Příbalový Leták

Akistan 50 Mikrogramů/Ml Oční Kapky, Roztok

sp. zn. sukls159488/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Akistan 50 mikrogramů/ml oční kapky, roztok

(latanoprostum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete používat tento přípravek, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. I když jste již používal/a Akistan nebo podobné léky, radíme Vám, abyste si text pečlivě přečetl/a. Mohlo dojít ke změně údajů.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán pouze Vám nebo Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V této příbalové informaci naleznete:

1.    Co je Akistan a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Akistan používat

3.    Jak se přípravek Akistan používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Akistan uchovávat

6.    Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK AKISTAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Akistan patří do skupiny léků nazývaných analogaprostaglandinu. Působí tím, že zvyšuje přirozený odtok tekutiny znitra oka do krevního oběhu.

Akistan se používá k léčbě onemocnění nazývaných glaukom s otevřeným úhlem a oční hypertenze. Obě onemocnění souvisí se zvýšením nitroočního tlaku a mohou poškoditVáš zrak.

Akistan se dále používá k léčbě zvýšeného nitroočního tlaku a glaukomu (zelený zákal) u dětí jakéhokoli věku.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE AKISTAN POUŽÍVAT

Akistan mohou používat dospělí muži a ženy (včetně starších pacientů) a děti od narození do 18 let. Akistan nebyl hodnocen u předčasně narozených dětí (před 36. týdnem těhotenství).

Nepoužívejte přípravek Akistan, jestliže

•    jste alergický/á (přecitlivělý/á) na latanoprost nebo na kteroukoliv ze složek přípravku Akistan (seznam pomocných látek viz bod 6)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Akistan je zapotřebí

Před použitím či podáním přípravku dítěti se poraďte s Vaším ošetřujícím lékařem, lékařem Vašeho dítěte nebo lékárníkem, pokud se domníváte, že se Vás či Vašeho dítěte týká některé z následujících upozornění:

•    Jestliže Vy nebo Vaše dítě máte podstoupit operaci oka (včetně operace šedého zákalu)

•    Jestliže Vy nebo Vaše dítě trpíte očními problémy (např. bolest oka, podráždění, zánět, rozmazané vidění)

•    Jestliže si jste Vy nebo Vaše dítě vědomi, že trpíte suchostí očí

•    Jestliže Vy nebo Vaše dítě máte závažné astma nebo nedostatečně kontrolované astma

•    Jestliže Vy nebo Vaše dítě nosíte kontaktní čočky. Akistan v takovém případě můžete používat, ale řiďte se pokyny ohledně nošení kontaktních čoček uvedenými v bodě 3.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Akistan se může vzájemně ovlivňovat s jinými léky. Informujte, prosím, svého lékaře, lékaře Vašeho dítěte nebo lékárníka o všech lécích, které Vy nebo Vaše dítě používáte nebo jste používal/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství

Nepoužívejte Akistan, jestliže jste těhotná. Jestliže jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná nebo těhotenství plánujete, ihned informujte lékaře.

Kojení

Nepoužívejte Akistan, jestliže kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Použití přípravku Akistan může přechodně vyvolat rozmazané vidění. Pokud tento účinek zaznamenáte, neřiďte a neobsluhujte stroje či nástroje, dokud se Váš zrak zase nevyjasní.

Důležité informace o některých složkách přípravku Akistan

Tento léčivý přípravek obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid. Tato konzervační látka může způsobit podráždění či narušení povrchuoka. Benzalkonium-chlorid se může vstřebávat do kontaktních čoček a je o něm známo, že vyvolává zabarvení kontaktních čoček. Proto se vystříhejte kontaktu s měkkými očními čočkami.

Pokud Vy nebo Vaše dítě nosíte kontaktní čočky, před použitím přípravku Akistan je vyjměte. Po použití přípravku Akistan počkejte nejméně 15 minut, než si je znovu nasadíte. Viz pokyny týkající se nošení kontaktních čoček v bodě 3.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK AKISTAN POUŽÍVÁ

Vždy používejte Akistan přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékaře Vašeho dítěte. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem, lékařem Vašeho dítěte nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka u dospělých (a starších) pacientů a dětí je jedna kapka jednou denně do postiženého oka (postižených očí). Nejlepší je podávat si přípravek večer.

Dodržením následujících kroků zajistíte, že přípravek Akistan bude použit správným způsobem:

1.    Umyjte si ruce a posaďte se nebo postavte pohodlně.

2.    Odšroubujte ochranný kryt.

3.    Prstem lehce stáhněte dolní víčko postiženého oka.

4.    Kapátko lahvičky přibližte blízko k léčenému oku, ale nedotýkejte se ho.

5.    Lehkým zmáčknutím stěn lahvičky aplikujte do oka jednu kapku, poté pusťte oční víčko.

6.    Stiskněte prstem koutek léčeného oka. Podržte minutu a mějte přitom zavřené oko.

7.    Opakujte postup na druhém oku, pokud Vám to Váš lékař nařídil.

Po použití ihned nasaďte ochranný kryt zpět na lahvičku a zašroubujte tak, aby byla lahvička dobře uzavřena. Nezaškroubovávejte kryt příliš pevně. Kapátko je navrženo tak, aby dodalo odměřenou dávku, proto nezvětšujte otvor kapátka. V lahvičce je určité množství přípravku Akistan navíc, abyste dostal/a celé množství přípravku Akistan předepsané lékařem. Nepokoušejte se odstranit nadměrné množství léku z lahvičky.

nejlépe večer. Pokud používáte ještě jiné oční kapky, dodržte odstup nejméně pěti minut mezi vkápnutím jednotlivých přípravků. Při zmáčknutí lahvičky buďte opatrný/á, abyste si vkápl/a pouze jednu kapku do postiženého oka. Nepoužívejte Akistan 50 mikrogramů/ml více než 1x denně, protože účinek léčby může být při častějším používání nižší. Přípravek Akistan 50 mikrogramů/ml se obvykle nepoužívá u dětí.

Jestliže používáte kontaktní čočky

Nosíte-li kontaktní čočky, před podáním přípravku Akistan je vyjměte a před opětovným nasazením čoček vyčkejte 15 minut.

Jestliže používáte Akistan současně s jinými očními kapkami

Mezi použitím přípravku Akistan a podáním dalších kapek počkejte nejméně 5 minut.

Jestliže jste použil/a více přípravku Akistan, než jste měl/a

Jestliže do oka vkápnete příliš mnoho kapek, může se objevit lehké podráždění oka, oči mohou slzet a zčervenat. Mělo by to odeznít, ale pokud máte obavy, poraďte se se svým lékařem nebo lékařem Vašeho dítěte.

Jestliže dojde k náhodnému požití přípravku Akistan, kontakujte svého lékaře nebo lékaře Vašeho dítěte.

Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek Akistan

Pokračujte s podáním další dávky v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil/a vynechanou dávku. Pokud si nejste čímkoli jistý/á, poraďte se se svým lékařem, lékařem Vašeho dítěte nebo lékárníkem.

Jestliže přestanete používat Akistan

Jestliže chcete Vy nebo Vaše dítě přestat používat Akistan, poraďte se se svým lékařem nebo lékařem Vašeho dítěte.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Akistan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Poruchy oka:

Velmi časté: postihující více než 1 ze 10 pacientů:

•    Postupná změna barvy oka z důvodu zvýšení množství hnědého barviva v barevné části oka nazývané duhovka. Většípravděpodobnost této změny máte v případě, že máte smíšenou barvu očí (hnědomodré, šedohnědé, žlutohnědé nebo zelenohnědé), v porovnání s jednobarevnýma očima (modrýma, šedýma, zelenýma či hnědýma). Rozvoj změny barvy očí může trvat až několik let, ale obvykle se změna objeví během 8 měsíců léčby. Změna barvy může být trvalá a může být patrnější, pokud používáte Akistan pouze u jednoho oka. Změna barvy oka nebyla spojena s žádnými problémy. Po ukončení léčby jsou tyto změny vratné.

•    Zčervenání oka.

•    Podráždění oka (pocit pálení, písku v očích, svědění, štípání a pocit cizího předmětu v oku).

•    Postupná změna řas na léčeném oku a jemných chloupků v okolí oka. Změny mohou zahrnovat ztmavnutí, prodloužení, ztluštění a zhuštění řas.

Časté: postihující 1 až 10 pacientů ze 100:

•    Podráždění či narušení povrchu oka, zánět očních víček (blefaritida) a bolest oka.

Méně časté: postihující 1 až 10 pacientů z 1000:

•    Otok víček, suchost oka, zánět či podráždění povrchu oka (keratitida), rozmazané vidění a zánět spojivek.

•    Kožní vyrážka

Vzácné: postihující 1 až 10 pacientů z 10000:

•    Zánět duhovky, což je barevná část oka (iritida/uveitida), otok sítnice (makulární edém), příznaky otoku či poškrábání/poškození povrchu oka, otok kolem oka (periorbitální edém), změna směru růstu řas nebo růst další řady řas.

•    Kožní reakce na víčkách, ztmavnutí kůže víček.

•    Astma, zhoršení astmatu a dušnost

Velmi vzácné: postihující méně než 1 pacienta z 10000

•    Zhoršení anginy pectoris u pacientů s přítomným srdečním onemocněním. Bolest na hrudiNení známo: četnost nelze z dostupných údajů určit

•    Herpetická keratitida

Pacienti hlásili též následující nežádoucí účinky: oblast naplněnou tekutinou v duhovce (cysta na duhovce), bolest hlavy, závratě, bušení srdce, bolest svalů a bolest kloubů.

Mezi nežádoucí účinky, které jsou pozorovány častěji u dětí než dospělých, patří rýma a horečka.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    JAK PŘÍPRAVEK AKISTAN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte Akistan po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Před otevřením: Uchovávejte v chladničce (2-8°C). Uchovávejtelahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Po prvním otevření lahvičky“ Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Přípravek Akistan nepoužívejte déle než 4 týdny, po uplynutí této doby nesmí být používán.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Akistan

•    Léčivá látka je latanoprostum 50 mikrogramů /ml.

1 ml roztoku obsahuje latanoprostum50 mikrogramů. Jedna kapka obsahuje přibližně 1,5 mikrogramů latanoprostu.

•    Pomocnými látkami jsou: roztok benzalkonium-chloridu 100g/l, chlorid sodný, dihydrátdihydrogenfosforečnanu sodnéhododekahydráthydrogenfosforečnanu sodného, roztok hydroxiudsodného 100 g/l a/nebo kyselinyfosforečné 10%, čištěná voda.

Jak přípravek Akistan vypadá a co obsahuje toto balení

Akistan je čirý, bezbarvý vodný roztok určený k očnímu podání. Dodává se ve sterilních lahvičkách s kapátkem a plastovým uzávěrem. Jedna lahvička obsahuje 2,5 ml roztoku očních kapek.

Přípravek Akistan je k dispozici v balení 1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml a 6 x 2,5 ml.

Všechny velikosti balení nemusí být na trhu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: Pharmaselect International Beteiligungs GmbH, Emst-Melchior-Gasse 20, 1020 Vídeň, Rakousko.

Výrobce: Pharmaselect International Beteiligungs GmbH, Ernst-Melchior-Gasse 20, 1020 Vídeň, Rakousko.

Tento léčivý přípravek je schválen v členských státech Evropského ekonomického prostoru pod těmito názvy:

Švédsko (RMS)

Akisten 50 microgram/ml

Rakousko

Akistan 50 microgram/ml

Bulharsko

Akistan 50 microgram/ml

Česká republika

Akistan 50 mikrogramů/ml

Estonsko

Akistan 50 microgram/ml

Německo

Akistan 50 microgram/ml

Maďarsko

Akistan 50 microgram/ml

Lotyšsko

Akistan 50 microgram/ml

Litva

Akistan 50 mikrogram^ml

Polsko

Akistan

Rumunsko

Akistan 50 micrograme/ml

Slovenská republika

Akistan 50 microgram/ml

Slovinsko

Akistan 50 mikrogramov/ml

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7.9.2015

6