Příbalový Leták

Albunorm 20%

ÚDAJE UVADENE NA VNITRNÍM OBALU

1. název lEčivEho pRípravku


ALBUNORM 20%, 200 g/l, infuzní roztok Albuminům humanum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/lÉČIVÝCH LÁTEK


Albunorm 20% obsahuje 200 g/l celkové bílkoviny, z níž alespoň 96% je lidský albumin:

Inf. lahev o objemu 50 ml obsahuje 10 g lidského albuminu.

Inf. lahev o objemu 100 ml obsahuje 20 g lidského albuminu


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: Racemický acetyltryptofan, kyselina oktanová, chlorid sodný, voda na inj ekci

Další informace si přečtěte v příbalové informaci.


4. léková forma a velikost balení


Infuzní roztok 50 ml 100 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. zvláštní UPOZORNĚNÍ, že léčivý PŘÍPRAVEK musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Nepoužívejte roztoky, které jsou zakalené nebo obsahují usazeniny.


8. POUŽITELNOST


Neuchovávejte při teplotě nad +25°C.

Uchovávejte lahev v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nezmrazujte!

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Octapharma (IP) Ltd., Manchester, Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


75/305/09-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ALBUNORM 20%, 200 g/l, infuzní roztok Albuminům humanum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Albunorm 20% obsahuje 200 g/l celkové bílkoviny, z níž alespoň 96% je lidský albumin:

Inf. lahev o objemu 50 ml obsahuje 10 g lidského albuminu.

Inf. lahev o objemu 100 ml obsahuje 20 g lidského albuminu


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: Racemický acetyltryptofan, kyselina oktanová, chlorid sodný, voda na inj ekci

Další informace viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Infuzní roztok 1x 50 ml 10x 50 ml 1x 100 ml 10x 100 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Nepoužívejte roztoky, které jsou zakalené nebo obsahují usazeniny.


8. POUŽITELNOST


Neuchovávejte při teplotě nad +25°C.

Uchovávejte lahev v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nezmrazujte!


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Octapharma (IP) Ltd., Manchester, Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


75/305/09-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato