Příbalový Leták

Allergocrom Kombi (Oční+Nosní)

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Allergocrom Kombi

Allergocrom oční kapky Oční kapky, roztok

Allergocrom nosní sprej Nosní sprej, roztok

Dinatrii cromoglicas


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Allergocrom oční kapky

Léčivá látka: 1 ml obsahuje dinatrii cromoglicas 20 mg.

Allergocrom nosní sprej

Léčivá látka: dinatrii cromoglicas 2,8 mg v jedné sprejové dávce (0,14 ml).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Allergocrom oční kapky

Pomocné látky: benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, monohydrát glukosy, voda na injekci. Allergocrom nosní sprej

Pomocné látky: dihydrát dinatrium-edetátu, sorbitol, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l, voda na injekci nebo vysoce čištěná voda.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Oční kapky, roztok 10 ml Nosní sprej, roztok 15 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Oční podání.

Nosní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do

Allergocrom oční kapky: Po prvním otevření použitelné 4 týdny, Allergocrom nosní sprej: Po prvním otevření použitelné 12 týdnů.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Allergocrom oční kapky:

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel registračního rozhodnutí:

URSAPHARM spol. s r.o., Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 24/188/99-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.S.


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Po použití lahvičku vždy pečlivě uzavřete.

Varování:

Pří řízení motorových vozidel a při obsluze strojů je nutné vzít v úvahu, že po vkápnutí přípravku Allergocrom oční kapky do oka může na krátkou dobu dojít ke snížení zrakové ostrosti.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


allergocrom kombi


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


PC:

SN:

NN:


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Allergocrom oční kapky

Oční kapky, roztok Dinatrii cromoglicas


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Oční podání.

3. POUŽITELNOST


Použitelné do


4. ČÍSLO ŠARŽE


č.S.


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


10 ml


6. JINÉ


URSAPHARM spol. s r.o., 100 00 Praha 10, Česká republika

Po prvním otevření použitelné 4 týdny.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Po použití lahvičku vždy pečlivě uzavřete.

Návod k použití přiložen.


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Allergocrom nosní sprej

Nosní sprej, roztok

Dinatrii cromoglicas 2,8 mg v jedné sprejové dávce.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Nosní podání 3. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Po prvním otevření použitelné 12 týdnů. 4. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


15 ml


6. JINÉ


URSAPHARM spol. s r.o., 100 00 Praha 10, Česká republika


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Po použití lahvičku vždy pečlivě uzavřete.