Příbalový Leták

Allergocrom Nosní Sprej

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Allergocrom nosní sprej

Nosní sprej, roztok Dinatrii cromoglicas


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivá látka: Dinatrii cromoglicas 2,8 mg v jedné sprejové dávce (0,14 ml).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: Dihydrát dinatrium-edetátu, sorbitol, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l, voda na injekci nebo vysoce čištěná voda.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Nosní sprej, roztok 15 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Nosní podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do

Po prvním otevření použitelné 12 týdnů.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


URSAPHARM spol. s r.o., Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 69/945/97-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Po použití lahvičku vždy pečlivě uzavřete.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


allergocrom nosní sprej


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Vnitřní štítek


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Allergocrom nosní sprej

Nosní sprej, roztok

Dinatrii cromoglicas 2,8 mg v jedné sprejové dávce.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Nosní podání


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Po prvním otevření použitelné 12 týdnů.


4. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


15 ml


6. JINÉ


URSAPHARM spol. s r.o., 100 00 Praha 10, Česká republika Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Po použití lahvičku vždy pečlivě uzavřete.