Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Aldoplewel 50 Mg Potahované Tablety

zastaralé informace, vyhledat novější

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls129534/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Aldoplewel 50 mg potahované tablety

eplerenonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek Aldoplewel a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aldoplewel užívat

3.    Jak se přípravek Aldoplewel užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Aldoplewel uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ALDOPLEWEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Aldoplewel patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných selektivní blokátory aldosteronu. Tyto blokátory potlačují účinek aldosteronu, látky vytvářené v těle, která je důležitým regulátorem krevního tlaku a srdeční funkce. Někdy mohou zvýšené hladiny aldosteronu ve Vašem těle způsobit změny vedoucí k srdečnímu selhání.

Přípravek Aldoplewel může, v kombinaci s jinými látkami používanými k léčbě srdečního selhání, pomoci zabránit zhoršení srdečního selhání po infarktu myokardu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ALDOPLEWEL UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Aldoplewel:

-    jestliže jste alergický(á) na eplerenon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-    máte-li vysokou hladinu draslíku v krvi (hyperkalémii)

-    užíváte-li léčivé přípravky pro odvod přebytečné vody z organizmu (draslík šetřící diuretika) nebo doplňky stravy s obsahem draslíku

-    máte-li střední až těžkou poruchu ledvin

-    máte-li těžké onemocnění jater

-    užíváte-li léčivé přípravky používané k léčbě plísňových onemocnění (ketokonazol nebo itrakonazol)

-    užíváte-li léčivé přípravky zastavující množení virů pro léčbu HIV infekce (ritonavir nebo nelfinavir);

-    užíváte-li antibiotika, používaná pro léčbu bakteriálních infekcí (klaritromycin nebo telitromycin);

-    užíváte-li nefazodon používaný pro léčbu deprese.

Upozornění a opatření

Před užíváním přípravku Aldoplewel se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

-    trpíte-li onemocněním ledvin nebo jater (viz též „Neužívejte přípravek Aldoplewel“)

-    užíváte-li lithium (obvykle užívané pro léčbu maniodepresivní psychózy, rovněž nazývané bipolární afektivní porucha)

-    užíváte-li takrolimus nebo cyklosporin (používané pro léčbu onemocnění kůže jako je psoriáza nebo ekzém, a pro prevenci rejekce (odhojení orgánů) po transplantaci.

Další léčivé přípravky a přípravek Aldoplewel

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte přípravek Aldoplewel současně s následujícími léčivými přípravky (viz „Neužívejte

přípravek Aldoplewel“):

-    Itrakonazol nebo ketokonazol (používané k léčbě plísňových onemocnění), ritonavir, nelfinavir (látky zastavující množení virů pro léčbu HIV), klaritromycin, telitromycin (používané k léčbě bakteriálních infekcí) nebo nefazodon (používaný pro léčbu deprese), protože tyto přípravky mohou zpomalit rozklad přípravku Aldoplewel a prodloužit tak jeho účinek v organizmu.

-    Draslík šetřící diuretika (léčivé přípravky pro odvod přebytečné vody z organizmu) a doplňky stravy obsahující draslík (tablety s obsahem soli), protože tyto přípravky zvětšují riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.

Prosím, informujte svého lékaře, užíváte-li některý z následujících léčivých přípravků:

-    Lithium (obvykle podávané pro léčbu maniodepresivní psychózy, rovněž nazývané bipolární afektivní porucha). Bylo zjištěno, že používání lithia společně s diuretiky a ACE inhibitory (užívané pro léčbu vysokého krevního tlaku a srdečních onemocnění) způsobuje výrazné zvýšení hladin lithia v krvi, což může vyvolat následující nežádoucí účinky: ztráta chuti k jídlu, poškození zraku, únava, svalová slabost a svalové záškuby.

-    Cyklosporin nebo takrolimus (používané pro léčbu onemocnění kůže, jako je psoriáza nebo ekzém a pro prevenci rejekce (odhojení orgánů) po transplantaci). Tyto přípravky mohou zapříčinit potíže s ledvinami a zvětšit tak riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.

-    Nesteroidní protizánětlivé léky (NSA - některé léky proti bolesti jako např. ibuprofen, které ulevují od bolesti, ztuhlosti a zánětu). Tyto přípravky mohou vést k potížím s ledvinami a zvětšit tak riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.

-    Trimethoprim (užívaný pro léčbu bakteriálních infekcí) může zvětšit riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.

-    ACE inhibitory (např. enalapril) a antagonisté receptorů pro angiotensin 2 (např. kandesartan) (používané pro léčbu vysokého krevního tlaku a určitých onemocnění srdce a ledvin) mohou zvětšit riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.

-    Alfa-1 blokátory, jako např. prazosin nebo alfuzosin (používané pro léčbu vysokého krevního tlaku a určitých onemocnění prostaty) mohou vést k náhlému poklesu krevního tlaku a závrati při vstávání.

-    Tricyklická antidepresiva jako je např. amitriptylin nebo amoxapin (užívané pro léčbu depresí), antipsychotické látky (nazývané též neuroleptika) jako je např. chlorpromazin nebo haloperidol (užívané pro léčbu duševních poruch), amifostin (používaný během chemoterapie při léčbě rakoviny) a baklofen (užívaný pro léčbu svalových spasmů). Tyto přípravky mohou vést k náhlému poklesu krevního tlaku a závrati při vstávání.

-    Glukokortikoidy, jako např. hydrokortison nebo prednison (užívané pro léčbu zánětu a určitých onemocnění kůže) a tetrakosatid (používaný převážně pro diagnózu a léčbu poruch kůry nadledvinek) mohou zmenšit účinek přípravku Aldoplewel na snížení krevního tlaku.

-    Digoxin (užívaný pro léčbu onemocnění srdce). Hladiny digoxinu v krvi se mohou snížit při současném užívání s přípravkem Aldoplewel.

-    Warfarin (látka snižující srážlivost krve): Opatrnosti je třeba při užívání warfarinu, protože vysoké hladiny warfarinu v krvi mohou ovlivnit účinky přípravku Aldoplewel na organizmus.

-    Erythromycin (užívaný pro léčbu bakteriálních infekcí), saquinavir (antivirový přípravek užívaný pro léčbu HIV), flukonazol (užívaný pro léčbu plísňových infekcí), amiodaron, diltiazem a verapamil (užívané pro léčbu onemocnění srdce a vysokého krevního tlaku) zpomalují rozklad přípravku Aldoplewel a tím prodlužují jeho účinek v organismu.

-    Třezalka tečkovaná (bylinný léčivý přípravek), rifampicin (užívaný pro léčbu bakteriálních infekcí), karbamazepin, fenytoin a fenobarbital (užívané, m.j., pro léčbu epilepsie) mohou zrychlit rozklad přípravku Aldoplewel a snížit tak jeho účinek v organismu.

Přípravek Aldoplewel s jídlem a pitím

Přípravek Aldoplewel lze užívat s jídlem i bez jídla.

Děti a dospívající

Použití Aldoplewel se nedoporučuje u dětí a dospívajících.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Účinek přípravku Aldoplewel nebyl u těhotných žen zkoumán.

Není známo, zda se eplerenon vylučuje do mateřského mléka. Je na zvážení lékaře, zda ukončíte kojení, nebo přerušíte užívání léku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Po užití přípravku Aldoplewel můžete pociťovat závratě. Pokud se tak stane, neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Jednou ze složek přípravku Aldoplewel je monohydrát laktózy (jeden z typů cukrů). Pokud Vám někdy lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte před užitím tohoto přípravku svého lékaře.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ALDOPLEWEL UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů Vašeho lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety přípravku Aldoplewel se mohou užívat s jídlem nebo nalačno. Tablety spolkněte celé a zapijte sklenicí vody.

Tablety přípravku Aldoplewel by měly být vždy předepsány v kombinaci s dalšími léky na srdeční selhání jako jsou např. beta-blokátory. Obvyklá dávka je jedna 25 mg tableta 1x denně, která se přibližně za 4 týdny zvyšuje na jednu 50 mg tabletu 1x denně (buď jedna 50 mg tableta nebo dvě 25 mg tablety).

Před zahájením léčby přípravkem Aldoplewel, v průběhu prvního týdne léčby, jeden měsíc po zahájení léčby nebo při každé změně dávky, by měla být stanovena hladina draslíku v krvi. V závislosti na hladině draslíku v krvi může být dávka přípravku Aldoplewel lékařem upravena.

U pacientů s mírně závažným onemocněním ledvin a u pacientů s mírně až středně závažným onemocněním jater není nutná úprava počáteční dávky. Trpíte-li onemocněním ledvin či jater, bude Vám častěji kontrolována hladina draslíku v krvi (viz také "Neužívejte přípravek Aldoplewel").

U starších pacientů: není nutná úprava počáteční dávky.

U dětí a dospívajících: užívání přípravku Aldoplewel se doporučuje.

Jestliže jste užil/a více přípravku Aldoplewel, než jste měl/a:

Užijete-li větší množství přípravku Aldoplewel, než Vám bylo předepsáno, informujte okamžitě svého lékaře nebo lékárníka. Po užití většího množství přípravku Aldoplewel se nejčastěji mohou objevit příznaky jako je nízký krevní tlak (projevující se pocitem lehkosti hlavy, závratí, rozmazaným viděním, slabostí, akutní ztrátou vědomí) nebo hyperkalémie - vysoká hladina draslíku v krvi (projevující se svalovými křečemi, průjmem, nevolností, závratí nebo bolestí hlavy).

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Aldoplewel:

Pokud již nastal čas užít další tabletu, předchozí zapomenutou tabletu vynechejte a užijte rovnou další tabletu ve stanovený čas. Jinak užijte tabletu, jakmile si vzpomenete, zbývá-li doba delší než 12 hodin do užití další tablety. Potom pokračujte v užívání tablet jako dříve. Neužívejte dvojitou dávku, abyste nahradil/a zapomenutou.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Aldoplewel

Je důležité užívat přípravek Aldoplewel podle doporučení lékaře do doby, než lékař doporučí léčbu ukončit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Ihned vyhledejte lékařskou pomoc, pokud zaznamenáte některý z následujících příznaků:

-    otok obličeje, jazyka nebo hrdla

-    obtížné polykání

-    vyrážka nebo obtížné    dýchání.

To jsou příznaky angioneurotického edému (závažné alergické reakce).

Další zaznamenané nežádoucí účinky zahrnují:

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až na 1 až 10 lidí):

-    zvýšená hladina draslíku v krvi (příznaky zahrnují svalové křeče, průjem, pocit na zvracení, závrať nebo bolest hlavy)

-    závrať

-    nízký krevní tlak

-    průjem

-    pocit na zvracení

-    porucha funkce ledvin

-    vyrážka

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až na 1 až 100 lidí):

-    zvýšení počtu určitého typu bílých krvinek ( eozinofilů)

-    dehydratace

-    zvýšené hladiny cholesterolu nebo triglyceridů (krevních tuků) v krvi

-    nízké hladiny sodíku v krvi

-    nespavost (poruchy spánku)

-    bolest hlavy

-    onemocnění srdce, např. nepravidelný srdeční puls, srdeční infarkt a srdeční selhání

-    pokles krevního tlaku, který může    způsobit závrať při vstávání

-    trombóza (krevní sraženina) dolní    končetiny

-    bolest v krku

-    plynatost

-    zvracení

-    svědění

-    zvýšené pocení

-    bolest zad

-    křeče dolních    končetin

-    pocit slabosti    nebo    celkové nepohody

-    zvýšení hladiny močoviny a kreatininu v krvi, což může ukazovat na potíže s ledvinami

-    zánět ledvin

-    zvětšení prsů    u mužů.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU ALDOPLEWEL

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Aldoplewel obsahuje

Léčivou látkou přípravku Aldoplewel je eplerenon. Jedna tableta obsahuje 50 mg eplerenonum.

Přípravek Aldoplewel také obsahuje následující složky: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, hypromelosa, natrium-lauryl-sulfát, mastek a magnesium-stearát. Potahová vrstva obsahuje: hypromelosu, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, polysorbát 80, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek Aldoplewel vypadá a co obsahuje toto balení

Aldoplewel 50 mg potahované tablety jsou béžové, kulaté, bikonvexní, na jedné straně vyraženo „50“ Aldoplewel 50 mg potahované tablety jsou dodávány v blistrech po 10, 20, 28, 30, 50, 90, 100 nebo 200 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Welding GmbH & Co KG Esplanade 39 20354 Hamburg Německo

Výrobce

Pharmaceutical Works Polfa in Pabianice Joint-Stock Co.

5, Marszalka J. Pdsudskiego St., 95-200 Pabianice Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 29.8.2012

6/6