Příbalový Leták

Alendronic Acid Aurobindo 70 Mg Tablety

Informace pro variantu: Tableta (2 Ii,70mg), Tableta (20 Ii,70mg), Tableta (40 Ii,70mg), Tableta (8 Ii,70mg), Tableta (30 Ii,70mg), Tableta (60 Ii,70mg), Tableta (12 Ii,70mg), Tableta (4 Ii,70mg), Tableta (50 Ii,70mg), zobrazit další variantu

Sp.zn.sukls227421/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Alendronic acid Aurobindo 70 mg tablety

Acidum alendronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek Alendronic acid Aurobindo a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alendronic acid Aurobindo užívat

3.    Jak se přípravek Alendronic acid Aurobindo užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Alendronic acid Aurobindo uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Alendronic acid Aurobindo a k čemu se používá Co je přípravek Alendronic acid Aurobindo?

Přípravek Alendronic acid Aurobindo patří do skupiny nehormonálních přípravků nazývaných bisfosfonáty. Přípravek Alendronic acid Aurobindo zabraňuje úbytku kostní hmoty, k němuž dochází u žen po menopauze (přechodu), a napomáhá obnově kostí. Tím snižuje riziko zlomenin páteře (obratlů) a v oblasti kyčle.

K čemu se přípravek Alendronic acid Aurobindo používá?

Lékař Vám předepsal Alendronic acid Aurobindo k léčbě osteoporózy.

Alendronic acid Aurobindo snižuje riziko zlomenin páteře a v oblasti kyčle.

Přípravek Alendronic acid Aurobindo je určen k léčbě jednou týdně.

Co je osteoporóza?

Osteoporóza je charakterizována řídnutím a slábnutím kostí.Je běžná u žen po menopauze.V období menopauzy přestanou vaječníky vyrábět ženský hormon estrogen, který pomáhá udržovat kostru ženy ve zdravém stavu.Dochází pak k úbytku kostní hmoty a kost se stává slabší.Čím dříve dosáhne žena menopauzy, tím vyšší je riziko osteoporózy.

Osteoporóza nemá zpočátku žádné příznaky.Pokud se však neléčí, může vést ke frakturám (zlomeninám).I když jsou zlomeniny obvykle bolestivé, zlomenin kostí páteře (obratlů) si nemusí postižená osoba všimnout až do doby, než se zmenší její tělesná výška.Ke zlomeninám může dojít při běžných, každodenních činnostech, jako je zdvihání různých předmětů nebo při menším úrazu, který by zlomeninu zdravé kosti nezpůsobil.Zlomeniny obvykle postihují oblast kyčle, páteř nebo zápěstí a mohou způsobit nejen bolest, ale mít za následek i výrazné potíže jako je shrbená postava a ztráta pohyblivosti.

Jak lze osteoporózu léčit?

Osteoporózu lze léčit a nikdy není pozdě s léčbou začít.Přípravek Alendronic acid Aurobindo nejenže zabraňuje úbytku, ale ve skutečnosti napomáhá obnově kostní hmoty, k jejímuž úbytku již mohlo dojít, a snižuje riziko zlomenin páteře a v oblasti kyčle.

Kromě léčby přípravkem Alendronic acid Aurobindo Vám lékař může doporučit několik změn v životosprávě, které mohou napomoci zlepšení Vašeho zdravotního stavu jako například:

Přestaňte kouřit:


Zdá se, že kouření zvyšuje rychlost úbytku kostní hmoty a může tedy zvyšovat riziko zlomenin.

Tělesná aktivita a cvičení:    Stejně jako svaly potřebují i kosti tělesný pohyb k tomu, aby zůstaly

pevné a zdravé. Dříve, než začnete s nějakou formou cvičení, poraďte se se svým lékařem.

Konzumace vyvážené stravy: Váš lékař Vám může poradit, zda máte změnit stravovací režim nebo

užívat nějaké doplňky stravy (zejména vápník a vitamín D).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alendronic acid Aurobindo užívat Neužívejte přípravek Alendronic acid Aurobindo

1.    jestliže jste alergická na trihydrát natrium alendronátu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) .

2.    jestliže máte nějaké potíže s jícnem, jako je zúžení jícnu nebo obtížné polykání.

3.    jestliže nedokážete stát nebo vzpřímeně sedět alespoň 30 minut.

4.    jestliže Vám lékař sdělil, že máte nízkou hladinu vápníku v krvi.

Pokud si myslíte, že se na Vás vztahuje kterákoli z výše uvedených podmínek, tablety neužívejte. Nejdříve se poraďte se svým doktorem a dbejte jeho rady.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Alendronic acid Aurobindo se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem, jestliže:

•    trpíte onemocněním ledvin

•    máte potíže při polykání nebo zažívací potíže

•    Vám lékař řekl, že trpíte tzv. Barettovým jícnem (onemocnění spojené se změnami buněk, které tvoří výstelku dolní části jícnu)

•    Vám bylo řečeno, že máte nízké hladiny vápníku v krvi

•    máte špatný stav zubů, trpíte onemocněním dásní, plánujete vytržení zubu nebo se Vám nedostává pravidelného ošetření zubů

•    máte rakovinu

•    podstupujete chemoterapii nebo radioterapii

•    užíváte kortikosteroidy (jako prednison nebo dexamethason)

•    jste nebo jste byla kuřačka (protože to může zvýšit riziko problémů se zuby).

Před zahájením léčby přípravkem Alendronic acid Aurobindo Vám může být doporučena zubní prohlídka.

V    průběhu léčby přípravkem Alendronic acid Aurobindo je důležité dodržovat dobrou ústní hygienu.

V    průběhu léčby byste měla docházet na pravidelné zubní prohlídky a v případě jakéhokoli problému týkajícího se úst nebo zubů, jako je ztráta zubů, bolest nebo otok, byste měla kontaktovat svého lékaře nebo zubního lékaře.

Může se vyskytnout i podráždění, zánět nebo tvorba vředů v jícnu , často s příznaky bolesti na hrudi, pálením žáhy nebo potížemi, případně bolestí při polykání, zvláště pokud pacientky nevypijí plnou sklenici vody a/nebo si lehnou dříve než 30 minut po užití přípravku Alendronic acid Aurobindo. Tyto nežádoucí účinky se mohou zhoršit, jestliže pacientky po zjištění těchto příznaků dále užívají přípravek Alendronic acid Aurobindo.

Další léčivé přípravky a Alendronic acid Aurobindo

Je pravděpodobné, že doplňky vápníku, antacida (přípravky proti překyselení žaludku) a některé další léky podávané ústy budou překážet vstřebávání přípravku Alendronic acid Aurobindo, pokud se budou užívat současně. Proto je důležité řídit se doporučeními v bodu 3.Jak se Alendronic acid Aurobindo užívá.

Některé léky proti revmatismu nebo dlouhodobé bolesti, nazývané nesteroidní protizánětlivé přípravky (např. kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen), mohou způsobovat trávicí problémy. Proto při užívání těchto léků spoučasně s přípravkem Alendronic acid Aurobindo je nutná opatrnost.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.

Přípravek Alendronic acid Aurobindo s jídlem, pitím a alkoholem

Pokud se jídlo a nápoje (včetně minerální vody) užijí ve stejnou dobu, je pravděpodobné, že způsobí, že přípravek Alendronic acid Aurobindo bude méně účinný. Proto je důležité, abyste dbala rad zmíněných v bodu 3.Jak se Alendronic acid Aurobindo užívá.

Děti a dospívající

Alendronic acid Aurobindo se nesmí podávat dětem a dospívajícím.

Těhotenství a kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Alendronic acid Aurobindo je určen pouze pro použití u žen po menopauze.Nesmíte užívat Alendronic acid Aurobindo pokud jste těhotná nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná nebo pokud kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

V    souvislosti s kyselinou alendronovou byly hlášeny nežádoucí účinky (včetně rozmazaného vidění, závratí a těžké bolesti kostí, svalů nebo kloubů), které mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Individuální odpovědi na Alendronic acid Aurobindo se mohou lišit (viz bod 4, ‘Možné nežádoucí účinky’).

3. Jak se přípravek Alendronic acid Aurobindo užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dbejte důsledně následujících pokynů, aby bylo pro Vás užívání přípravku Alendronic acid Aurobindo přínosné.

1.    Zvolte si den v týdnu, který Vám nejlépe vyhovuje. Každý týden si vezměte jednu tabletu přípravku Alendronic acid Aurobindo ve Vámi zvolený den.

Je naprosto nezbytné dbát pokynů číslo 2), 3), 4), 5) a 6) aby se tableta přípravku Alendronic acid Aurobindo rychle dostala do žaludku a omezila se tak možnost podráždění jícnu.

2. Když ve zvolený den vstanete, vezměte si jednu tabletu přípravku Alendronic acid Aurobindo a zapijte ji plnou sklenicí vody (ne minerální vodou) (minimálně 200 ml) ještě před konzumací prvního jídla,nápoje nebo užitím jiného léku.

•    nezapíjejte tabletu minerální vodou (nesycenou ani sycenou).

•    nezapíjejte tabletu kávou ani čajem.

•    nezapíjejte tabletu džusem ani mlékem.

Tabletu nežvýkejte ani nedrťte, ani ji nenechte rozpustit v ústech

3.    Alespoň po dobu 30 minut po spolknutí tablety si nelehejte - zůstaňte ve vzpřímené poloze (vsedě,vstoje nebo choďte). Nelehejte si dříve, než zkonzumujete první jídlo daného dne.

4.    Neužívejte přípravek Alendronic acid Aurobindo večer před spaním nebo před tím, než ráno vstanete.

5.    Pokud začnete mít potíže nebo trpět bolestí po polknutí, pociťovat bolest na hrudi nebo se u Vás nově objeví pálení žáhy nebo se pálení žáhy zhorší, přestaňte přípravek Alendronic acid Aurobindo užívat a vyhledejte svého lékaře.

6.    Poté co spolknete tabletu přípravku Alendronic acid Aurobindo, počkejte alespoň 30 minut, než si vezmete v daný den první jídlo, nápoj nebo jiný lék, a to včetně antacid (léky na snížení kyselosti žaludečního obsahu), přípravků, které obsahují vápník a vitaminů. Přípravek Alendronic acid Aurobindo je účinný pouze tehdy, pokud ho užijete nalačno.

Jestliže jste užila více přípravku Alendronic acid Aurobindo, než jste měla

Pokud si omylem vezmete příliš mnoho tablet, vypijte plnou sklenici mléka a neprodleně vyhledejte svého lékaře. Nesnažte se vyvolat zvracení a nelehejte si.

Jestliže jste zapomněla užít přípavek Alendronic acid Aurobindo

Pokud vynecháte dávku, vezměte si pouze jednu tabletu přípravku Alendronic acid Aurobindo ráno poté, co si to uvědomíte. Neberte si dvě tablety v jeden den. Potom se vraťte k režimu užívání jedné tablety jednou týdně, a to v den, který jste si původně zvolila.

Jestliže jste přestala užívat přípravek Alendronic acid Aurobindo

Je důležité, abyste pokračovala v užívání přípravku Alendronic acid Aurobindo tak dlouho, jak Vám předepsal Váš lékař. Přípravek Alendronic acid Aurobindo může léčit osteoporózu pouze pokud pokračujete v užívání tablet.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

4.


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Četnost, s jakou se nežádoucí účinky vyskytly, se uvádí takto:

Velmi časté (mohou postihovat vice než 1 uživatele z 10):

Časté (mohou postihovat vice než 1 uživatele z 100 a méně než 1 pacienta z 10):

Méně časté (mohou postihovat vice než 1 uživatele z 1000 a méně než 1 pacienta z 100):

Vzácné (mohou postihovat vice než 1 uživatele z 10000 a méně než 1 pacienta z 1000):

Velmi vzácné (mohou postihovat méně než 1 pacienta z 10000):

Velmi časté:

   bolest kostí, svalů a/nebo kloubů, někdy těžká.

Časté:

   pálení žáhy, obtížné polykání, bolest při polykání, tvorba vředů v jícnu, což může vyvolávat bolest na hrudi, pálení žáhy nebo potíže či bolest při polykání,

•    otok kloubů,

•    bolest břicha, nepříjemný pocit v žaludku nebo říhání po jídle, zácpa, pocit plnosti žaludku nebo nadýmání, průjem, plynatost,

•    ztráta vlasů, svědění,

•    bolest hlavy, závratě,

•    únava, otok rukou nebo nohou.

Méně časté:

•    nevolnost, zvracení,

•    podráždění nebo zánět jícnu nebo žaludku,

•    černá nebo dehtovitá stolice,

•    rozmazané vidění, bolest v očích nebo zarudlé oči,

•    vyrážka, zčervenání kůže,

•    přechodné příznaky připomínající chřipku jako je bolest svalů, celková malátnost, někdy doprovázená horečkou, obvykle po zahájení léčby,

   poruchy chuti.

Vzácné:

   alergické reakce jako například kopřivka, otoky obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, případně způsobující potíže při dýchání nebo polykání,

•    příznaky z nízkých hladin vápníku v krvi jako jsou svalové křeče nebo mimovolné svalové stahy či pocity mravenčení v prstech nebo v okolí úst,

•    tvorba žaludečních nebo peptických vředů (někdy rozsáhlých nebo s krvácením),

•    zúžení jícnu

•    vyrážka zhoršující se po pobytu na slunci, závažné kožní reakce,

•    bolest v ústech a/nebo bolest čelisti, otok nebo afty v ústech, necitlivost nebo pocit tíhy v čelisti nebo ztráta zubu. Toto mohou být příznaky poškození čelistní kosti (osteonekrózy) obvykle spojené

s pomalým hojením a infekcí, které se často objevují po vytržení zubu. Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, kontaktujte svého lékaře nebo zubaře,

•    Vzácně se mohou objedvit neobvyklé zlomeniny stehenní kosti, zvláště u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu (řídnutí kostí). Pokud se u Vás objeví bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, kontaktujte svého lékaře, protože to mohou být časné příznaky možné zlomeniny stehenní kosti.

•    tvorba vředů v ústech, pokud se tablety rozkousávají nebo cucají.

Vzácné:

   Poraďte se se svým lékařem, pokud máte bolest ucha, výtok z ucha a/nebo infekci ucha. Mohlo by se jednat o známky poškození kosti v uchu.

O těchto nebo jiných neobvyklých příznacích neprodleně informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Je vhodné si poznamenat, o jaký nežádoucí účinek se jednalo, kdy se objevil poprvé a jak dlouho trval.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Alendronic acid Aurobindo uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za "Použitelné do:" Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Alendronic acid Aurobindo obsahuje

-    Léčivá látka je acidum alendronicum. Jedna tableta obsahuje acidum alendronicum 70 mg (odpovídá natrii alendronas trihydricus 91,363 mg).

-    Dalšími složkami jsou: Mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), povidon K30 a magnesium-stearát.

Bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní tablety s vyraženým „F“ na jedné a „21“ na druhé straně. Velikost tablety je 12.8 mm X 7.0 mm.

Tablety jsou dostupné v blistrovém balení z PVC/PE/PVdC-Al.

Velikost balení: 2, 4, 8, 12, 20, 30, 40, 50 nebo 60 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Aurobindo Pharma (Malta) Limited Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront Floriana FRN 1913 Malta

Výrobce

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Birzebbugia, BBG 3000 Malta

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko

Česká republika

Kypr

Dánsko

Finsko

Itálie

Malta

Nizozemsko

Polsko

Rumunsko

Španělsko

Švédsko

Velká Británie


AaeHgpoHOBa KHceaHHa AypoÓHHgo 70 mg TabaeTKH Alendronic acid Aurobindo 70 mg tablety Alendronic Acid Aurobindo 70 mg SroKÍa Alendronat “Aurobindo”

Alendronat Aurobindo 70 mg tabletit Acido Alendronico Aurobindo Alendronic Acid 70 mg tablets Alendroninezuur Aurobindo 70 mg, tabletten Alendronat Aurobindo

Acid Alendronic Aurobindo 70 mg comprimate

Acido Alendrónico SEMANAL Aurobindo 70 mg comprimidos EFG

Alendronat Aurobindo 70 mg tabletter

Alendronic Acid 70 mg tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10.12.2015

7