Příbalový Leták

Algifen Neo


ALGIFEN NEO Perorální kapky, roztok

(Metamizolum natricum monohydricum, pitofenoni hydrochloridum)


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉCIVÝCH LÁTEK


Metamizolum natricum monohydricum 500 mg (odpovídá metamizolum 443,1 mg), pitofenoni hydrochloridum 5 mg (odpovídá pitofenonum 4,55 mg) v 1 ml (1 ml = 27 kapek).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: oranžová žluť aj. Obsah sodíku: 34,5 mg v 1 ml.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Perorální kapky, roztok 10 ml (25 ml, 50 ml)


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost, vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce ve výškách apod.).


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C, uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 747 70 Opava-Komárov, Česká republika 12    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 73/166/01-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Použití a dávkování: podle přiložené příbalové informace.


16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


ALGIFEN NEO


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITRNÍM OBALU {štítek}


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ


ALGIFEN NEO Perorální kapky, roztok


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:


4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK


Metamizolum natricum monohydricum 500 mg (odpovídá metamizolum 443,1 mg), pitofenoni hydrochloridum 5 mg (odpovídá pitofenonum 4,55 mg) v 1 ml (1 ml = 27 kapek).


6. OSTATNÍ


Logo Teva

10 ml (25 ml, 50 ml)