadváha zvyšuje riziko vývoje závažných zdravotních problémů jako je cukrovka a onemocnění srdce. Měl(a) byste navštívit svého lékaře a nechat si udělat vyšetření.

Neužívejte pokud:

-    vám je méně než 18 let.

-    j ste těhotná nebo koj íte.

-    užíváte cyklosporin.

-    užíváte warfarin nebo jiné léky snižující srážlivost krve.

-    jste alergický(á) na orlistat nebo kteroukoliv látku obsaženou v přípravku.

-    máte cholestázu (stav, kdy je blokován odtok žluči z jater).

-    máte problémy se vstřebáváním potravy (chronický malabsorpční syndrom).

Než začnete alli užívat poraďte se se svým lékařem:

-    pokud užíváte amiodaron k léčbě poruch srdečního rytmu.

-    pokud užíváte léky na cukrovku.

-    pokud užíváte léky na epilepsii.

-    pokud máte onemocnění ledvin.

-    pokud užíváte léky na štítnou žlázu (levothyroxin).

-    pokud užíváte léky k léčbě HIV.

Při užívání alli se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud:

-    užíváte léky na vysoký krevní tlak

-    užíváte léky na vysokou hladinu cholesterolu

Jak užívat:

-    Žvýkejte jednu tabletu třikrát denně při každém hlavním jídle obsahujícím tuk.

-    Užívejte jenom jednu tabletu v stanoveném čase.

-    Neužívejte více než tři tablety denně.

-    Užívejte multivitaminový doplněk (obsahující vitaminy A, D, E a K) jedenkrát denně, před spaním.

-    Neužívejte alli déle než šest měsíců.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


alli 27 mg žvýkací tablety

VNITŘNÍ SKLÁDAČKA, 42, 60, 84, 90 nebo 120 TABLET


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


alli 27 mg žvýkací tablety Orlistatum


2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna žvýkací tableta obsahuje 27 mg orlistatum.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktosu a sacharosu. Další informace viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Toto balení obsahuje:

1 lahvička obsahující 42 žvýkacích tablet 1 lahvička obsahující 60 žvýkacích tablet 1 lahvička obsahující 84 žvýkacích tablet 1 lahvička obsahující 90 žvýkacích tablet 1 lahvička obsahující 120 žvýkacích tablet

1 přenosné pozdro


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH POKUD JE TO VHODNÉ


11 NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Velká Británie

12 REGISTRAČNI ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/401/012-016

13. ČÍSLO ŠARŽE

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15 NÁVOD K POUŽITÍ

Pomáhá ke snížení tělesné hmotnosti.

Může Vám pomoci snížit tělesnou hmotnost více než samotná dieta.

Žvýkejte jednu tabletu třikrát denně.

alli se používá ke snížení tělesné hmotnosti v kombinaci s dietou se sníženým množstvím kalorií a s nízkým obsahem tuku u dospělých od 18 let, kteří mají nadváhu.

Je klinicky dokázáno, že alli Vám pomůže snížit hmotnost více než samotná dieta. Tablety působí pouze v trávicím traktu, zabraňují vstřebání zhruba jedné čtvrtiny tuků přijatých v potravě. Tento tuk je vylučován z těla a může způsobit změny ve vyprazdňování stolice. Jezte stravu s nízkým obsahem tuku, abyste snížili pravděpodobnost vzniku těchto účinků.

Jak užívat:

•    Žvýkejte jednu tabletu třikrát denně při každém hlavním jídle obsahujícím tuk.

•    Užívejte jenom jednu tabletu v stanoveném čase.

•    Neužívejte více než tři tablety denně.

•    Užívejte multivitaminový doplněk (obsahující vitaminy A, D, E a K) jedenkrát denně, před spaním.

•    Neužívejte alli déle než šest měsíců

Další informace o alli a programu na snížení hmotnosti si přečtěte na www.alli.cz

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


ETIKETA NA LAHVIČCE, 42, 60, 84, 90 nebo 120 TABLET


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPAVKU


alli 27 mg žvýkací tablety Orlistatum


2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna žvýkací tableta obsahuje 27 mg orlistatum.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktosu a sacharosu.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


42 žvýkacích tablet 60 žvýkacích tablet 84 žvýkacích tablet 90 žvýkacích tablet 120 žvýkacích tablet


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.


10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/07/401/012-016


13 ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Pomáhá ke snížení tělesné hmotnosti. Dospělí od 18 let, kteří mají nadváhu


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU PŘENOSNÉ POUZDRO (SHUTTLE)


1 NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

alli 27 mg žvýkací tablety

Orlistatum

Perorální podání.

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

4 ČÍSLO ŠARŽE

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Na přenos 3 tablet.

6. JINÉ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Všechny tablety uchovávané v tomto pouzdře déle než jeden měsíc zlikvidujte.

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: Informace pro uživatele alli 60 mg tvrdé tobolky

Orlistatum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-    Pokud u Vás nedojde po 12 týdnech užívání alli ke snížení tělesné hmotnosti, musíte se poradit se svým lékařem nebo lékárníkem. Je možné, že bude třeba užívání alli ukončit.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je alli a k čemu se používá

-    Riziko nadváhy

-    Jak alli působí

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete alli užívat

-    Nepoužívejte alli

-    Upozornění    a opatření

-    Další léčivé    přípravky a alli

-    alli s jídlem    a pitím

-    Těhotenství    a kojení

-    Řízení vozidel a obsluha strojů

3.    Jak se alli užívá

-    Příprava hubnutí

-    Stanovte si počáteční datum

-    Určete si cíl hubnutí

-    Stanovte si cílové hodnoty kalorií a tuků

-    Užívání alli

-    Dospělí ve věku 18 a více let

-    Jak dlouho se má alli užívat

-    Jestliže j ste užil(a) více alli, než j ste měl(a)

-    Jestliže jste zapomněl(a) užít alli

4.    Možné nežádoucí účinky

-    Závažné nežádoucí účinky

-    Velmi časté nežádoucí účinky

-    Časté nežádoucí účinky

-    Účinky zjištěné při vyšetření krve

-    Naučte se zvládat účinky léčby související se stravou

5.    Jak alli uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

-    Co alli obsahuje

-    Jak alli vypadá a co obsahuje toto balení

-    Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

-    Další užitečné informace

1. Co je alli a k čemu se používá

alli se používá ke snížení tělesné hmotnosti u dospělých od 18 let, kteří mají nadváhu a kteří mají index tělesné hmotnosti (BMI) rovný nebo vyšší než 28. alli se má používat společně s dietou se sníženým obsahem kalorií a nízkým obsahem tuků.

BMI je způsob, jak zjistit, zda máte vzhledem k tělesné výšce normální tělesnou hmotnost nebo zda máte nadváhu. Níže uvedená tabulka Vám pomůže zjistit, zda máte nadváhu a zda je pro Vás alli vhodné.

V tabulce si vyhledejte svoji výšku. Jestliže je Vaše tělesná hmotnost nižší než tělesná hmotnost odpovídající Vaší tělesné výšce, alli neužívejte.

Výška

Váha

1,50 m

63 kg

1,55 m

67,25 kg

1,60 m

71,75 kg

1,65 m

76,25 kg

1,70 m

81 kg

1,75 m

85,75 kg

1,80 m

90,75 kg

1,85 m

95,75 kg

1,90 m

101 kg

Riziko nadváhy

Nadváha zvyšuje riziko vzniku několika závažných zdravotních problémů, jako jsou cukrovka a onemocnění srdce. Tyto stavy u vás nemusí vyvolat pocit choroby, a proto byste měli navštívit lékaře a nechat si udělat vyšetření.

Jak alli působí

Léčivá látka (orlistat) obsažená v alli se zaměřuje na tuk ve Vašem trávicím systému. Zabraňuje vstřebávání přibližně čtvrtiny tuků přijatých v potravě. Tento tuk se z těla vyloučí stolicí. Mohou se u Vás objevit účinky léčby související se stravou (viz bod 4). Proto je důležité dodržovat dietu s nízkým obsahem tuku, abyste tyto účinky zvládli. Pokud takto postupujete, působení léku podpoří Vaše úsilí tím, že zhubnete více ve srovnání se samotnou dietou. Na každé 2 kg, které zhubnete díky samotné dietě, Vám alli pomůže zhubnout ještě o 1 kg navíc.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete alli užívat

Neužívejte alli

-    Jestliže j ste alergický(á) na orlistat nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-    Jestliže j ste těhotná nebo kojíte.

-    Jestliže užíváte cyklosporin, který se podává po transplantaci orgánů, k léčbě závažné revmatoidní artritidy a některých závažných kožních chorob.

-    Jestliže užíváte warfarin nebo jiné léky, které snižují srážlivost krve (na ředění krve).

-    Jestliže trpíte cholestázou (stav, při kterém je blokován odtok žluči z jater)

-    Jestliže máte problémy se vstřebáváním potravy (chronický malabsorpční syndrom) potvrzené lékařem.

Upozornění a opatření

Před užitím alli se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

Pokud máte cukrovku, informujte svého lékaře, který případně bude muset upravit dávku léku, který

užíváte proti cukrovce.

Pokud trpíte onemocněním ledvin. Máte-li problémy s ledvinami, promluvte si se svým lékařem dříve, než začnete používat alli. Používání orlistatu může mít souvislost s ledvinovými kameny u pacientů trpících chronickým onemocněním ledvin.

Děti a dospívající

Tento léčivý přípravek nesmí užívat děti a dospívající mladší 18 let.

Další léčivé přípravky a alli

alli může ovlivnit účinky některých léků, které musíte užívat.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Neužívejte alli s těmito léčivými přípravky

-    Cyklosporin: cyklosporin se používá po transplantaci orgánů, k léčbě závažné revmatoidní artritidy a některých závažných kožních chorob.

-    Warfarin nebo jiné léky používané ke snížení srážlivosti krve (na ředění krve)

Perorální (ústy užívané) antikoncepční tablety a alli

-    Perorální antikoncepční tablety mohou být méně účinné, pokud máte silný průjem. Pokud dostanete silný průjem, používejte doplňující způsob antikoncepce.

Multivitaminy a alli

-    Měl(a) byste užívat multivitaminový přípravek každý den. alli může snížit hladiny některých vitaminů vstřebávaných Vaším tělem. Multivitaminový přípravek by měl obsahovat vitaminy A, D, E a K. Multivitaminový přípravek byste měl(a) užívat před spaním, kdy nebudete užívat alli, což pomůže zajistit, že se vitaminy vstřebají.

Než začnete užívat alli informujte svého lékaře, pokud užíváte:

-    amiodaron, který se používá k léčbě poruch srdečního rytmu

-    akarbózu (antidiabetikum, které se používá k léčbě cukrovky 2. typu). alli není vhodný pro osoby, které užívají akarbózu.

-    lék na štítnou žlázu (levothyroxin), neboť může být zapotřebí upravit vaše dávkování a užívat tyto léky v různou denní dobu.

-    lék na epilepsii, neboť veškeré změny ve frekvenci a síle vašich křečí je třeba projednat s vaším lékařem.

-    léky k léčbě HIV. Pokud užíváte léky k léčbě HIV, je důležité, abyste se před užíváním přípravku alli poradil(a) se svým lékařem.

Užíváte-li alli, informujte svého lékaře nebo lékárníka:

-    Pokud užíváte léky na vysoký krevní tlak, protože může být nezbytné upravit dávkování.

-    Pokud užíváte léky na vysoký cholesterol, protože může být nezbytné upravit dávkování.

alli s jídlem a pitím

alli by se měl užívat spolu s nízkokalorickou dietou s nízkým obsahem tuků. Pokuste se začít držet tuto dietu ještě před začátkem léčby. Informaci, jak si stanovit cílové hodnoty kalorií a tuků si přečtěte v Dalších užitečných informacích v modrých stránkách v bodu 6.

alli je možné užívat těsně před, v průběhu, nebo nejpozději hodinu po jídle. Tobolku je třeba zapít vodou. To obvykle znamená jednu tobolku během snídaně, oběda a večeře. Pokud jídlo vynecháte nebo Vaše jídlo neobsahuje tuk, tobolku neužívejte. alli nepůsobí, pokud jídlo neobsahuje alespoň nějaký tuk.

Pokud jíte jídlo s vysokým obsahem tuku, neužívejte vyšší dávku alli, než je doporučená dávka. Užívání tobolky s jídlem obsahujícím příliš mnoho tuku může zvýšit pravděpodobnost vzniku účinků léčby souvisejících se stravou (viz bod 4). Během užívání alli se snažte vyhýbat jídlům s vysokým obsahem tuku.

Těhotenství a kojení

Neužívejte alli, pokud jste těhotná nebo kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Je nepravděpodobné, že by alli ovlivnilo Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se alli užívá

Příprava na hubnutí

1.    Stanovte si počáteční den

Zvolte si předem den, kdy začnete tobolky užívat. Dříve než začnete užívat tobolky, začněte držet nízkokalorickou dietu s nízkým obsahem tuku a nechte Vašemu tělu několik dnů, aby si zvyklo na nové stravovací návyky. Zaznamenávejte si, co jíte do stravovacího deníku. Stravovací deníky jsou účinné, protože si uvědomujete, co jíte, jaké množství jíte, a poskytují základ pro provedení změn.

2.    Stanovte si cíl hubnutí

Přemýšlejte o tom, o kolik chcete zhubnout a potom si stanovte cílovou tělesnou hmotnost. Reálný cíl je snížení počáteční hmotnosti o 5% až 10%. Hodnoty poklesu tělesné hmotnosti mohou kolísat týden po týdnu. Snažte se snižovat tělesnou hmotnost postupným, rovnoměrným tempem asi <0,5 kg za týden.

3.    Stanovte si cílové hodnoty pro kalorie a tuky

Pro snadnější dosažení Vašeho cíle ve snížení hmotnosti je potřeba si určit dva denní cíle, jeden pro kalorie a jeden pro tuky. Jak stanovit cílové hodnoty kalorií a tuků si přečtěte v Dalších užitečných informacích v modrých stránkách v bodu 6.

Užívání alli

Dospělí od 18 let

-    Užívejte j ednu tobolku třikrát denně.

-    alli užívejte těsně před, v průběhu, nebo nejpozději hodinu po jídle. To obvykle znamená jednu tobolku při snídani, při obědě a při večeři. Ujistěte se, že Vaše tři hlavní jídla jsou dobře vyvážená, mají snížené množství kalorií a nízký obsah tuku.

-    Pokud vynecháte jídlo nebo Vaše jídlo neobsahuje žádný tuk, tobolku neužívejte. alli neúčinkuje, pokud jídlo neobsahuje alespoň nějaký tuk.

-    Tobolku spolkněte celou a zapijte vodou.

-    Neužívejte více než 3 tobolky denně.

-    Denní dávku alli si můžete ponechat v modrém přenosném pouzdru (shuttle), které je součástí tohoto balení.

-    Jezte jídla s nízkým obsahem tuku, abyste snížili pravděpodobnost vzniku účinků léčby souvisejících se stravou (viz bod 4).

-    Snažte se být tělesně aktivněj ší, dříve než začnete užívat tobolky. Tělesné cvičení je důležitou součástí programu na snížení tělesné hmotnosti. Pokud jste předem necvičili, nezapoměňte se poradit se svým lékařem.

-    Zůstaňte nadále aktivní a to jak po dobu užívání alli, tak i po tom, co ho přestanete užívat.

-    alli se nemá užívat déle než šest měsíců.

-    Pokud po 12týdenním užívání alli nezhubnete, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Je možné, že bude třeba, abyste přestali alli užívat.

-    Úspěšné snížení váhy nespočívá jen v krátkodobé změně stravování a následném návratu ke starým zvyklostem. Měli byste nejen zhubnout, ale váhu si i udržet. Proto je potřeba trvale změnit životní styl včetně změny stravování a zvýšení tělesné aktivity.

Jestliže jste užil(a) více alli, než jste měl(a)

Neužívejte víc než tři tobolky za den.

■^Jestliže jste užil(a) více tobolek než jste měl(a), co nejdříve kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít alli

Jestliže jste zapomněl(a) užít tobolku alli:

-    Pokud uplynula méně než jedna hodina od Vašeho posledního hlavního jídla, užijte vynechanou dávku.

-    Pokud uplynula více než jedna hodina od Vašeho posledního hlavního jídla, neberte si vynechanou dávku. Počkejte a další dávku užijte při Vašem dalším hlavním jídle tak, jako obvykle.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento léčivý přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Příčina většiny nežádoucích účinků souvisejících s užíváním alli (např. plynatost s nebo bez olejovitého špinění, náhlé nebo častější nucení na stolici a měkká stolice) je dána způsobem jak přípravek působí (viz bod 1). Jezte jídla s nízkým obsahem tuku, což vám pomůže lépe zvládnout účinky léčby související se stravou.

Závažné nežádoucí účinky

Není známo, jak často se tyto nežádoucí účinky vyskytují Závažné alergické reakce

-    K projevům závažné alergické reakce patří: vážné dýchací obtíže, pocení, vyrážka, svědění, otok obličeje, rychlý srdeční tep, kolaps.

Přestaňte tobolky užívat. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Další závažné nežádoucí účinky

-    Krvácení z konečníku (rekta)

-    Divertikulitida (zánět tlustého střeva). Příznakem mohou být bolesti v dolní části břicha, zejména na levé straně, někdy spojené s horečkou a zácpou

-    Pankreatida (zánět slinivky břišní). Příznaky mohou být vážné bolesti v břiše, které se mohou někdy šířit do zad a mohou být případně provázeny horečkou, pocitem na zvracení a zvracením.

-    Tvorba puchýřů na kůži (včetně puchýřů, které praskají)

-    Silná bolest v oblasti žaludku způsobená žlučovými kameny

-    Hepatitida (zánět jater). K příznakům patří žluté zbarvení kůže a očí, svědění, tmavá barva moči, bolest v oblasti žaludku a citlivost v oblasti jater (bolest pod přední stranou hrudního koše vpravo), v některých případech ztráta chuti k jídlu.

-    Oxalátová nefropatie (nahromadění šťavelanu vápenatého, které může vést k tvorbě ledvinových kamenů). Viz bod 2, upozornění a opatření.

Přestaňte tobolky užívat. Informujte svého lékaře, pokud se u Vás objeví kterýkoliv z těchto nežádoucích účinků.

Velmi časté nežádoucí účinky

Tyto mohou postihnout více než 1 z 10 lidí užívajících přípravek alli

-    Větry (plynatost), které jsou anebo nejsou spojené s olejovitým špiněním

-    Náhlé nucení na stolici

-    Mastná nebo olejovitá stolice

-    Měkká stolice

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud začnete pociťovat kterýkoliv z těchto nežádoucích účinků jako závažný nebo nepříjemný.

Časté nežádoucí účinky

Tyto mohou postihnout až 1 z 10 lidí užívajících alli

-    Bolest žaludku (břicha)

-    Neschopnost udržet stolici

-    Řídká/tekutá stolice

-    Častější stolice

-    Úzkost

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud začnete pociťovat kterýkoliv z těchto nežádoucích účinků jako závažný nebo nepříjemný.

Účinky zjištěné při vyšetření krve

Není známo, jak často se tyto účinky vyskytují

-    Zvýšené hladiny některých jaterních enzymů

-    Účinky na srážlivost krve u lidí, kteří užívají warfarin nebo jiné léky na ředění krve (antikoagulancia).

Informujte svého lékaře při vyšetření krevních testů, že užíváte alli.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Naučte se zvládat účinky léčby související se stravou

Příčinou velmi častých nežádoucích účinků je způsob, jakým tobolky působí a jsou důsledkem toho, že se z těla vylučuje určité množství tuků. Takové účinky se typicky objevují během prvních týdnů užívání tobolek, a to před tím, než se naučíte omezovat množství tuku ve Vaší stravě. Tyto účinky související se stravou mohou být signálem, že jste snědli větší množství tuku, než jste měli.

Můžete se naučit minimalizovat dopad účinků léčby souvisejících se stravou dodržováním následujících základních pokynů:

-    Začněte držet dietu s nízkým obsahem tuků o několik dnů nebo i týden dříve, než začnete užívat tobolky.

-    Zjistěte si více o tom, kolik tuku Vaše oblíbené potraviny zpravidla obsahují a o velikosti Vašich porcí. Tím, že se seznámíte s velikostí porcí, snížíte pravděpodobnost, že náhodně překročíte Vaši cílovou hodnotu tuků.

-    Vaši povolenou dávku tuku si rozdělte rovnoměrně do všech jídel během dne. „Nešetřete“ si povolené množství tuků a kalorií, abyste si je pak nárazově dopřáli, na jídlo nebo moučník

s vysokým obsahem tuku, jak jste to možná dělal(a) v jiných programech na snížení tělesné hmotnosti.

-    Většina uživatelů, u nichž se tyto účinky objevily, zjistila, že je mohou zvládnout a mohou je regulovat úpravou diety.

-    Nebuďte znepokojen(a), když nemáte žádný z těchto problémů. Neznamená to, že tobolky nepůsobí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu a lahvičce za Použitelné do: a EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Lahvička obsahuje dvě zatavené nádobky obsahující silikagel, které udržují tobolky v suchu. Uchovávejte tyto nádobky v lahvičce. Nespolkněte je.

Denní dávku alli můžete také uchovávat v modrém přenosném pouzdru (shuttle), které je součástí tohoto balení. Všechny tobolky uchovávané v přenosném pouzdru déle než jeden měsíc zlikvidujte.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co alli obsahuje

Léčivou látkou alli je orlistat. Jedna tvrdá tobolka obsahuje 60 mg orlistatum.

Pomocnými látkami jsou:

-    Obsah tobolky: mikrokrystalická celulóza (E460), sodná sůl karboxymetylškrobu, povidon (E1201), natrium-lauryl-sulfát, mastek.

-    Obal tobolky: želatina, indigokarmín (E132), oxid titaničitý (E171), natrium-lauryl-sulfát, sorbitan-laurát, černý inkoust (šelak, černý oxid železitý (E172), propylenglykol).

-    Proužek na tobolce: želatina, polysorbát 80, indigokarmín (E132).

Jak alli vypadá a co obsahuje toto balení

Tobolky alli mají tyrkysovou vrchní a spodní část s tmavě modrým proužkem uprostřed s potiskem „alli“.

Velikost balení: 42, 60, 84, 90 a 120 tvrdých tobolek. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Modré přenosné pouzdro (shuttle) je součástí tohoto balení pro přenos Vaší denní dávky alli.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS , Velká Británie.

Výrobce: Famar S.A, 48 KM Athens-Lamia, 190 11 Avlona, Řecko.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Můžete také navštívit konkrétní webovou stránku Vaší země, kde najdete další informaci o programu snižování tělesné hmotnosti pomocí alli.

Belgie/Belgique/Belgien    Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a./n.v. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 10858600    Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 10858600

www.alli.be

www.alli.be

Btarapna

r aaKcoCMHTKaaňH KoHcroMtp XeaTKetp Tea.: + 359 2 953 10 34

www.alli.bg

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft. Consumer Healthcare Tel.: + 36 1 225 5800 www.alliprogram.hu

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 gsk.czmail@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Limited Tel: + 356 21 238131

www.alli.cz

www.alli.com.mt

Danmark

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S Tlf: + 45 80 25 16 27 scanda.consumer-relations @gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV Tel: + 31 (0)30 693 8780 info.nlch@gsk.com

www.alliplan.dk

www.alli.nl

Deutschland

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG,

Tel: 0049 (0) 180 3 63462554

Norge

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Tlf: + 47 80 05 86 30 scanda.consumer-relations @gsk.com

www .alliprogramm .de

www.alliplan.no

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OU Tel: + 372 6676 900 estonia@gsk.com

Osterreich

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG,

Tel: 0049 (0) 180 3 63462554

www.alli.gsk.ee

www .alliprogramm .at

EXláha

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

A. Kn^ioíag 266, 152 32 Xa^ávSpi Tr(k: + 30 210 68 82 100

Polska

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. Tel.: + 48 (0)22 576 96 00

www.alli.gr

www.alli.pl

Espaňa

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, S.A. Tel: + 34 900 816 705

www.alli.com.es

Portugal

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare - Produtos para a Saúde e Higiene, Lda.

Tel: 800 784 695 apoio.consumidor@gsk.com

www.alli.pt

France

GlaxoSmithKline Santé Grand Public Tél.: + 33 (0)1 39 17 80 00

www.alliprogramme .fr

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel:+385 1 6051 999

www.alli.com.hr

Ireland

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

(Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 495 5000

www.alli.ie

Island

GlaxoSmithKline ehf.

Sími: + 354 530 3700


Italia

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. Tel: + 39 02 38062020

www.alli.it


Knnpoq

C. A. Papaellinas Ltd,

T.0. 24018, 1700 AeuKroaía Tr(k. +357 22 741 741

www.alli.com.cy

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 67312687 lv-epasts@gsk.com

www.alli.com.lv

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tel: + 370 5 264 90 00 info.lt@gsk.com


Románia

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.R.L. Tel: + 40 21 302 8 208

www.alli.ro

Slovenija

GSK d.o.o., Ljubljana Tel: + 386 (0)1 280 25 00

www.alli.si


Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com

www.alli.sk

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy Consumer Healthcare Puh/Tel: 080 077 40 80 scanda.consumer-relations @gsk.com

www.alliplan.fi

Sverige

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Tel: 020-100579

scanda.consumer-relations @gsk.com www.alliplan.se

United Kingdom

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Tel: + 44 (0)800 171 2014 (Freephone) customer.relations@gsk.com

www.alli.co.uk


www.alli.lt

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky : http://www.ema.europa.eu/.

DALŠÍ UŽITEČNÉ INFORMACE

Riziko nadváhy

Nadváha nepříznivě ovlivňuje Vaše zdraví a zvýšuje riziko vývoje závažných zdravotních problémů jako:

-    Vysoký krevní tlak

-    Cukrovka

-    Onemocnění srdce

-    Cévní mozková příhoda

-    Určité formy rakoviny

-    Osteoartróza

Poraďte se s lékařem o riziku vzniku těchto onemocnění u Vás.

Význam snižování tělesné hmotnosti

Snížení tělesné hmotnosti a udržování snížené tělesné hmotnosti, např. zlepšením Vaší diety a zvýšením tělesné aktivity, může pomoci snížit riziko vzniku vážných zdravotních problémů a pomůže zlepšit Váš zdravotní stav.

Užitečné rady k dietě a k dosažení cílového množství kalorií a tuku při užívání alli

alli by se mělo užívat společně s nízkokalorickou dietou s nízkým obsahem tuku. Tobolky působí tak, že zabraňují vstřebávání určitého množství tuků přijímaných v potravě. Vy však můžete nadále jíst jídla ze všech hlavních skupin potravin. Přestože je třeba klást důraz na množství kalorií a tuků přijatých v potravě, je důležité jíst vyváženou stravu. Vybírejte si jídla, která obsahují celou škálu různých živin, a naučte se dlouhodobě jíst zdravě.

Pochopení významu cílových hodnot kalorií a tuků

Kalorie slouží na měření energie, kterou Vaše tělo potřebuje. Někdy se nazývají kilokalorie nebo kcal. Energie se může měřit také v kilojoulech, které mohou být též uvedeny na nálepkách na potravinách.

-    Cílová hodnota kalorií je nejvyšší počet kalorií, které budete přijímat každý den. Naleznete je dále v tabulce uvedené v této části.

-    Cílová hodnota tuku v gramech j e nej vyšší množství tuku v gramech, které přij mete v j ednom jídle. Cílové hodnoty tuku v gramech jsou uvedeny v tabulce, která následuje za tabulkou

s cílovými hodnotami kalorií. Tabulka se řídí níže uvedenými informacemi pro stanovení cílové hodnoty kalorií.

-    Sledování cílových hodnot tuku j e nevyhnutelné vzhledem ke způsobu, j akým tobolky účinkuj í. Užívání alli znamená, že tělem bude procházet větší množství tuku a proto se může tělo obtížněji vyrovnat s množstvím tuků, které přijímalo dříve. Tím, že budete dodržovat cílovou hodnotu tuků, dosáhnete maximálních výsledků poklesu tělesné hmotnosti a zároveň minimalizujete riziko vzniku účinků léčby souvisejících se stravou.

-    Snažte se snižovat tělesnou hmotnost postupně a rovnoměrně. Ideální je snižovat tělesnou hmotnost asi o 0,5 kg za týden.

Jak stanovit cílovou hodnotu kalorií

Následující tabulka je vytvořená tak, aby Vám poskytla cílovou hodnotu kalorií, která je na den asi o 500 kalorií nižší, než Vaše tělo potřebuje k zachování současné tělesné hmotnosti. To představuje za týden až o 3500 kalorií méně, což je zhruba množství kalorií obsažené asi v 0,5 kg tuku.

Vaše cílová hodnota kalorií samotná by Vám měla umožnit snižovat tělesnou hmotnost postupně a stále asi o 0,5 kg za týden, bez toho, že byste měl(a) pocit nespokojenosti nebo strádání.

Nedoporučuje se přijímat denně méně než 1200 kalorií.

Pro stanovení cílových hodnot kalorií budete také potřebovat znát úroveň Vaší tělesné aktivity. Čím jste aktivnější, tím vyšší je cílová hodnota kalorií.

-    Nízký stupeň aktivity znamená, že se denně věnujete málo nebo se vůbec nevěnujete chůzi, stoupání po schodech, práci na zahradě nebo jiné tělesné aktivitě.

-    Střední stupeň aktivity znamená, že při tělesné aktivitě spálíte 150 kcal denně, např. chůze na 3 km, práce na zahradě 30-45 minut nebo běh na 2 km za 15 minut. Zvolte si ten stupeň, který nejvíce odpovídá Vašemu dennímu režimu. Pokud si nejste jistý(á), jaký je stupeň Vaší aktivity, zvolte si nízký stupeň aktivity.

Ženy

Nízká

aktivita

Do 68,1 kg

1200 kalorií

68,1 kg až 74,7 kg

1400 kalorií

74,8 kg až 83,9 kg

1600 kalorií

84,0 kg and více

1800 kalorií

Střední

aktivita

Do 61,2 kg

1400 kalorií

61,3 kg až 65,7 kg

1600 kalorií

65,8 kg a více

1800 kalorií

Muži

Nízká

aktivita

Do 65,7 kg

1400 kalorií

65,8 kg až 70,2 kg

1600 kalorií

70,3 kg a více

1800 kalorií

Střední

aktivita

59,0 kg a více

1800 kalorií

Jak stanovit cílovou hodnotu tuků

Následující tabulka ukazuje, jak si stanovit cílovou hodnotu tuků podle množství kalorií, které máte povolené na den. Naplánujte si tři hlavní jídla denně. Pokud jste si např. stanovil(a) cílovou hodnotu 1400 kalorií na den, maximální množství tuku povolené pro jedno jídlo bude 15g. Abyste dodržel(a) denní povolené množství tuku, přesnídávky by neměly obsahovat více než 3g tuku.

Množství kalorií, které