Příbalový Leták

Alburex 20

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Alburex 20

200 g/l, infuzní roztok Albuminům humanum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK


Alburex 20 je roztok obsahující 200 g/l celkové bílkoviny, z které nejméně 96 % tvoří lidský albumin.

Jedna 50 ml injekční lahvička obsahuje 10 g lidského albuminu. jedna 100 ml injekční lahvička obsahuje 20 g lidského albuminu.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky:

Sodná sůl acetyltryptofanu, natrium-oktanoát, chlorid sodný, voda na injekci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Infuzní roztok 10 g/50 ml 20 g/100 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Pouze k intravenóznímu podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte injekční lahvičku v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

CSL Behring GmbH, D-35041 Marburg, Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 59/245/10-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Nepoužívejte roztok, který je zakalený nebo obsahuje částice.

16. INFORMACE O BRAILLOVE PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

EAN code

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU Štítek


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Alburex 20

200 g / l, infuzní roztok Albuminům humanum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Alburex 20 je roztok obsahující 200 g/l celkové bílkoviny, z které nejméně 96 % tvoří lidský albumin.

Jedna 50 ml injekční lahvička obsahuje 10 g lidského albuminu.

Jedna 100 ml injekční lahvička obsahuje 20 g lidského albuminu.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Sodná sůl acetyltryptofanu, natrium-oktanoát. chlorid sodný, voda na injekci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Infuzní roztok 10g/50 ml 20 g/100 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Pouze k intravenóznímu podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte injekční lahvičku v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

CSL Behring GmbH D-35041 Marburg Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 59/245/10-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Nepoužívejte roztok, který je zakalený nebo obsahuje částice.