Příbalový Leták

Alendronic Acid/ Vitamin D3 Teva 70 Mg/0,14 Mg Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva 70 mg/0,14 mg tablety

Acidum alendronicum / colecalciferolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje:

acidum alendronicum 70 mg jako natrii alendronas monohydricus a colecalciferolum (vitamin D3) 140 mikrogramů (5600 IU).


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sacharózu, další informace viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


tableta


4 tablety 4 x 1 tableta 12 tablet

12 tablet (kalendářní balení) 16 tablet 24 tablet 28 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Jednou týdně 8 POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny

TĚ NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 87/158/14-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva 70 mg/0,14 mg 17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


PC:

SN:

NN:


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva 70 mg/0,14 mg tablety

Acidum alendronicum / colecalciferolum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. 3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


5. JINÉ


1.    TÝDEN

2.    TÝDEN

3.    TÝDEN

4.    TÝDEN


3