Příbalový Leták

Alendronat Actavis 70 Mg

ÚDAJE UVADENE NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITRNÍM OBALU Krabička na blistry_


1. NÁZEV lÉcivÉho PŘÍPRAVKU

mg


Alendronat Actavis 70 Acidum alendronicum Tablety

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉCIVýCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje Acidum alendronicum 70 mg (jako natrii alendronas trihydricus).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktózu. Pro další informace čtěte příbalovou informaci.

4. léková forma a velikost balení


Tablety 2, 4, 12 tablet

5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODANÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Alendronat Actavis 70 mg se užívá jednou týdně.

Tabletu spolkněte celou, nežvýkejte ani nenechte rozpustit v ústech. Tableta se musí užívat nalačno ráno, až poté, co vstanete, minimálně 30 minut před prvním jídlem, nápojem nebo léčivým přípravkem daného dne, pouze s plnou sklenicí čisté vody. Nelehejte si dříve než za 30 minut po užití tablety.

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVANÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjordur Island

12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA

Reg. č.: 87/647/08-C 13. ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Alendronat Actavis 70 mg

Alendronat Actavis 70 mg Acidum alendronicum Tablety


~2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actavis logo

3.    POUŽITELNOST

EXP:

4 ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5 JINÉ