Příbalový Leták

Alendrogen 70 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička na blistry a lahvičky_

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Alendrogen 70 mg tablety

natrii alendronas


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje acidum alendronicum 70 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: monohydrát laktosy a jiné.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


tablety


Blistry:

4 tablety 8 tablet 12 tablet


Lahvičky:

4 tablety 8 tablet 12 tablet

100 tablet (výdejní balení)


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Generics [UK] Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo.: 87/120/06-C 13    ČÍSLO ŠARŽE


Č.šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


alendrogen 70 mg


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Alendrogen 70 mg tablety

natrii alendronas

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje acidum alendronicum 70 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: monohydrát laktosy a jiné.

4 LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

tablety

4 tablety 8 tablet 12 tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ_

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LECIVYCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Generics [UK] Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo.: 87/120/06-C 13    ČÍSLO ŠARŽE


Č.šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Alendrogen 70 mg tablety

natrii alendronas 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje acidum alendronicum 70 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: monohydrát laktosy a jiné.

4 LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

tablety 100 tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ_

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8


POUŽITELNOST


Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Generics [UK] Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo.: 87/120/06-C 13    ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Alendrogen 70 mg tablety

acidum alendronicum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Generics [UK] Ltd., Velká Británie


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č.šarže:


5. JINÉ


7